Sak: 22-355 Klage over feilinnmelding – Hålogaland Kraft Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk etter feilinnmelding av målernummer. Klager krevde at nettselskapet skulle ta ansvar for feilinnmeldingen. Klager påpekte at det hadde skjedd en ombytting av målernummer mellom klagers adresse og en annen adresse som ble benyttet som fritidseiendom og var eid av klagers svigerfar. Hålogaland Kraft Nett AS anførte at feilen har oppstått som følge av melding fra kraftleverandør om innflytting på feil målepunkt og avviste derfor ansvar. Hålogaland Kraft Nett AS påpekte at de som netteier ikke har noen mulighet til å oppdage slike feil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hålogaland Kraft Nett AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk etter feilinnmelding.    

Regelverk: Standard nettleieavtale § 6-5.    

Krav: Klager krever at nettselskapet tar ansvar for feilinnmeldingen.    

Partenes anførsler:   

Klager viser til at det har skjedd en ombytting av målernummer mellom klagers adresse og en annen adresse som benyttes som fritidseiendom og eies av klagers svigerfar.    

Klager hevder at feilen skyldes nettselskapets installasjon av måler og at nettselskapet derfor må lastes med konsekvensene.    

Klager opplyser at det ble utført totalrenovering i juli 2020. I den forbindelse ble det lagt ny tilførselskabel og installert TKS-skap utvendig. Hålogaland Kraft Nett installerte automatisk strømmåler oktober 2020. Klager sier at det derfor ble tatt for gitt at anleggsadresse og målernummer ble knyttet sammen korrekt, og at det skulle registreres korrekt av nettselskapet. Klager mener derfor at feilen påhviler nettselskapet i sin helhet.    

Klager anfører at omfattende rehabilitering og oppussing har medført energisparende tiltak og at det ikke var noen mistanke om at det var betalt for lite strøm.    

Hålogaland Kraft Nett AS (Hålogaland Kraft Nett) anfører at feilen har oppstått som følge av melding fra kraftleverandør om innflytting på feil målepunkt og avviser derfor ansvar. Hålogaland Kraft Nett påpeker at de som netteier ikke har noen mulighet til å oppdage slike feil.    

Hålogaland Kraft Nett anfører at det er kunden selv som må kontrollere fakturaen med hensyn til opplysninger om målepunktet og forbruk.    

Hålogaland Kraft Nett viser til at et årsforbruk på målepunktet på klagers bolig har vært rundt 35 000 kWh, mens målepunktet klager var registrert på hadde et årsforbruk på 13 200 kWh.   

Hålogaland Kraft Nett har opplyst at det ville vært mulig å reversere innflyttingen. Utfallet hadde likevel blitt det samme, men ville involvere mange parter ettersom det har vært flere kraftleverandører i perioden. Det ville derfor vært en komplisert løsning.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om fakturering.   

Etter standard netteleieavtale § 6-5 (Avregningsfeil), kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet kan nettselskapet likevel ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det var klagers kraftleverandør som oppga feil målernummer til innklagede, som forårsaket at klager ble registrert på feil målepunkt. Nemnda legger til grunn at dette var en uriktig opplysning som Hålogaland Kraft Nett ikke hadde grunnlag for å betvile, og derfor kunne legge til grunn som korrekt.  

Selv om det foreligger en avregningsfeil som følge av at klager er innmeldt med feil målernummer, er nemnda av det syn at dette ikke er en avregningsfeil som kan tilskrives Hålogaland Kraft Nett. Det er slik denne saken står ikke grunnlag for å identifisere innklagede med klagers kraftleverandør. Når dette er situasjonen, er det ikke grunnlag for å gå inn på om klager kan fritas fra betalingsplikt som følge av aktsom god tro.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.  

Oslo, 13. februar 2023  

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge  

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.