Sak: 22-090 Klage på fakturering – Fortum Markets AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår tilknyttet tilleggstjenesten "Lik betaling". Klager avviste fakturert sluttavregning. Klager anførte at han har tatt en gjennomgang av mottatte fakturaer og påpekte at sluttavregningen ikke stemmer. Klager anførte at han han ble informert av Fortum Markets AS at utestående var på kr 0, - og dette dessuten fremgikk av appen. Fortum Markets AS anførte at forbruk og prisene på Nord Pool hadde blitt høyere enn antatt og klager derfor ble reberegnet. Fortum Markets AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Fortum Markets AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår tilknyttet tilleggstjenesten "Lik betaling".   

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 2-1 og 2-2.  

Historikk:   

15.12.21 – Kundeforhold avsluttet.   

  

Krav: Klager avviser fakturert sluttavregning.   

Partenes anførsler:  

Klager avviser fakturert sluttavregning. Klager anfører at han har tatt en gjennomgang av mottatte fakturaer og sier at han kan ikke får sluttavregningen til å stemme.  

Klager sier at han var i samtale med Fortum den 15.11.21 hvor han ble informert om at utestående var på kr 0, -. Klager anfører at det også fremgår av appen til Fortum at utestående er kr 0, -. Klager kan ikke forstå at beløpet i sluttavregningen ble så høyt etter leverandørbyttet.   

Klager reagerer også at han ikke ble fakturert etter tjenesten "Lik Betaling" etter at han byttet leverandør. Klager påpeker at det ikke fremgår av avtalen at denne opphører når man bytter selskap og at avtalen burde gjelde til sluttdato.

Fortum Markets AS viser til at klager har hatt strømavtalen kalt "Flyt" i perioden fra 13.03.19 til 15.12.21. Denne strømavtalen har vært utgangspunktet for reelle kostnader hver måned, mens "Lik Betaling" er en betalingstjeneste med faste månedsbeløp. I "Lik Betaling"-perioden har både forbruk og prisene på Nord Pool blitt høyere enn antatt, og klager ble derfor reberegnet fra kr 2910, - til kr 4210, -.

Fortum anfører at klager hadde et restbeløp på kr 8284,51. Etter at klager betalte "Lik Betaling"-faktura på kr 4210, - gjenstår restsaldoen på kr 4074,51.  

Fortum viser til at klager avsluttet strømavtalen den 15.12.21 og derfor ble også betalingstjenesten avsluttet og det ble produsert en opphørsfaktura.   

Fortum opprettholder fakturert krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.      

I henhold til standard kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata eller ved faktureringsfeil, med mindre klager var i aktsom god tro. Tilleggsbetalingen kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for og kunden var i aktsom god tro.   

I tillegg til selve kraftavtalen har kunden tegnet betalingstjenesten "Lik betaling". Denne betalingstjenesten innebærer at kunden betaler et fast månedlig beløp til en konto hos strømleverandøren som er ment å jevne ut strømkostnadene gjennom året. Betalingen bør forutsetningsvis være litt høyere enn forventet strømkostnad i sommerhalvåret, og litt lavere enn forventet strømkostnad i vinterhalvåret.  De løpende kostnadene for kundens strømforbruk avregnes mot "Lik betaling"-kontoen, som kan ha positiv eller negativ saldo. 

Nemnda bemerker at den ut fra sin erfaring med klagesaker har inntrykk av at betalingstjenesten kan virke forvirrende. Enkelte kunder misforstår ordningen og tror at det faste månedlige beløpet er den endelige avregningen for strøm/nettleie. Nemnda viser videre til at Reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags- og energidirektorat høsten 2020 påla en rekke selskaper – deriblant Fortum Markets AS – å avvikle denne tjenesten som følge av at tjenesten ikke er i samsvar med reglene for avregning av strøm. Fristen for Fortum Markets AS til å avvikle tjenesten ble av RME satt til 31. desember 2020. Fortum Markets påklaget vedtaket, men klagen førte ikke frem, se Energiklagenemndas vedtak 2001-0703 av 1. september 2021. Det ble satt ny frist for avvikling. Nemnda legger for ordens skyld til grunn at Fortum Markets AS’ ytelse av tjenesten i denne saken ikke i seg selv var i strid med vedtaket.

Nemnda legger til grunn at reglene om faktureringsfeil får anvendelse analogisk der faktureringen av strøm overfor kunden skjer ved bruk av en betalingstjeneste som "Lik Betaling", og der forhold ved administrering av betalingstjenesten kan bedømmes som faktureringsfeil i samsvar med § 2-2 i standard kraftleveringsavtale. 

Nemnda er av den oppfatning at Fortum Markets AS har rett til å kreve tilleggsbetaling. Nemnda legger til grunn at selskapet har gitt en dekkende redegjørelse for hvordan sluttfakturaen fremkom for klager. Da siste faktura på "Lik betaling" ble utferdiget, var saldo på klagers konto negativ med 1658,20 kroner, etter at forbruk for foregående faktureringsperiode (oktober 2021) var belastet og innbetaling på "Lik betaling" på 2 910 kroner kreditert. Forbrukt strøm for november var da ikke belastet "Lik betaling"-kontoen, og dette utgjorde 6626,31 kroner. Opphørsfakturaen består av de nevnte skyldige beløp fratrukket innbetalingen på "Lik Betaling" på kr 4210, - som ble belastet i desember.  

Nemnda finner videre etter en konkret vurdering ikke å bebreide selskapet for at det var oppstått en negativ saldo på klagers konto som kan anses som en faktureringsfeil. Dels var den negative saldoen forholdsvis liten, dels inntraff det store endringer i strømprisene akkurat i den aktuelle perioden samt endringer i klagers forbruk. Etter det opplyste oppjusterte selskapet dessuten det faste betalingsbeløpet med virkning for desember 2021 fra kr 2910, -, som hadde vært det faste beløpet fra juli 2021. Det foreligger derfor ingen faktureringsfeil som tilskrives innklagede, og det er derfor ikke nødvendig å vurdere om klager var i aktsom god tro.

Uttalelsen er enstemmig.  

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 26. september 2022 

             

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.