Sak: 16-377 Klage vedrørende avtale – Telinet Energi AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager reagerte på selskapets varsling av endringer ved avtalen. Klager hevdet at han ikke har mottatt noe varsel om endring. Klager mente at avtalen ikke kan endres uten direkte varsel. Telinet Energi AS viste til sine særvilkår. Telinet Energi AS viste til at selskapet har endret til 2 ukers prisvarsel på alle sine avtaler fra 01.02.17. Nemnda bemerker at det kan reises kritikk mot Telinet Energi AS sin tidligere praksis på varsling av prisendringer på deres hjemmeside, men nemnda finner det ikke nødvendig da Telinet Energi AS har endret praksisen og nå følger varslingsreglene i den omforente standardavtalen. Klager har fått gjennomslag for sine økonomiske krav gjennom saksbehandlingen for nemnda, og ble enstemmig gitt medhold.

Saken ble utsatt i nemndsmøte av 15.05.17 idet nemnda ønsket ytterligere opplysninger og dokumentasjon i saken. Telinet Energi AS har i e-post av 19.05.17 kommet med supplerende merknader.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Regelverk

Telinet Energi AS særvilkår.

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk

2013 – Kundeforhold opprettet.

2014 – Avtalen "Telinet Spotpris Online" inngått.

02.09.16 – Avtaleendring – Avtalen fikk månedsgebyr på kr. 49 og påslag på 9,9 øre.

Krav

Klager mener at avtalen ikke kan endres uten direkte varsel.

Partenes anførsler

Klager reagerer på selskapets varsling av endringer ved avtalen. Klager inngikk avtalen Telinet Spotpris Online i 2014. Da var det ikke påslag på elpris fra Nordpool eller månedlig avgift. Den 02.09.16 ble avtalen endret og fikk månedsgebyr på kr. 49 og påslag på 9,9 øre.

Klager hevder at han ikke har mottatt noe varsel om endring. Klager mener at prisendringer må kunngjøres direkte til kunden og ikke bare legges ut på deres hjemmeside. Klager sier det ikke kan forventes at man går daglig inn på internett for å sjekke dette. Klager sier også at han ikke kan bekrefte Telinet sine vilkår da han ikke kommer inn på deres hjemmeside.

Telinet Energi AS (Telinet) viser til sine særvilkår. Telinet sier at avtalen Telinet Spotpris Online avregnes mot Nordpool sin gjennomsnittspris på måneden, men avtalens månedsgebyr og påslag kan endre seg med 1 ukes varsel.

Telinet viser til at avtalen har vært uten månedsgebyr og påslag og at det er først fra 02.09.16 avtalen fikk månedsgebyr på kr. 49 og påslag på 9,9 øre.

Telinet viser til at selskapet fra 01.02.17 har 2 ukers prisvarsel på alle sine avtaler.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har inngått en avtale, kalt Telinet Spotpris Online. Da avtalen ble inngått var det ikke påslag på elpris fra Nord Pool eller månedlig gebyr. Den 02.09.16 ble avtalen endret og fikk månedsgebyr på kr. 49 og påslag på 9,9 øre.

Telinet Energi AS har valgt å imøtekomme klager ved å kreditere de månedlige gebyrene som klager er fakturert for, og ved å tilbakeføre ham til avtaletypen uten påslag. Nemnda finner dette rimelig, og konstaterer at klager dermed har fått gjennomslag for sine økonomiske krav.

Nemnda bemerker at det kan reises kritikk mot Telinet Energi AS sin tidligere praksis på varsling av prisendringer på deres hjemmeside, men nemnda finner det ikke nødvendig da Telinet Energi AS har endret praksisen og nå følger varslingsreglene i den omforente standardavtalen.

Nemnda konkluderer – fordi klager har fått gjennomslag for sine økonomiske krav i løpet av saksgangen – med at klager gis medhold. Hans prinsipielle krav knyttet til varslingsrutiner er ikke lenger aktuelt.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 12. juni 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.