Innhold

Sak: 14-120 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Fjordkraft AS

Saken gjaldt tvist om gyldig avtale var inngått ved telefonsalg. Klager avviste at det var inngått avtale og avviste krav. Klager fikk telefonhenvendelse fra Fjordkraft, men kunne ikke se at han mottok noen e-post eller SMS etter telefonsamtalen. Klager hevdet Fjordkraft registrerte ham som kunde uten at avtale var inngått. Fjordkraft AS hevdet kunden aksepterte tilbud om avtalen Topp 5 Garanti per telefon og hevdet de samme dag sendte SMS til klager med link til avtalevilkår. Fjordkraft hevdet det ble inngått avtale. Nemnda fant at bindende avtale ikke var inngått og klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om gyldig avtale er inngått.

Regelverk

Fjordkrafts vedlagte avtalevilkår og Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk

17.02.14 – Selger tilbød klager avtale ved telefonsalg

Krav

Klager avviser at det er inngått avtale og avviser krav.

Partenes anførsler

Klager fikk telefonhenvendelse fra Fjordkraft den 17.02.14. Klager kan ikke se at han mottok noen e-post eller SMS etter telefonsamtalen og at han dermed ikke fikk mulighet for å bekrefte avtalen med Fjordkraft.

Klager hevder Fjordkraft har tatt ham som kunde uten hans samtykke.

Klager avviser at det ble inngått avtale og avviser krav.

Fjordkraft AS hevder kunden aksepterte tilbud om avtalen Topp 5 Garanti per telefon den 17.02.14. Fjordkraft hevder at de samme dag sendte SMS til klager med link til avtalevilkår.

Fjordkraft hevder det ble inngått avtale.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om gyldig avtale er inngått.

I Standard Kraftleveringsavtale § 1-2 heter det blant annet at ved bestilling av kraftavtale per telefon, elektronisk bestilling e.l. skal kraftleverandøren sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse vedlagt Standard kraftleveringsavtale. § 1-4 krever at angreskjema skal mottas av kunden.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at Fjordkraft ikke har sendt SMS, e-post eller angreskjema til kunden etter telefonsamtalen. Kunden har heller ikke akseptert skriftlig. På denne bakgrunn er bindende avtale ikke inngått.

Nemnda anbefaler at kravet frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at kravet frafalles.

Oslo, 25. august 2014

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Martin Tonning, Forbrukerrådet Ola Bergheim, Energi Norge Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.