Sak: 20-066 B Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

Saken gjaldt gjenåpning i sak 20-066 behandlet 06.05.21 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholdt sitt vedtak av 06.05.21.

Saken gjelder gjenåpning.   

Det ble fattet vedtak 06.05.21: Klager gis ikke medhold.   

Ved e-post av 17.11.21 har klager bedt om gjenåpning.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder gjenåpning. 

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning: 

"Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt." 

Slik nemnda ser det har ikke klager lagt frem vesentlig nye opplysninger av betydning for sakens utfall som ikke tidligere kunne vært fremlagt. Nemda er derfor kommet til at det ikke er grunnlag for gjenåpning. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 06.05.21. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Begjæring om gjenåpning tas ikke til følge.  

Oslo, 26. september 2022 

 Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.