Innhold

Sak: 08-99 Klage vedrørende faktura for forbruk, gebyr for stenging/åpning av anlegg og stenging – Energi 1 Follo/Røyken AS

Saken gjaldt tvist om krav i forbindelse med oppmøte for å stenge.

Klager påsto at det ble stengt sommeren 2005 og mai 2006 på hybel og at hun fikk stengevarsel i september 2006. Klager påsto videre at stengegrunnlaget var purregebyr og at purregebyr ble ilagt på første faktura. Klager påsto hun kun skulle betale fastbeløp nettleie og 0 i forbruk på hybel.

Innklagede viste til at kunden ble belastet for nettleie fastledd og variabel nettleie ihht. forbrukte timer. Innklagede fakturerte fastbeløp frem til hybelanlegget ble stengt 16.05.06. Innklagede tilbakeviste påstand om at det ble stengt sommeren 2005 og i mai 2006. Det ble forsøkt stengt 01.07.05 for tre ubetalte fakturaer på til sammen kr 3.552,53. Senere ble fakturaene betalt og innklagede ila kunden oppmøtegebyr. Innklagede tilbakeviste også påstander om at stengegrunnlag har vært purregebyr og at de har lagt purregebyr på første faktura.

Slik denne saken var presentert, fant nemnda at det ikke var dokumentert eller sannsynliggjort brudd på bestemmelsene i Standard Nettleieavtale § 7 om stenging. Ut fra en helhetsvurdering fant nemnda at det var grunnlag for å sende stengevarsel og ilegge kunden oppmøtegebyr.

Nemnda bemerket at dette var en uklar sak og at partene i liten grad hadde bidratt til sakens opplysning.

Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

Enstemmig uttalelse.

Oslo, 9. mars 2009