Sak: 15-187 Klage vedrørende tilbakebetaling i forbindelse med feil tariff – Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt krav om tilbakebetaling av deler av innbetalt nettleie grunnet bruk av uriktig nettariff. Klager krevde tilbakebetalt det som var fakturert for mye på grunn av feil tariff i perioden 2000 - 2015. Klager hevdet det ikke var gjort endringer i sikringsstørrelsen siden han kjøpte huset. Klager mente han ikke kunne lastes for feilfaktureringen, da han ikke var fagkyndig og ikke hadde hatt mulighet til å kontrollere sikringsskapet. Eidsiva viste til at de hadde sendt brev med svarslipp, hvor kundene ble gitt oppfordring om å sjekke hovedsikring og antall faser på anlegget og om hovedsikringen i sikringsskapet stemte overens med den de ble fakturert for. Nemnda kunne i dette tilfellet ikke se at klager kunne lastes for ikke å ha oppdaget at nettselskapet benyttet uriktig tariff, men bemerket at klager hadde undersøkelsesplikt og ikke kunne kreve tilbakebetaling utover tre år. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder tilbakebetaling i forbindelse med feil tariff.

Regelverk

Forbrukerkjøpsloven § 48. Standard Nettleieavtale §§ 6-4 og 6-5. Foreldelsesloven §§ 2 og 10.

Historikk

2000 – Klager ble kunde

24.11.2005 – Brev til klager med oppfordring om å sjekke hvilken tariff som følges

06.02.2015 – Tilsynskontroll – Feil tariff ble oppdaget

Krav

Klager krever tilbakebetalt differansen mellom de to tariffene i perioden 2000 til 2015.

Partenes anførsler

Klager viser til at det under kontroll i februar 2015 ble oppdaget at huset hadde 3x40A sikringer i stedet for 63A. Det innebærer at han fra han kjøpte huset i 2000 har betalt for mye i nettleie.

Klager hevder det ikke er gjort endringer i sikringsstørrelse siden han kjøpte huset i 2000.

Klager trodde at det elektriske anlegget var i orden da han kjøpte huset. Klager legger vekt på at han ikke er fagkyndig og ikke hatt mulighet til å kontrollere sikringsskap/sikringer/tariffer.

Klager har tilbakevist tilbud fra nettselskapet om å få tilbakebetalt for tre år. Klager krever tilbakebetalt differansen mellom de to tariffene i hele perioden 2000 til 2015.

Eidsiva Nett AS ("Eidsiva") viser til at det under kontrollen i februar 2015 ble oppdaget at det var montert et overbelastningsvern på 3x40A i sikringsskapet. Dette overbelastningsvernet var av typen automatsikring, mens resten av sikringene var skrusikringer. Det tyder på at dette overbelastningsvernet er blitt byttet eller montert etter at skapet var nytt. Eidsiva har ikke mottatt noen installatørmelding om at overbelastningsvernet er endret. De hadde i sine systemer registrert at dette anlegget hadde kortslutningsvern/overbelastningsvern på 3x63A. Dermed er kunden blitt avregnet etter feil tariff.

Eidsiva viser til at de har sendt brev med svarslipp og informasjon til kundene med oppfordring om å sjekke hovedsikring og antall faser på anlegget. Det ble opplyst hvilken tariff kunden ble fakturert for og hvilken hovedsikring denne tariffen gjaldt for. Kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikringen i sikringsskapet stemte overens med den de ble fakturert for. Eidsiva har ikke mottatt svarslipp fra klager og tok det som en bekreftelse på at han var blitt avregnet etter riktig tariff.

Eidisiva viser til at de er avhengige av at installatører sender endringsmeldinger for at kundene skal bli avregnet for riktig tariff.

Eidsiva mener de ikke er pliktig til å etterbetale for feil anvendt tariff. Før saken ble bragt inn for Elklagenemnda ga selskapet klager tilbud om å refundere differansen mellom de to tariffene for de siste tre år. Dette tilbudet ble avslått, og for nemnda har selskapet, med henvisning til forbrukerkjøpsloven § 48 om spesifikasjon fra kunden, anført at det ikke foreligger tilbakebetalingsplikt i det hele tatt.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av deler av innbetalt nettleie grunnet bruk av uriktig nettariff.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 skal nettselskapet godskrive nettkunden for enhver avregningsfeil fra feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over tre år, jf. foreldelsesloven § 2. Det er uomtvistet at klager har betalt for høy nettleie fra 2000 – 2015 som følge av at nettselskapet har avregnet med uriktig tariff. Nemnda legger til grunn at dette utgjør en avregningsfeil som er regulert av nettleieavtalen § 6-5, og denne bestemmelsen gir klager krav på tilbakebetaling for tre år. Når det gjelder korrigering i favør av kunden (tilbakebetaling) er bestemmelsen helt objektiv.

Hvorvidt klager kan kreve tilbakebetaling utover tre år, beror på om klager fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om at han ble avregnet med uriktig tariff, jf. foreldelsesloven § 10. Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at nettselskapet har informert klager grundig, samt at klager har en undersøkelsesplikt og således burde ha tatt kontakt med nettselskapet ved uklarhet vedrørende sikringsstørrelse og nettariff. Selskapet har også oppfordret kunder til å ta kontakt og få veiledning hvis de er usikre. Nemnda mener derfor at det er klart at klager ikke kan kreve tilbakebetaling utover tre år.

Nettselskapet har imidlertid anført at det likevel ikke foreligger tilbakebetalingsplikt med hjemmel i forbrukerkjøpsloven §48. Nemnda bemerker at hvis denne bestemmelsen skal tolkes slik nettselskapet anfører, så gir lovregelen en annen løsning enn den som følger av avtalebestemmelsen i nettleieavtalen § 6-5. Spørsmålet er da hvilken av bestemmelsene som går foran. Forbrukerkjøpsloven fastsetter i § 3 at det ikke kan avtales vilkår som er mindre gunstige for forbrukeren enn det som følger av loven. Det gjelder ingen begrensning i motsatt retning. Det vil si at loven er fravikelig i favør av forbrukeren. I dette tilfellet gir Standard Nettleieavtale nettkunden gunstigere vilkår enn lovbestemmelsen, ved at den gir kunden krav på tilbakebetaling uansett årsak til feilen. Avtalebestemmelsen må derfor gå foran lovbestemmelsen.

Ut i fra dette anbefaler nemnda at klager gis tilbakebetaling for tre år fra foreldelsesfristen ble avbrutt. Nemnda viser til at foreldelsesfristen ble avbrutt da klager brakte saken inn for nemnda 19. august 2015. Nemnda anbefaler nettselskapet å korrigere avregningsbeløpet ut i fra dette tidspunkt, jf. foreldelsesloven § 16 nr 2 bokstav a.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager tilbakebetales differansen mellom de to tariffene for en periode på tre år tilbake i tid, regnet fra da saken ble brakt inn for nemnda.

Oslo, 16. november 2015

Frode Støle, leder Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.