Sak: 21-554  Klage på leveringspliktig kraft – Lede AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at selskapet hadde gitt ham utilstrekkelig informasjon om at han sto på leveringspliktig strøm. Klager påpekte at det fremgikk i liten skrift nederst på fakturaen at man bør finne en strømleverandør. Klager hevdet at det var urimelig at det var fakturert etter leveringspliktig strøm. Lede AS viste til at de har plikt til å gi kundene strøm i en periode de ikke kan få strømleveranse fra en strømleverandør. Lede AS påpekte at det fremgår av fakturaene at klager klart oppfordres til å få billigere strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lede AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.    

Regelverk: Standard nettleieavtale § 2 og avregningsforskriften § 2-1a.   

Historikk:  

04.2017 – Avtale med kraftleverandør sagt opp av leverandør, klager overført til leveringspliktig strøm fra Lede AS. 

06.2021 – Avtaleforhold overført til ektefelle, avtale med kraftleverandør inngått. 

Krav: Klager mener selskapet har gitt utilstrekkelig informasjon om at de har stått på leveringspliktig strøm.    

Partenes anførsler:   

Klager anfører at det i flere år er reagert på høye strømregninger. Klager sier at de tilfeldigvis fikk vite at de har mottatt leveringspliktig strøm. Klager anfører at det fremgår i liten skrift nederst på fakturaen at man bør finne en strømleverandør. Klager sier at de aldri har lagt merke til denne beskjeden og at de uansett ikke forstod hva beskjeden innebar.    

Klager hevder at de etter seks uker burde fått tydelig beskjed per brev eller e-post hva leveringspliktig strøm innebærer og en løsning for å sette opp et strømabonnement. Klager mener at Lede har brutt informasjonsplikten.    

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.    

Klager hevder det er urimelig at det er fakturert etter leveringspliktig strøm.    

Lede AS (Lede) viser til at de har plikt til å gi kundene strøm i en periode de ikke kan få strømleveranse fra en strømleverandør. Lede startet å levere strøm i 2017 og frem til sluttfaktura i 2021. Det fremgår av fakturaene at klager klart oppfordres til å få billigere strøm.    

Lede påpeker at det er kraftleverandøren som har sagt opp klagers kundeforhold.    

Lede kan ikke se at klager har tatt kontakt i forbindelse med å få abonnementet flyttet over til ektefellen. Lede sier at klagers henvendelser gjaldt andre saker. Lede fremhever at det er vanlig prosedyre å bestille strømavtale via en strømleverandør og ikke via nettselskapet.    

 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om strømleveranse på leveringsplikt.   

Det følger av standard nettleieavtale § 2 tredje ledd at dersom gyldig kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med regelen om leveringsplikt. Nærmere regler om dette er gitt i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (avregningsforskriften - FOR-1999-03-11-301). Forskriftens § 2-1b lød slik i 2017:  

  • 2-1a.Prising av leveringspliktige kraftleveranser 

I de tilfeller der kraftleveranse til sluttbruker skjer i henhold til nettselskapets leveringsplikt, jf. energiloven § 3-3, skal prisen de første seks ukene settes lik områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter. Etter de første seks ukene skal priser og øvrige vilkår for nettselskapenes leveringsplikt utformes slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale.   

   

Bestemmelsene innebærer at nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har egen kraftleverandør, det være seg fordi slik avtale aldri er inngått eller fordi avtaleforholdet med eksisterende kraftleverandør opphører. Strøm som leveres av nettselskapet i henhold til leveringsplikten er i samsvar med avregningsforskriften dyrere enn strøm levert fra en kraftleverandør etter de første seks ukene. Dersom nettselskapet skal fakturere etter reglene om leveringsplikt, skal nettselskapet uten ugrunnet opphold informere kunden om de vilkår som gjelder for leveringen av kraft blir levert i henhold til reglene om leveringsplikt og om mulighet til å velge kraftleverandør, jf. forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 8-1 sjuende ledd.    

Slik denne saken er opplyst mener nemnda at Lede har gitt tilstrekkelig informasjon til klager om at strøm leveres i henhold til leveringsplikt og med råd til klager om å inngå avtale med en kraftleverandør. Nemnda viser eksempelvis til faktura med forfall 29. juni 2017 for første periode etter at leveransen fra Lede startet, der det på side 2 var opplyst at strøm ble levert i henhold til leveringsplikt, og der det nederst på spesifikasjonen fremkom følgende tekst: 

"Du mangler kraftleverandør og har derfor leveringsplikt fra Skagerak Nett AS. 

Kontakt en kraftleverandør for å inngå ordinær avtale. 

Se www.strompris.no." 

Tilsvarende informasjon ble gitt i den siste fakturaen før overføringen av kundeforholdet til ektefellen i 2021, og selskapet opplyser å ha gitt tilsvarende informasjon i mellomliggende fakturaer, noe nemnda legger til grunn. 

På denne bakgrunn mener nemnda at selskapet har gitt tilstrekkelig informasjon til klager om at strømleveransen skjer på leveringsplikt, samtidig som nemnda ikke har holdepunkter for å legge til grunn at strømmen er fakturert med høyere beløp enn det avregningsforskriften § 2-1b gir anvisning på. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.  

Oslo, 13. februar 2023  

 

Henrik E. Kolderup, leder  

Thomas Iversen, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Fornybar Norge   

Lars Lima, Fornybar Norge  

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.