Innhold

Sak: 14-031 Klage vedrørende leverandørbytte – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt leverandørbytte. Klager overtok bolig og megler sendte overtagelsesskjema til Hafslund Strøm. Klager ønsket ikke Hafslund Strøm og tegnet samme dag ny kraftleveringsavtale med en annen leverandør, men byttet ble ikke gjennomført. Klager ønsket at kundeforholdet til den nye leverandøren ble gjort gjeldende fra han overtok boligen. Hafslund Strøm AS viste til at to leverandører ikke kunne få oppstart fra samme dato. Den første ville få godkjent leveransen. Senere oppstartsmelding fra ny leverandør ble avvist fordi de ikke hadde medsendt målerstand. Nemnda fant at Hafslund Strøm AS ikke hadde opptrådt i strid med regelverket ved det etterfølgende leverandørbyttet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder leverandørbytte. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 1-3.

Historikk

01.11.13 – Klager overtok bolig. Overtagelsesskjema for strøm og nettleie ble sendt Hafslund Strøm

01.11.13 – Klager tegnet kraftleveringsavtale med en leverandør

06.11.13 – Melding om anleggsovertagelse med Hafslund Strøm som leverandør ble sendt Hafslund Nett

08.11.13 – Hafslund Nett mottok melding fra ny leverandør. Ble avvist samme dag

21.11.13 – Hafslund Nett mottok melding fra ny leverandør. Ble godkjent

30.11.13 – Byttet ble avvist da det manglet måleravlesning på byttedato

24.01.14 – Hafslund Nett mottok melding fra ny leverandør. Ble godkjent

27.01.14 – Hafslund Strøm mottok melding om opphør av strømleveranse

04.02.14 – Opphør av strømleveranse ble effektuert

Krav

Klager ber om at kundeforholdet til den nye leverandøren gjøres gjeldende fra 01.11.13 og innbetalt beløp for kraftleveranse tilbakebetalt.

Partenes anførsler

Klager viser til at han 01.11.13 overtok bolig og at megler sendte overtagelsesskjema til Hafslund Strøm. Klager sa han ikke ønsket Hafslund Strøm som kraftleverandør, mens megleren sa at dette var en formalitet. Klager tegnet samme dag ny kraftleveringsavtale med en annen leverandør og trodde byttet gikk i orden.

Klaget fikk likevel faktura på strømforbruk fra Hafslund Strøm og ringte selskapet 08.01.14. Han fikk da beskjed om at leverandørbyttet ikke var gjennomført. Klager tok skriftlig kontakt 19.01.14.

Klager legger til grunn at når han aktivt tegner avtale med en leverandør er det det siste valget som gjelder.

Klager undrer seg over at Hafslund Strøms utsagn om at de var ukjent med hans ønske om å bytte leverandør.

Klager kan ikke se å ha mottatt bekreftelse på bestillingen sendt 07.11.13.

Klager ønsker at kundeforholdet til den nye leverandøren gjøres gjeldende fra 01.11.13. Klager har betalt regningen fra Hafslund Strøm for å unngå inkassokrav. Klager ønsker beløpet tilbakebetalt.

Hafslund Strøm AS har avtaler med forskjellige eiendomsmeglere. Når de mottar en bestilling via eiendomsmegler, behandles denne som en ordinær strømbestilling.

Hafslund Strøm hevder de 07.11.13 sendte bekreftelse på bestillingen til klager per e-post.

Hafslund Strøm viser til at det kun er èn strømleverandør per anlegg. To leverandører kan ikke melde oppstart fra samme dato. Den leverandøren som først har meldt oppstart vil få godkjent leveransen. I dette tilfellet har Hafslund Strøm meldt oppstart først og de er leverandør fra 01.11.13.  Hafslund Nett har informert den andre leverandøren om at deres oppstartsmelding ble avvist. Senere oppstartsmelding fra denne leverandøren ble avvist fordi de ikke hadde medsendt målerstand.

Hverken Hafslund Strøm eller Hafslund Nett kan se å ha mottatt henvendelse fra klager 08.01.14.

Hafslund Strøm har ingen mulighet til å kansellere en strømleveranse tilbake i tid.

Hafslund Strøm ser at det kan ha vært utfordrende å skille mellom Hafslund Strøm og Hafslund Nett og de ønsker derfor å kompensere klager ved å tilby at han slipper å betale for påslag og faste kostnader i perioden 01.11.13 til 04.12.14 som utgjør kr 585, men kun betale for strømforbruket.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder leverandørbytte.

Slik denne saken er opplyst kan ikke nemnda se at kraftleverandøren Hafslund Strøm AS har opptrådt i strid med regelverket ved det etterfølgende leverandørbyttet. Etter det som er opplyst var Hafslund Strøm AS ikke kjent med at klager ønsket annen kraftleverandør.  Nemnda kan ikke se at Hafslund Strøm AS kan klandres eller holdes ansvarlig for at klager ikke har lykkes med å foreta leverandørskifte overfor netteier Hafslund Nett AS.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 26. mai 2014

  Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Martin Tonning, Forbrukerrådet Jon Aadland, Energi Norge Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.