Innhold

Sak: 06-147 Klage vedrørende strømregninger og stenging

Spørsmål om hvem som var ansvarlig for hyttestrømabonnement og stengeomkostninger, eier av anlegget eller leietaker på anlegget.

Det var påstand mot påstand om hva som ble avtalt mellom eier av anlegget, klager, og innklagede med hensyn til hvem som skulle stå ansvarlig for strømregningene da hytta ble utleid. Klager påsto at hun i telefonhenvendelse til innklagede ga beskjed om at hytta skulle leies ut og ga navnet på leietaker som regningene skulle sendes til, mens innklagede påsto at klager ga beskjed om at fakturaadresse skulle endres til klagers navn c/o leietakers navn og adresse. Klager hevdet hun var i god tro med at leietaker sto ansvarlig for abonnementet. Innklagede sto fast ved at den juridiske kunden var klager og krevde henne for avregning inkludert påsettingsgebyr. Innklagede hevdet at et mellomværende mellom henne og hennes leietaker måtte de selv ta.

Slik nemnda så det var intensjonen fra klager, at leietaker skulle stå ansvarlig for strømregningene i leieperioden. Innklagede sendte også regningene til leietakers adresse og disse ble betalt. Da regninger senere kom i retur og stengeprosedyrer ble iverksatt i henhold til Standard Nettleieavtale § 7, forholdt innklagede seg fortsatt til leietaker som kunde. På denne bakgrunn la nemnda til grunn at leietaker var den reelle kunden i denne saken.

Nemnda mente klager ikke var ansvarlig for at anlegget ble stengt og hun skulle heller ikke betale omkostningene i forbindelse med stenging og åpning av anlegget. Når klager i ettertid selv ønsket å bli kunde på anlegget, hadde hun som enhver ny kunde, krav på det uten kostnader. Nemnda la til at et eventuelt krav måtte innklagede kunne rette til leietaker.

Nemnda fant etter dette å anbefale at klager blir ny kunde på anlegget uten kostnader.

Enstemmig uttalelse.

Oslo, 29. januar 2007