Innhold

Sak: 14-124 Klage vedrørende uenighet om partsforhold i avtale – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt hvem som var ansvarlig kontraktsinnehaver. Nemnda anså klager for å være næringsdrivende. Klagen var ikke omfattet av nemndsavtalen og falt utenfor nemndas kompetanseområde. Nemnda avviste enstemmig å behandle saken.

Saken gjelder hvem som er ansvarlig kontraktsinnehaver.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 1 og 2.

Historikk

Fra 1985 til 13.04.14 – To kundenavn "Q & Co AS" og "BQ AS" på samme målernummer i bygård i eierfellesskap for utleie av næringsvirksomhet og leiligheter

2010 – Klager ble eneeier av gården

Krav

Klager avviser krav.

Partenes anførsler

Klager overtok bygården ved skjøte av 25.08.10 ved overdragelse fra eierfellesskapet og ble privat eneeier. Klager har ikke sin bolig i denne bygningen som leies ut til forretninger og leiligheter. Klager har selv ikke brukt strømmen, men det har leietakerne.

Klager opplever å få tilsendt fakturaer først i navnet til "Q & Co AS" og senere i navnet "BQ AS". Klager finner kravene uberettiget og hevder han ikke har noe å gjøre med "Q & Co AS" eller "BQ AS". Klager finner det under enhver omstendighet uforståelig at krav går lenger tilbake enn den dag klager overtok bygningen.

Klager mener at AEN ikke kan overføre gjeld fra "Q & Co AS" som ble oppløst i 2013, til klager.

Klager hevder å ha informert AEN om sitt syn i saken den 17.09.10 samtidig som han ikke ønsket målernummeret overført på seg.

Agder Energi Nett AS påstår det var inngått gyldig avtale med klager og legger til grunn at klager har vært én av tre eiere av de to selskapene "Q & Co AS" og "BQ AS" som nå er sluttfakturert med hhv. kr 34 827,25 og kr 56 079,46, totalt kr 90 906,71, per januar/mars 2014.

AEN har registrert avtale med eierfellesskapet fra 1985 til 2014. Siden AEN ikke mottok melding om overdragelsen fra eierfellesskapet til klager, har avtalen blitt stående registrert på eierfellesskapet v/klager, og fakturaer er sendt rett eiers adresse og betalt av klager. Den 14.02.14 fikk de en e-post fra klager med informasjon om at måleren skulle overtas av en annen person. Klager brukte da firmanavn "Q & Co AS" som var oppløst og slettet.

AEN viser til Standard Nettleieavtale § 1 om at den som bruker nettjenester er avtalepart.

AEN legger til grunn at klager er eneeier av bygget og bruker av nettjenesten og dermed også ansvarlig for å betale for bruk av strømanlegget. AEN legger til at fakturaene er sendt klager og at det ikke har noen reell betydning om det står i et annet selskapsnavn. Klager har flere ganger tidligere betalt fakturaer på dette anlegget og har ved konkludent adferd gjennom dette også bekreftet at han er ansvarlig for avtalen. Realitetene og hjemmelsforhold tilsier at klager skal betale fakturaene og ikke et firma som ikke lenger eksisterer. Klager står som kontraktspart og ingen leietakere har vært registrert på dette anlegget i den perioden anlegget er sluttavregnet for.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder hvem som er ansvarlig kontraktsinnehaver.

I henhold til nemndsavtalen behandler Elklagenemnda klager fra forbrukere angående tvister som springer ut av avtaler mellom energiselskap og forbruker om overføring eller levering av elektrisk energi samt avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet.

Med forbruker menes i denne sammenheng fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Slik denne saken er opplyst, anser nemnda klager for å være næringsdrivende. Nemnda legger til grunn at klagen ikke omfattes av nemndsavtalen og at den faller utenfor nemndas kompetanseområde.

Nemnda avviser å behandle saken.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda avviser å behandle saken.

Oslo, 24. november 2014

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge