Sak: 15-198 Klage vedrørende kundebehandling/saksbehandling ved leverandørbytte - Hafslund Nett AS

Saken gjaldt kundebehandling/saksbehandling ved leverandørbytte. Klager ble fakturert for leveringspliktig strøm da leverandørbyttet ikke ble gjennomført. Klager ønsket bedre kundebehandling og hevdet at selskapet ikke hadde svart på hans henvendelser. Hafslund stilte seg utenforstående til klagers påstander. Hafslund opprettholdt sitt krav, men har unntaksvis kommet med et forlikstilbud. Nemnda la til grunn at Hafslund hadde gitt klager gode og fyllestgjørende svar innen rimelig tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder kundebehandling/saksbehandling ved leverandørbytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 2 og 6-3.

Historikk

26.06.15 – Klager ble nettkunde på anlegget

24.07.15 – Hafslund mottok bestilling av kraftleveranse fra Fjordkraft som fikk oppstart fra 26.06.15

03.09.15 – Klager sa opp kraftleveranse fra Fjordkraft

10.09.15 – Nytt leverandørbytte med Agva effektuerer

07.10.15 – Faktura utstedt på kr. 470,05 for september 2015, herunder leveringspliktig kraft

for perioden 04.09.15 – 09.09.15 på kr. 35,90.

Krav

Klager ønsker en langt bedre kundebehandling. Han har også krevd refusjon for kraft levert på leveringsplikt.

Partenes anførsler

Klager viser til at hans leverandørbytte ikke ble godtatt hos Hafslund Nett AS pga. feil oppgitt målerstand. Klager hevder Hafslund ikke ga klager beskjed om dette.

Klager reagerte på at både forrige kunde på anlegget og han selv er fakturert for energiledd i en overlappende periode fra 26.06.15 til 30.06.15 og tilsvarende for fastledd til 31.07.15.

Klager anfører at saken delvis gjelder oppstartsproblemer ved leverandørbytter og feil på fakturaer fra Hafslund, men mest at han ikke har mottatt svar på sine henvendelser til Hafslund.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at klagers e-post av 26.06.15 vedr. bestilling av nettleie var uklar mht. om den også gjaldt kraftleveranse. Klager ble fakturert for perioden 26.06.15 – 30.06.15 både for nettleie og kraft levert iht. reglene om leveringsplikt. Denne fakturaen ble senere kreditert og klager ble fakturert for nettleie fra 26.06.15 til 31.07.15.

Hafslund har kreditert tidligere kunde på anlegget for perioden 26.06.15 til 30.06.15.

I perioden 04.09.15 – 10.09.15 ble klager fakturert for kraft levert iht. reglene om leveringsplikt. Strømkostnaden her utgjorde kr 35,90.

Hafslund stiller seg uforstående til påstand om at klager ikke har mottatt svar på sine henvendelser.

Hafslund opprettholder sitt krav, men kan unntaksvis tilby å kompensere klager med kr 50 på neste ordinære faktura.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder kundebehandling/saksbehandling ved leverandørbytte.

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har egen kraftleverandør. Strøm som leveres av nettselskapet etter denne såkalte "leveringsplikten" er normalt dyrere enn strøm levert fra en kraftleverandør, og er derfor vanligvis en midlertidig ordning som varer til kunden selv får byttet kraftleverandør.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at leverandørbytte ikke ble gjennomført direkte etter avsluttet kundeforhold med kraftleverandør og at klager da ble fakturert for leveringspliktig strøm i en kort periode (seks dager). Nemnda legger videre til grunn at Hafslund har gitt gode og fyllestgjørende svar til klager innen rimelig tid. Nemnda har ikke noe å utsette på Hafslunds kundebehandling.

Hafslund har fremsatt et forlikstilbud. Nemnda viser til at tilbudet overstiger klagers økonomiske tap. Nemnda finner ikke grunnlag for å anbefale tilbakebetaling ut over det tilbudet innklagede har gitt. Nemnda anbefaler klager å ta imot tilbudet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 7. desember 2015

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.