Sak: 21-747 Klage på fakturering – Mørenett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at hun ikke sjekket små beløpene på bankkontoen og at hun derfor ikke hadde kunnskap om at måleren var ute av funksjon. Klager påpekte at stipuleringen er et resultat av at måleren ikke fungerte og hevdet at dette er selskapets ansvar.  Mørenett AS viste til at i forbindelse med målerbytte ble måleren ved en feil registrert som tatt ned og ikke som byttet i selskapets kundesystem. Mørenett AS opplyste at det var uheldig at kundeforholdet ble meldt opphørt i forbindelse med målerbyttet, men korrigeringen ble utført så snart feilen ble avdekket og reelt forbruk er fakturert i hele perioden. Mørenett AS hevdet at korrigeringen er gjort innenfor regelverket for foreldelse av fordringer. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Mørenett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.    

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 6-5.   

Historikk:   

19.01.18 – Målerbytte.   

Krav: Klager avviser etterfakturert krav for perioden fra 20.01.18 til 01.09.19.  

Partenes anførsler:  

Klager reagerer på stipulert forbruk for perioden 20.01.18 til 01.09.19.  

Klager påberoper seg god tro. Klager sier at hun ikke sjekket små beløpene på bankkontoen og at hun derfor ikke hadde kunnskap om at måleren var ute av funksjon.  Klager anfører at stipuleringen er et resultat av at måleren ikke fungerte og hevder at dette er selskapets ansvar.   

Klager finner ikke selskapets fakturering tilfredsstillende og påpeker at det ikke er mulig å forstå selskapets fakturaer, kreditnotaer i forhold til innbetalinger.   

Klager avviser etterfakturert krav.   

Mørenett AS (Mørenett) viser til at i forbindelse med målerbytte den 19.01.18 ble måleren ved en feil registrert som tatt ned og ikke som byttet i selskapets kundesystem. Feilen ble ikke avdekket før i mars 2019 da klager tok kontakt for å melde inn målerstand og det ikke ble funnet en registrert måler på klager.   

Mørenett viser til at det ikke ble foretatt noen stipuleringer i perioden fra 20.01.18 til 01.03.19 da det ikke var noen måler registrert før 03.04.19. I denne perioden mottok klager derfor heller ikke faktura.   

Mørenett sier at det er uheldig at kundeforholdet ble meldt opphørt i forbindelse med målerbyttet, men korrigeringen ble utført så snart feilen ble avdekket og reelt forbruk er fakturert i hele perioden. Mørenett hevder at korrigeringen er gjort innenfor regelverket for foreldelse av fordringer.   

Mørenett opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk. 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.  

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Nemnda viser til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Nemnda registrerer at nettselskapet har tilbudt kontroll av måleren. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert, og nemnda legger til grunn at det ikke er feil på måleren.  

Nemndas vurdering er at det ikke er sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.   

I og med at det ikke er påvist feil med måler og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm han har brukt.   

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

 

Oslo, 13. juni 2022 

 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.