Sak: 22-535 Klage på etterfakturering – DE Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro og anførte at hun har betalt fakturaene fortløpende i den tro at alt var i orden. Klager påpekte at det er nettselskapets ansvar å følge opp om faktureringen er korrekt og at det må forventes at DE Nett AS har rutiner som ivaretar dette. DE Nett AS viste til at ved overgang til tariff "næringskunde" på husholdningspunktet, så har det blitt opprettet en næringstariff som er basert på timesavleste målere. DE Nett AS hevdet at deres krav var berettiget i henhold til vanlige leveringsbetingelser. DE Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

DE Nett AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om fakturering.   

Regelverk: Standard nettleieavtale § 6-5.  

Krav: Klager avviser etterfakturert krav på kr 8009,06.  

Partenes anførsler:  

Klager reagerer på etterfakturert krav.

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager sier at hun har betalt fakturaene fortløpende i den tro at alt var i orden. Klager påpeker at årsaken til etterfaktureringen er at DE Nett ikke har gjort det de skulle.  Klager anfører at det er feilfakturert siden 2020, og mener at det er uakseptabelt at hun skal bli sittende med det økonomiske ansvaret da feil er begått av DE Nett, og som ikke ble gjort kjent for klager innen rimelig tid.   

Klager anfører at det er nettselskapets ansvar å følge opp at faktureringen er korrekt, og det må forventes at DE Nett har rutiner som ivaretar dette. Klager kan ikke se at hun skal klandres for at DE Nett har gjort feil og ikke har orden i rutinene. Klager mener at fakturaen er uoversiktlig.   

Klager avviser etterfakturert krav.   

DE Nett AS viser til at ved overgang til tariff "næringskunde" på husholdningspunktet den 20.07.2020 som følge av at kunden tegnet næringsabonnement på sitt enkeltpersonforetak hos kraftleverandør, ble det opprettet en næringstariff (T4N) som er basert på timesavleste målere. Klager har imidlertid ikke AMS-måler, med den følge at det ikke er avregnet for forbruk på nettleiefakturaene. Feilen ble oppdaget da ny kunde overtok avtaleforholdet for den aktuelle måleren, og DE Nett endret da tariff til H4N. Sluttregningen inneholder detaljer om tilbaketrekking av T4N tariff og ny utregning som inkluderer forbruket i kWh i perioden også.

DE Nett viser til at det er snakk om fritak for AMS-måling som privatperson, og det ble ikke fanget opp ved endring på kundenivå da det er svært uvanlig at bedrifter har fritak for AMS.   

DE Nett hevder at deres krav er berettiget i henhold til vanlige leveringsbetingelser og rett til etterfaktureringen tre år tilbake i tid. DE Nett bestrider at det foreligger aktsom god tro, og viser til at klager må anses som godt opplyst i relasjon til nettleveransen og at det i alle avregninger fremgår at det kun er tatt med fastledd i fakturadetaljene og at det ikke er tatt med belastning for kWh.

DE Nett opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering som følge av feil tariff. 

Nemnda bemerker innledningsvis at etter nemndsavtalen punkt 1.4 har forbrukere klagerett. Med 'forbruker' menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, se også forbrukerkjøpsloven § 1 tredje ledd. Avtaleforholdet ble i 2020 overført til klagers enkeltpersonforetak som ikke er eget rettssubjekt, samtidig som klager har opplyst at leveransene kun har vært brukt til personlige formål. At klager ble satt på et næringsabonnement har ikke betydning. Saken skal etter dette realitetsbehandles. 

Etter standard nettleieavtale § 6-5 (Avregningsfeil) kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet likevel ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.  

Basert på de foreliggende opplysningene legger nemnda til grunn at klager har vært registrert på en næringstariff som forutsatte timesavleste målere, og at det som følge av at hun ikke har hatt AMS-måler derfor kun er fakturert for fastledd og ikke for forbruksleddet. Etter nemndas syn er dette en faktureringsfeil som klart kan tilskrives nettselskapet.  

Spørsmålet er dermed om klager har vært i aktsom god tro. Spørsmål om aktsom god tro knytter seg ikke direkte til om klager burde oppdaget at det ble fakturert etter uriktig tariff, men om hun burde skjønt at det ikke ble fakturert for forbruksleddet. Selskapet har i tilsvaret påpekt at det fremgikk av fakturaene at det ikke ble fakturert for forbruksleddet, og at klager må anses som tilstrekkelig kunnskapsrik til at hun burde sett denne feilen. Nemnda bemerker at det fremgår av fremlagt fakturanr. 1000419986 med forfall 20.10.2020 at det i henhold til fakturaspesifikasjonen kun er fakturert for "Fastbeløp nett" og ikke for forbruksledd. Dette tilsier som utgangspunkt at en normal erfaren forbruker ikke kan anses å være i aktsom god tro.

Nemnda har sett hen til at kundeforholdet, antakeligvis uriktig, var blitt overført til kundens næringsvirksomhet der det gjaldt andre tariffer, samtidig som kunden betalte en forhøyet nettleie som følge av at kunden manglet AMS-måler. Nemnda kan likevel ikke se at dette kan tilsi at klager var i aktsom god tro når det fremgår av fakturaenes grafiske fremstillinger av forbruk at det ikke er registrert noe forbruk overhodet, ingen forbrukstall er fakturert og forbruksavgift står i null.

Nemnda konkluderer derfor med at klager ikke var i aktsom god tro om faktureringsfeilen. DE Nett har derfor rett til å etterfakturere for faktureringsfeilen. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 21. november 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Gry Pedersen, Fornybar Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.