Sak: 17-063 Klage vedrørende avtale - Rauma Energi Kraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale om Spot Web gjelder for hele avtaleperioden og krever tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at kravet om avtalegiro er urimelig da han har etablert en e-faktura-avtale i tråd med selskapets forutsetninger. Rauma Energi Kraft AS hevdet at vilkårene til avtalen er sannsynliggjort for klager ved at det var informert om kravene til betalingsavtalene som et eget kulepunkt samt i informasjonsteksten over bestillingsskjemaet. Rauma Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår.        

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Rauma Energi Kraft AS sine egenutviklede særvilkår.

Historikk

28.11.14 – Kundeforhold opprettet. Bestillingsbekreftelse utstedt.

Krav

Klager krever at opprinnelig avtale om Spot Web gjelder for hele avtaleperioden og krever tilbakebetalt det han har betalt for mye.

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtalen Spot Web den 28.11.14. Klager opprettet e-faktura. Klager oppdaget at han var blitt fakturert for en annen avtale enn Spot Web. Årsaken til dette var at klager ikke hadde opprettet Avtalegiro.

Klager mener at REK har opptrådt til ugunst og anser det som et tillitsbrudd. Klager hevder at kravet om avtalegiro er urimelig da han har etablert en e-faktura-avtale i tråd med selskapets forutsetninger. Klager viser til REKs vilkår om elektronisk fakturering.

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager anfører at REK har unnlatt å informere han og påført han unødvendige kostnader.

Klager krever at opprinnelig avtale om Spot Web gjelder for hele avtaleperioden og krever tilbakebetalt det han har betalt for mye.

Rauma Energi Kraft AS (REK) viser til at klager ved bestilling har huket av for at han aksepterer avtalevilkårene. Vilkårene for dette strømproduktet er at bestiller oppretter Avtalegiro samt eFaktura eller e-postfaktura. Tidsfristen for at avtalene skal være på plass er før den andre fakturaen på avtalen skal produseres.

REK viser til at kunder som oppfyller vilkårene beholder avtalen de har bestilt og de som ikke gjør det får en annen Spot-avtale.

REK viser til at det er gitt informasjon om kravene som et eget kulepunkt samt at de skriver det i informasjonsteksten over bestillingsskjemaet. I tillegg ble det sendt en bekreftelse på bestillingen via e-post hvor avtalevilkårene står i kvitteringen.

REK hevder at de har sannsynliggjort avtalevilkårene for klager både før bestilling og i kvittering på e-post. REK opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har inngått en avtale, kalt Spot web, som har betingelser om eFaktura og AvtaleGiro. Ved bestilling av avtalen er det en hyperlenke til avtalevilkår. Av avtalevilkårene følger det at dersom eFaktura og AvtaleGiro ikke blir opprettet vil avtalen innen en måned fra mottak av første faktura bli overført til en annen Spot-avtale.

Nemnda har først vurdert hvorvidt avtalevilkårene er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Nemnda har i flere tidligere saker lagt til grunn at krav om eFaktura og Avtalegiro er saklig begrunnet. Etter nemndas syn er avtalevilkårene ikke i seg selv urimelige og kan ikke settes til side etter avtaleloven § 36, se eksempelvis nemndas sak 16-146 (ELKN-2016-146).

Spørsmålet er følgelig om avtalevilkårene er kommunisert tilstrekkelig klart ved avtaleinngåelsen til klager, slik at de kan anses vedtatt og dermed har blitt bindende vilkår.

Et helt sentralt moment i vurderingen er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger forut for avtaleinngåelse, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 16 første ledd. Bestemmelsen krever at opplysningene i lovens § 8 a, e og n – herunder opplysninger om den samlede prisen for tjenesten – gis «tydelig og i fremhevet form […] umiddelbart før forbrukeren foretar bestillingen».

I denne saken er det på hjemmesiden til innklagede ved bestilling av avtalen henvist til krav om AvtaleGiro og eFaktura eller e-postfaktura. Konsekvensen av å ikke oppfylle dette kravet, fremgår imidlertid ikke på selve bestillingssiden. Konsekvensen får man først rede på dersom man klikker på en hyperlenke til de komplette leveringsbetingelsene. Nemnda registrerer at konsekvensen av å ikke oppfylle betingelsene gir vesentlige endringer i pris. Nemnda merker seg også at klager ikke blir varslet før prisendringene inntrer. Etter nemndas syn tilfredsstiller ikke dette lovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysningene tydelig og i en fremhevet form umiddelbart forut for bestilling. Nemnda mener at Rauma Energi Kraft AS ikke har oppfylt kravet angitt i angrerettloven § 16 første ledd.

Etter avtaleinngåelse skal den næringsdrivende innen rimelig tid gi forbrukeren en skriftlig bekreftelse på den inngåtte avtalen på et varig medium, jf. angrerettloven § 18. I dette tilfellet har innklagede gitt klager opplysning om avtalen og dens vilkår via en hyperlenke. Spørsmålet er følgelig hvorvidt en hyperlenke kan anses som et "varig medium". Av Forbrukerrådets veileder til angrerettloven følger det at "varig medium" defineres som en innretning hvor informasjonen kan oppbevares og gjenfinnes uendret (f.eks. papir, tekstmelding eller e-post). Nemnda er av den oppfatning at hyperlenker ikke kan anses som et varig medium da innholdet som lenkene peker til kan endres når som helst, også etter at tilbudet er sendt ut.

Hadde vilkårene eksempelvis vært vedlagt i et dokument eller vært nedfelt i utstedt SMS, ville det vært tilstrekkelig til å oppfylle kravet i lovens § 18. Selskapet har etter nemndas syn ikke oppfylt lovens krav til at informasjonen skal gis på et varig medium.

Nemnda har etter en samlet vurdering – hvor brudd på angrerettlovens informasjonskrav er et viktig moment – kommet frem til at avtalevilkårene ikke er kommunisert tilstrekkelig klart til klager i forbindelse med avtaleinngåelsen til at de kan anses vedtatt av ham. Dette gjelder spesifikt avtalevilkåret om at konsekvensen av ikke å opprette både Avtalegiro og eFaktura/e-postfaktura, er overføring til en spotavtale med påslag og fastledd. Dette vilkåret kan etter nemndas syn ikke gjøres gjeldende overfor kunden – det er ikke inngått bindende avtale om dette. Konsekvensen av nemndas syn er at klager må få medhold i at han har krav på å bli fakturert i samsvar med opprinnelige vilkår, det vil si uten påslag og fastledd.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 18. juni 2018

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Paal Bjønnes, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.