Sak: 22-426 Klage over fakturering – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det er fakturert for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han sendte oppsigelse av avtalen og at avtalen ble overtatt av huseier. Klager anførte også at det var fakturert for mye og at årsaken til dette var at nettselskapet har registrert feil målernummer på hans adresse. Glitre Energi Nett AS anførte at klagers måler til enhver tid har vært knyttet til riktig leilighet og at alle fakturaene som har blitt sendt ut til klager har vært korrekte. Det som har vært feil var oversikten som har hengt ved siden av målerne over hvilke strømmåler som tilhørte hvilken leilighet ved overlevering av bygget. Glitre Energi Nett AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk. 

Regelverk: Standard nettleieavtale § 1-2.    

Krav: Klager avviser fakturert krav på kr 6030,05. Klager hevder at det er fakturert for mye og krever dette tilbakebetalt.    

Partenes anførsler:   

Klager avviser fakturert krav. Klager anfører at han sendte oppsigelse av avtalen og påpekte at avtalen ble overtatt av huseier fra 16.12.21. Klager mener derfor at huseier er ansvarlig for fakturert forbruk.    

Klager anfører at det er fakturert for mye og hevder at årsaken til dette er at nettselskapet har registrert feil målernummer på hans adresse. Klager viser til oversikt over målere tilknyttet målerne, og hevder at han har blitt fakturert for feil måler.    

Glitre Energi Nett AS (Glitre Energi Nett) anfører at klagers måler til enhver tid har vært knyttet til riktig leilighet og at alle fakturaene som har blitt sendt ut til klager er korrekte. Det som har vært feil er oversikten som har hengt ved siden av målerne over hvilke strømmåler som tilhørte hvilken leilighet ved overlevering av bygget. Denne oversikten forholdt seg ikke til det offisielle eiendomsregisteret, men en nummerering av leilighetene som antagelig stammet fra utbygger. 

Glitre Energi Nett anfører at deres systemer hele tiden har hatt korrekt leilighetsnummer fra matrikkelen registrert på riktig måler. Målernummeret på fakturaene er korrekte med det faktiske målernummeret på måleren som tilhører klager. 

Glitre Energi Nett opprettholder fakturert krav.    

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Klager anfører at Glitre Energi Nett har feilfakturert basert på at uriktig måler er tilordnet klager, og krever tilbakebetalt det som er fakturert for mye. Glitre Energi Nett har bestridt at de har tilordnet uriktig måler til klager, og har opplyst at de bygger på opplysningene i matrikkelen ved tilordning av måler til leilighetsnummer. Glitre Energi AS har videre opplyst at da strømmen ble kuttet til den måleren som de hadde registrert på klagers leilighet («1129-måleren»), forsvant ikke strømmen i naboens leilighet, noe som viser at de har basert seg på riktig målernummer. Nemnda finner ikke grunn til å trekke innklagedes redegjørelse i tvil, og legger denne til grunn. Videre er det opplyst at da naboen sa opp strømmen på den måleren naboen trodde var hans, ble bekreftelse på oppsigelse sendt til klager, noe som ytterligere underbygger at det hos leietakerne var registrert uriktige målernumre til leilighetene.   

Nemnda legger derfor til grunn at innklagede har fakturert klager med utgangspunkt i forbruk på rett målernummer, og klager har ikke sannsynliggjort at det er noen feilfakturering.   

Klager bestrider videre å være ansvarlig for nettleie etter å ha sagt opp nettleieavtalen i desember 2021. Innklagede har vist til at de ikke har mottatt noen oppsigelse fra klager før ny beboer i boligen tegnet ny nettleieavtale den 15. februar 2022. Klager har vist til at naboen den 10. desember 2021 uriktig innga oppsigelse på den måleren som naboen trodde var tilordnet naboens leilighet, men som etter matrikkelen var registrert på klager. Automatisert bekreftelse på oppsigelse ble sendt til klager som registrert innehaver av det målernummeret klager var registrert med. Klager besvarte dette ved å skrive: «I have not written any termination contract to you yet». Naboens oppsigelse ble etter dette reversert. Innklagede har bestridt å ha mottatt ytterligere oppsigelse fra klager. 

Nemnda viser imidlertid til automatisert bekreftelse på oppsigelse fra innklagede som er fremlagt i saken datert 18.12.21. Denne er adressert til klager og gjelder 1129-måleren, som er den måleren som faktureringen til klager bygger på, og som innklagede gjør gjeldende er den måleren som skal tilordnes klager. Ifølge denne bekreftelsen fikk oppsigelsen virkning fra 10.12.21. At dette ikke er den samme oppsigelsen som naboen innga, men at det kan være tale om to parallelle oppsigelsesbekreftelser, underbygges for øvrig av at klager i e-post den 12.12.21 til innklagede i anledning naboens oppsigelse, skal ha opplyst at han ikke hadde sendt noen oppsigelse til innklagede ennå («yet»). Den automatiserte bekreftelsen på oppsigelse er datert 18.12.21, noe som er forenlig med at klager etter 12.12.21 selv kan ha inngitt oppsigelse.  

Som utgangspunkt er det klager som må bære risikoen for at oppsigelse av nettleieselskapet blir sendt nettselskapet. Slik denne saken står er det imidlertid etter nemndas syn betydelig bevistvil rundt spørsmålet om klager selv sa opp sin nettleieavtale med virkning fra desember 2021, slik klager hevder. Under noe tvil finner nemnda at denne bevistvilen i denne saken må gå utover nettselskapet. Virkningen er at klager ikke kan holdes ansvarlig for leverte nettleietjenester i perioden etter 10.12.21, som er den datoen oppsigelsen ble gitt virkning fra.  

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

 

VEDTAK 

Klager gis delvis medhold.  

Oslo, 13. februar 2023  

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge 

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.