Sak: 21-312 Klage på fakturering – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med feilinnmelding. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at hun ikke kan bære ansvar for at hun ble registrert på feil måler, da innmelding til strømleverandør ble gjort av eiendomsmegler ved overtakelse av boligen. Klager anførte at hun har opptrådt i god tro gjennom hele kundeforholdet om at alt var i orden, og at dette ble bekreftet av strømleverandør. Elvia AS opplyste at klagers megler sendte inn bestilling til strømleverandør ved overtakelse av boligen. Elvia AS anførte at fakturert krav gjelder for perioden hvor klager har stått uten strømleverandør. Elvia AS erkjente at reversering og korreksjon kan medføre uoversiktlighet for klager, men Elvia AS mener at klager har fått tilstrekkelig informasjon om prosessen fra strømleverandør. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med feilinnmelding. 

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 2.  

Historikk:  

15.05.20 – Klager overtar boligen 

20.05.20 – Eiendomsmegler melder klager inn til strømleverandør 

13.03.21 – Kraftleverandør setter i gang ny oppstart  

 

Krav: Klager avviser fakturert krav på kr. 6 800,04.  

Partenes anførsler: 

Klager anfører hun ikke kan bære ansvar for at hun ble registrert på feil måler, da innmelding til strømleverandør ble gjort av eiendomsmegler ved overtakelse av boligen.   

Klager anfører at feilmeldingen ble oppdaget av klager og hennes nabo, og det hevdes at klager ved kontakt med strømleverandør fikk beskjed om at det ikke var mulig at hun var registrert på feil måler.  

Klager mener at hun har opptrådt i god tro gjennom hele kundeforholdet om at alt var i orden, og at dette ble bekreftet av strømleverandør. Klager mener derfor at feilen som har oppstått har vært utenfor hennes kontroll. 

Klager finner ikke selskapenes kundebehandling tilfredsstillende. 

Klager avviser etterfakturert krav. 

Elvia AS opplyser at klagers eiendomsmegler sendte inn bestilling til strømleverandør ved overtakelse av boligen. Elvia opplyser at det i januar 2021 ble avdekket at klager var meldt inn på feil måler. Strømleverandøren reverserte derfor oppstart, og tidligere nettleiefakturaer ble kreditert.  

Elvia hevder at strømleverandør ikke kan registrere oppstart mer enn 30 dager tilbake i tid, og klager er derfor registrert uten strømleverandør i perioden fra 20.05.20 til 12.03.21 grunnet feilinnmeldingen og den etterfølgende reverserte oppstarten. 

Elvia anfører at fakturert krav gjelder for perioden hvor klager har stått uten strømleverandør grunnet reversert oppstart grunnet feilinnmeldingen, og at faktureringen også gjelder leveringspliktig strøm for perioden. 

Elvia erkjenner at reversering og korreksjon kan medføre uoversiktlighet for klager, men Elvia mener at klager har fått tilstrekkelig informasjon om prosessen fra strømleverandør.  

Elvia opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Det er ubestridt at klagers megler sendte inn bestilling til strømleverandør ved overtakelse av boligen og at dette er årsaken til at klager ble innmeldt på feil målepunkt-id. Nemnda legger til grunn at klagers megler har hatt en oppdragsfullmakt til å kontakte strømleverandør på vegne av klager, og dermed bundet klager ovenfor nettselskapet. At klagers megler ikke har meldt inn korrekt målepunkt-id, er et internt mellomværende mellom klager og klagers megler. En vurdering av klagers aktsomhet er derfor ikke nødvendig da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått. 

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt, og i henhold til avtalebestemmelsene skal kunden betale for forbruket. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 2. mai 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge 

Lars Lima, Energi Norge  

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.