Sak: 22-107 Klage på fakturering – NEAS AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert kraftforbruk. NEAS AS hadde kun fakturert for nettleie og ikke for kraftforbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at dette var en feil fra selskapets side og at selskapet burde ha kontrollert og oppdaget feilen. NEAS AS viste til at det var splitt av databaser rundt årsskiftet hvor det ble avdekket at klager ikke har vært avregnet for kraft siden han ble kraftkunde. NEAS AS anførte at det fremkom tydelig at det kun var nettleie som ble fakturert på de løpende fakturaene. NEAS AS opprettholdt etterfakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

NEAS AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.   

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 2-2.  

Historikk:   

30.03.19 – Kundeforhold opprettet.   

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.   

Partenes anførsler:  

Klager gjør gjeldende at han har vært i aktsom god tro om at det forelå faktureringsfeil. Klager opplyser at han ikke har lagt merke til noen feil ved fakturaene og at fakturaene derfor har blitt betalt fortløpende i god tro om at alt var korrekt.   

Klager anfører at dette var en feil fra selskapets side og at selskapet burde ha kontrollert og oppdaget feilen. Klager mener det er urimelig at han skal bli ansvarlig da han ikke har hatt noe kjennskap til feilen.   

Klager avviser etterfakturert krav.   

NEAS AS viser til at det var splitt av databaser rundt årsskiftet, hvor det ble avdekket at klager ikke har vært avregnet for kraft siden han ble kraftkunde den 30.03.19. Klager har kun fått faktura på nettleie i denne perioden. NEAS AS har likevel valgt å kun etterfakturere fra 01.01.21.   

NEAS AS anfører at det fremkom tydelig av fakturaene at det kun var nettleie som ble fakturert på de løpende fakturaene, og at klager derfor ikke har vært i aktsom god tro.   

NEAS AS opprettholder etterfakturert krav.   

 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

I henhold til standard kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata eller ved faktureringsfeil, med mindre klager var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. NEAS AS har ikke fakturert for kraft i de løpende fakturaene, enda dette har vært levert. Det er på det rene at faktureringsfeilen kan tilskrives innklagede.  

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ikke ble fakturert for kraft. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager fikk informasjon gjennom fakturaspesifikasjonen om at det kun ble fakturert for nettleie i de løpende fakturaene og ikke for kraftleveranse. Fakturabeløpene har derfor også vært lave, sammenholdt med forbruket i perioden. Nemnda har i denne sammenheng sett hen til at NEAS AS også leverte internettjenester. I denne konkrete saken endrer likevel ikke dette nemndas syn. Nemnda mener derfor at klagers gode tro ikke kan anses å ha vært aktsom i hele perioden som etterfaktureringen gjelder, og NEAS AS har derfor rett til å kreve tilleggsbetaling for hele perioden. 

Nemnda bemerker at NEAS AS ikke har fakturert i tråd med avregningsforskrift, hvor det følger at det skal faktureres etterskuddsvis minimum hver tredje måned, jf. forskriftens § 7-1b annet ledd, jf. § 7-1a annet ledd. I denne saken har NEAS AS ikke fakturert for kraft overhodet, mens det fremgår av dokumentasjonen at det også var et opphold i fakturering av nettleie fra og med oktober 2021, som først ble fakturert 18. mars 2022. Et brudd på forskriften er i seg selv kritikkverdig, men nemnda kan likevel ikke se at dette medfører at klagers betalingsplikt bortfaller.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 24. oktober 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge

Lars Lima, Fornybar Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.