Sak: 15-125 Klage vedrørende gyldighet av inngått avtale – Telinet Energi AS

Saken gjaldt spørsmål om klager kunne gå fra en ettårig fastpriskontrakt før kontraktsperioden var ute, uten å betale avviklingsgebyr (bruddgebyr). Klager avviste at det var inngått avtale og avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet websiden ikke inneholdt fullstendig informasjon om leveringsvilkår, herunder opplysning om forskuddsbetaling og bruddgebyr (avviklingsgebyr ved førtidig opphør av ettårig fastprisavtale). Telinet Energi AS hevdet at klager godkjente deres avtalevilkår ved inngåelse av avtalen. Telinet Energi AS hevdet at det ble inngått avtale. Nemnda kom til at klager hadde forlenget angrerett på grunn av mangelfull informasjon om angreretten. Klager kunne derfor gå fra avtalen uten å betale avviklingsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder inngåelse av avtale.

Regelverk

Telinets avtalevilkår (vedlagt) og Energi Norges Standardkontrakt.

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) §§ 8, 16 første ledd og 21.

Historikk

24.01.15 – Klager bestilte på Telinets webside

19.02.15 – Oppstartdato for kraftleveranse

19.03.15 – Klager avbestilte

Krav

Klager bestrider at det er inngått gyldig avtale og avviser å betale for brudd på bindingstid.

Partenes anførsler

Klager bestilte 24.01.15 kraftleveringsavtale via Telinets webside. Senere ble klager oppmerksom på at selskapet krever forskuddsbetaling. Klager avbestilte da avtalen 19.03.15 og ble avkrevet bruddgebyr på kr 1 000.

Klager hevder websiden ikke inneholdt full informasjon om leveringsvilkår, og det ikke var opplysning om forskuddsbetaling eller bruddgebyr. Klager hevder siden kun inneholdt rubrikk for navn på bestiller samt en rubrikk for målernummer. Klager fylte ut begge.

Klager undrer seg over at omtvistet krav er sendt til inkasso.

Klager bestrider at det er inngått gyldig avtale og avviser å betale for brudd på bindingstid.

Telinet Energi AS hevder at da klager inngikk avtalen godkjente han deres vilkår. Produktet har binding i fastprisperioden. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke Telinets direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. I tillegg påløper det et avviklingsgebyr på kr 1 000. Etter utløp av fastprisperioden går kunden automatisk over til produktet Strøm til innkjøpspris.

Telinet har lagt ved utskrift av bestillingssiden på web og hevder den så slik ut da klager gjorde sin bestilling og at den ikke er endret senere.

Telinet viser til at bindingstid er ett år. Klager avbestilte avtalen innenfor bindingstiden.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra en ettårig fastpriskontrakt uten å betale avviklingsgebyr.

Etter nemndas syn følger det klart av den nye angrerettloven (lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler), som trådte i kraft 20. juni 2014, at klager kan gå fra avtalen uten å betale avviklingsgebyr.

Loven stiller i § 8 en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis forut for avtaleinngåelse. Det følger av § 8 bokstav h at det skal gis opplysning om "at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten, jf. § 20 første og annet ledd"

Telinet har ikke oppfylt denne forpliktelsen. På selskapets bestillingsside må kunden krysse av for at han/hun er kjent med angreretten. Ordet angrerett er en hyperlenke, og hvis kunden trykker på lenken, kommer det opp et slikt standardisert angreskjema som lovteksten viser til. Informasjon om vilkår for å utøve angrerett, herunder hvor lang angrefrist forbrukeren har og når fristen begynner å løpe, kommer ikke klart frem av angrerettskjema. Forbrukeren må inn på lenken "vilkår" hvor det vises til angrerettloven. Forbrukeren må således selv inn i lovverket og finne vilkårene for angrerett. Etter nemndas syn er ikke dette tilstrekkelig da loven stiller krav til at den næringsdrivende skal gi opplysningene på en klar og forståelig måte. Det er derfor klart at Telinet ikke har oppfylt forpliktelsen i § 8 bokstav h. Konsekvensen av dette følger av lovens § 21 tredje ledd; angrefristen utvides med 12 måneder. Da klager avbestilte leveransen 19. mars 2015 var angreretten med andre ord i behold, og klagers epost 19. mars må forstås som en utøvelse av angrerett.

Når angrerett utøves i tilknytning til en løpende avtale om kraftlevering som er påbegynt, skal forbrukeren i utgangspunktet betale et vederlag som står i forhold til det som er levert frem til angrerett utøves, jf lovens § 26 første ledd. Klager må derfor kunne bli fri fra avtalen ved å betale avtalt pris for de kilowattimer som ble levert frem til avbestillingen.

Etter dette er det ikke nødvendig å gå inn på de andre spørsmålene som er tatt opp av partene i saken. Nemnda vil likevel påpeke at det ikke er opplagt at Telinet har oppfylt kravet i angrerettloven § 16 første ledd, som for avtaler som inngås elektronisk krever at den næringsdrivende tydelig og i fremhevet form skal gi visse opplysninger umiddelbart før avtaleinngåelse. Dette omfatter blant annet tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris, avtalens varighet og eventuelt vilkårene for å gå fra avtalen. Det synes ut fra forarbeidene til angrerettloven tvilsomt om det er tilstrekkelig å gi slike opplysninger i et annet dokument som først kommer opp når/hvis forbrukeren trykker på en hyperlenke.

Videre er nemnda generelt skeptisk til at Telinet i sine avtalevilkår både opererer med sjablongerstatning (avviklingsgebyret) og i tillegg en erstatning basert på konkret økonomisk tap ved opphør av avtale. Nemnda går imidlertid ikke nærmere inn på dette, da det i denne saken uansett ikke er grunnlag for verken erstatning eller avviklingsgebyr, jf ovenfor.

Nemnda anbefaler at kravet om avviklingsgebyr frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at kravet om avviklingsgebyr frafalles.

Oslo, 16. november 2015

Frode Støle, leder Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.