Sak: 16-360 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og krevde at avtale om spotpris gjaldt for hele perioden. Klager hevdet at han bestilte en strømavtale med spotpris uten påslag. Klager hevdet at Agva Kraft AS har overført ham til en annen strømavtale enn den han bestilte. Agva Kraft AS viste til velkomstbrev samt ordrebekreftelse og hevdet at klager ikke har bestilt en spotprisavtale. Agva Kraft avviste klagers krav. Nemnda viste til at innklagede ikke hadde oppfylt angrerettlovens krav om å gi skriftlig bekreftelse på avtaleinngåelsen til kunden på et varig medium. Det var tvil om hvilken strømavtale som var bestilt som følge av at Agva Kraft ikke hadde dokumentert avtaleinngåelsen skriftlig på et varig medium, og nemnda kom til at denne tvilen måtte løses i forbrukerens favør. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Agva Kraft AS egenutviklet særvilkår

Historikk

23.04.16 – Kundeforhold opprettet. Velkomstbrev med ordrebekreftelse utstedt.

01.08.16 – Avtale om Agva Variabel Online ble endret til Agva Flyt.

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 890,27 og krever at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden.

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtale via Agva sin hjemmeside den 23.04.16. Klager hevder at han bestilte en strømavtale med spotpris uten påslag. Klager sier at han ikke oppdaget at Agva ikke bekreftet hans valg av spotprisavtale. Klager hevder at Agva har overført han til en annen strømavtale enn den han bestilte, Agva Variabel Online. Klager sier at avtalen igjen ble endret uten varsling den 01.08.16 til Agva Flyt som er enda dyrere enn de to forrige avtalene.

Klager hevder Agva har endret hans bestilling uten hans samtykke. Klager sier at Agva har markedsført et produkt som de endrer innhold på uten varsel.

Klager tilbakeviser Agvas anførsel om bestilling av spotprisavtale, og sier at han fulgte linkene på deres hjemmeside og bestilte spotprisavtalen. Klager sier at Agva ikke bekreftet hvilken tariff han hadde bestilt i velkomstbrevet. Klager påpeker at Agva ikke har dokumentert at han har bestilt avtalen Agva Variabel Online på bestillingstidspunktet.

Klager avviser fakturert krav og krever at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden.

Agva Kraft AS (Agva) viser til velkomstbrev samt ordrebekreftelse og påpeker at klager bestilte avtalen Agva Variabel Online. Agva påpeker at dette er en variabelavtale og ikke en spotprisavtale.

Agva hevder at de aldri har mottatt en bestilling av spotprisavtale fra klager. Agva sier at det ikke følger av noe dokumentasjon som kunden har fremlagt at han har bestilt spotprisavtale.

Agva viser til at avtalen Agva Variabel Online har som forutsetning at kunden oppretter efaktura og avtalegiro. Agva hevder at dette fremgår tydelig på bestillingssiden og avtalevilkårene. Agva sier at da klager ikke opprettet efaktura og avtalegiro, ble klager flyttet til avtalen Agva Flyt. Agva avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om inngåelse avtale og avtalevilkår.

I denne saken er det omtvistet mellom partene om det er inngått en av variabelavtale eller en spotprisavtale. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold. Klager anfører at han har bestilt spotprisavtale via innklagedes hjemmeside. Innklagede viste til utstedt velkomstbrev samt ordrebekreftelse og anfører at klager bestilte en variabelavtale.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager ved avtaleinngåelse har mottatt ordrebekreftelse samt et velkomstbrev med hyperlenke til avtalens vilkår. Klager anfører at innholdet bak hyperlenken er endret etter avtaleinngåelsen.

Nemnda kan ikke se at selskapet har sannsynliggjort at angrerettlovens krav om å sende avtalevilkår, angrerettskjema og angrerettsopplysninger på et varig medium etter avtaleinngåelse er oppfylt, jf. lovens § 18. I denne saken har innklagede utstedt avtalevilkårene, angrerettsopplysninger og angrerettskjema via en hyperlenke. Av veilederen til angrerettloven følger det at "varig medium" defineres som en innretning hvor informasjonen kan oppbevares og gjenfinnes uendret. En hyperlenke oppfyller ikke lovens krav. Nemnda nevner eksempelvis at dersom kraftleverandørens hjemmeside ikke fungerer, vil ikke kunden ha mulighet til å få opp skjemaet via hyperlenken. I tillegg kan innholdet som lenken peker til i prinsippet endres etter at lenken er sendt til forbrukeren. Nemnda påpeker at lovens krav om at viktig informasjon gis på et varig medium enkelt kan oppfylles ved at avtalevilkårene, angrerettsskjema mv blir utstedt per epost, for eksempel som pdf-vedlegg. Konsekvensen av at innklagede ikke har oppfylt angrerettlovens krav følger av lovens § 21 tredje ledd; angrefristen utvides med 12 måneder. Nemnda viser for øvrig til begrunnelsen i nemndas vedtak i sak 16-331.

Når angrerett utøves i tilknytning til en løpende avtale om kraftlevering som er påbegynt, skal forbrukeren i utgangspunktet betale et vederlag som står i forhold til det som er levert frem til angreretten utøves, jf. angrerettloven § 26 første ledd. I dette tilfellet legger nemnda til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket. Klager må derfor kunne bli fri fra avtalen ved å betale for de kilowattimene som er forbrukt. Klager anfører at det er inngått en spotprisavtale og Agva Kraft AS anfører at det er inngått en variabelavtale. Da det er omtvistet mellom partene hvilken strømavtale som er inngått, og innklagede ikke har kunnet dokumentere hvilken avtale som er inngått, må tvilen løses i klagers favør. Nemnda legger i denne forbindelse avgjørende vekt på at det er innklagede som har bevisbyrden.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at klager skal betale for forbrukt kraft i henhold til Agva Krafts spotprisavtale med påslag.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 23. januar 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.