Sak: 21-844 Klage på fakturering – GNP Energy AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste sluttavregning.  Klager viste til at han sa opp avtalen med GNP Energy Norge AS september 2021 og at han først ble trukket i nettbanken for dette desember 2021. Klager påpekte at han ikke hadde mottatt noen faktura. GNP Energy Norge AS viste til at kundeforholdet ble avsluttet september 2021 og at sluttfaktura ble utstedt november 2021. GNP Energy AS anførte at de ikke har mulighet til å belaste klagers konto uten at et samtykke for AvtaleGiro eller eFaktura foreligger. GNP Energy AS hevdet at de har forholdt seg til inngått avtale og at det er fakturert for faktisk forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

GNP Energy Norge AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

 

Saken gjelder uenighet om fakturering.

 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 2-1.

 

Historikk:   

01.09.21 – Kundeforhold avsluttet.   

 

Krav: Klager avviser fakturert sluttavregning.   

 

Partenes anførsler:  

 

Klager reagerer på fakturert sluttavregning.   

 

Klager viser til at han sa opp avtalen med GNP Energy Norge AS den 01.09.21 og at han ble trukket i nettbanken for dette den 02.12.21. Klager påpeker at han ikke har mottatt noen faktura.

 

Klager anfører at strømprisen i sluttavregningen var over 90 øre og at strømprisen på de andre fakturaene i august og september var rundt 60 og 70 øre/kWh.  

 

Klager avviser fakturert sluttavregning.   

 

GNP Energy Norge AS viser til at kundeforholdet ble avsluttet den 01.09.21 og at sluttfaktura ble utstedt 18.11.21.  

 

GNP Energy Norge AS anfører at de benytter Intrum som fakturapartner og at de ikke har mulighet til å belaste klagers konto uten at et samtykke for AvtaleGiro eller eFaktura foreligger.   

 

Selskapet anfører at strømprisen i fakturaen er prisen som gjaldt for august og at prisen ikke er høyere selv om klager mottok fakturaen senere. Det påpeker at klager har en forvaltningsavtale og ikke en spotprisavtale.   

 

GNP Energy Norge AS hevder at de har forholdt seg til inngått avtale og at det er fakturert for faktisk forbruk.   

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om fakturering.  

 

I henhold til standard kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm. 

 

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at faktureringen er blitt forsinket. Nemnda kan ikke se at slik forsinket fakturering medfører at klagers betalingsplikt bortfaller. Nemnda har fått seg forelagt fakturaen som belastningen skjedde i henhold til, og legger videre til grunn at belastningen har skjedd i henhold til gyldig inngått AvtaleGiro-avtale. Nemnda kan ikke se at klager har sannsynliggjort eller påvist feil i forbruksavlesningen eller faktureringen. Strømmen er brukt, og i henhold til standard kraftleveringsavtale § 2-1 skal klager betale for forbruket i henhold til de avtalevilkår som er inngått. Nemnda har ikke holdepunkter for at kraftprisen ikke er i henhold til de avtalte vilkår på det tidspunktet kraften ble forbrukt.   

 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

 

Klager gis ikke medhold. 

 

Oslo, 26. september 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.