Sak: 14-189 Klage vedrørende nektelse av nettleieavtale – Istad Nett AS

Saken gjaldt inngåelse av nettleieavtale for kunde med gjeld fra tidligere anlegg. Klager avviste at gjeld fra tidligere anlegg skulle hindre ny nettleieavtale i ny bolig. Klager skyldte både strøm og nettleie for to tidligere boliger. Nav stilte garanti for at klager skulle få tegne nettleieavtale og mente nettselskapet ikke hadde mulighet til å nekte åpning av ny strømabonnement på grunn av gammel strømrestanse. Istad Nett AS viste til at anlegget var stengt da klager flyttet inn i boligen og mente at de måtte ha anledning til å kreve innbetaling, eventuelt avtale om nedbetaling, for gammel gjeld når nytt abonnement ble opprettet. Nemndas flertall mente at hvert kontraktsforhold måtte ses på separat og at det ikke var anledning til å kreve at gjeld på et annet anlegg skulle være dekket før det ble gitt ny nettleieavtale på nytt anlegg, selv om det var samme person som var kunde på begge anleggene. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

Saken gjelder inngåelse av nettleieavtale for kunde med gjeld fra tidligere anlegg.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 4-2, 6-1 og 7-3. Energiloven § 3-3.

Historikk

11.06.14 – Klager flyttet inn i bolig der anlegget var stengt og bestilte nettleieavtale

Krav

Klager avviser at gjeld fra tidligere anlegg skal hindre ny nettleieavtale i ny bolig.

Partenes anførsler

Klager flyttet inn i ny bolig og bestilte nettleieavtale, men fikk avslag med begrunnelse at han måtte gjøre opp gammel gjeld. Klager skyldte både strøm og nettleie for to tidligere boliger.

Klager har foreslått å dekke stengings- og åpningsgebyrer og stille garanti for fire måneders forbruk av nettleie mot at nettselskapet åpner abonnement for klager.

Klager viser til tidligere saker i nemnda hvor det går frem at det ikke er mulighet til å nekte kunde, som har gjeld fra tidligere anlegg, å tegne ny nettleieavtale.

NAV innbetalte kr 11 000 til Istad Nett for at klager skulle få tegne nettleieavtale. NAV mener Istad Nett ikke hadde mulighet til å nekte åpning av ny strømabonnement på grunn av gammel strømrestanse og mener Istad stilte urimelige betingelser for åpning av strømabonnement. Med fratrekk av kr 2 000 for åpningsgebyr, krever NAV kr 9 000 tilbake.

NAV viser til at de har prøvd å bistå klager med å inngå realistisk nedbetalingsavtale uten å ha lykkes med dette.

Istad Nett AS viser til at anlegget var stengt da klager flyttet inn i boligen. Anlegget var stengt på grunn av mislighold fra forrige abonnent.

Istad Nett AS mener på generell basis at de må ha anledning til å kreve innbetaling, eventuelt avtale om nedbetaling, for gammel gjeld når nytt abonnement opprettes.

Istad Nett har i e-post av 29.07.14 til NAV skrevet at utgangspunktet er at de må ha innbetalt halvparten av utestående beløp og en avtale om nedbetaling på resten før de åpner for nytt abonnement. De har ca. den 01.08.14 mottatt halvparten av utestående krav, kr 11 000, utbetalt av NAV. Klager fikk da melding om at han fikk åpnet nytt abonnement.

Istad Nett presiserer at de ikke har krevd stenge- eller åpningsgebyr i denne saken.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder inngåelse av nettleieavtale for kunde med gjeld fra tidligere anlegg.

I energiloven § 3-3 om leveringsplikt, heter det at den som gis områdekonsesjon skal levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-3 om gjenåpning av stengt anlegg, heter det at et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av manglende betaling, vil ikke gjenåpnes før all gjeld til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning er betalt. Gjenåpning kan likevel skje hvis nettselskapet og kunden blir enige om en avtale om nedbetaling av gjeld og, eventuelt, sosialtjenesten eller andre i tillegg stiller garanti for løpende utgifter. I avtales § 6-1 heter det at nettselskapet kan be om at det stilles sikkerhet for betalingsforpliktelsen for inntil 4 måneders nettleie, dersom det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold. Nemnda legger til grunn at Nav har stilt slik garanti.

Nemnda har delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, nemndas leder og forbrukernes representanter, mener at hvert kontraktsforhold må ses på separat. Ut ifra dette er det ikke anledning til å kreve at gjeld på et annet anlegg skal være dekket før det gis ny nettleieavtale på nytt anlegg, selv om det er samme person som er kunde på begge anleggene. Flertallet anser at de vilkår nettselskapet stilte i denne saken var urimelige for å levere strøm til angjeldende anlegg. Flertallet legger vekt på at nettselskapet har leveringsplikt i henhold til energiloven.

Flertallet kan likevel ikke anbefale at Nav skal få tilbake den garanti de innbetalte for at klager skulle få åpnet anlegget og det vises til avtalens § 6-1 som gir nettselskapet anledning til å kreve garanti dersom det sannsynliggjøres fare for mislighold.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er enige i at hovedregelen er at det enkelte anlegg skal ses på som et separat kontraktsforhold mht stengning og åpning, uavhengig av om kunden betaler sin gjeld for andre anlegg. I foreliggende sak finner mindretallet at det er naturlig at det gjøres unntak fra denne hovedregelen. Kunden flytter direkte fra en bolig til ny bolig med stengt anlegg, og krever at anlegget åpnes og at det opprettes nettleieavtale på den nye boligen uten å betale gjelden fra den forrige boligen. I et slikt tilfelle finner mindretallet at det er naturlig at prinsippene i Standard Nettleieavtale § 7-3 om gjenåpning av stengt anlegg legges til grunn. Dette medfører at kunden i foreliggende sak ikke har rett til å få anlegget til den nye boligen åpnet før gjelden til den forrige boligen er betalt. Gjenåpning kan likevel skje hvis nettselskapet og kunden blir enige om en avtale om nedbetaling av gjeld og, eventuelt, sosialtjenesten eller andre i tillegg stiller garanti for løpende utgifter, jfr § 7-3.

Mindretallet mener således at nettselskapet har rett til å kreve at gjelden betales for den boligen kunden flytter fra, før nettselskapet plikter å opprette nytt abonnement, åpne anlegget og starte strømleveransen for den nye boligen.

VEDTAK

Nemndas flertall finner at klager delvis kan få medhold i sitt krav, men kan ikke anbefale at Nav skal få tilbake den innbetalte garanti.

Oslo, 23. februar 2015

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.