Sak: 17-476 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det ikke var inngått avtale med selskapet og at selskapet hadde opprettet avtale uten hans samtykke. GNP Energy AS viste til at de har kjøpt opp kundeporteføljen til Tinde Energy AS. GNP Energy AS viste til at klager har fått tilsvarende avtale og samme avtalevilkår. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNP Energy AS sine særvilkår.

Historikk

01.09.17 -  GNP Energy AS overtar kundeporteføljen til Tinde Energy AS

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr.

Partenes anførsler

Klager hevder at det ikke er inngått avtale med GNP Energy AS. Klager hevder at selskapet har opprettet avtale uten hans samtykke.

Klager anfører at ved avtaleinngåelsen med Tinde Energy AS ble det først registret feil person med samme navn og samme gateadresse, men en annen postadresse. Klager mottok derfor ikke fakturaer. Etter et par måneder ble fakturaer tilsendt klager. Klager påpeker at kundeforholdet med Tinde Energy AS ble avviklet uten at han hadde registrert at de faktisk var blitt hans strømleverandør.

Klager viser til avtaleinngåelsen med Tinde Energy AS og hevder at han ikke har fått avtalevilkårene tilsendt.

Klager avviser krav om bruddgebyr.

GNP Energy AS (GNP) anfører at det er en sak hvor GNP (tidligere Oslo Kraft AS) har kjøpt opp kundeporteføljen til Tinde Energi AS.

GNP påpeker at det er forklart flere ganger til klager og at klager har blitt informert om dette i forkant før overgangen fra Tinde Energi AS til Oslo Kraft AS den 01.09.17.

GNP viser til at klager har fått tilsvarende avtale og samme avtalevilkår. GNP anfører at selv om klager ikke har godkjent en faktisk avtale med GNP, så er dette uvesentlig når et selskap kjøper opp en kundeportefølje og kunden blir informert om dette oppkjøpet.

GNP opprettholder sitt krav om bruddgebyr.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. En av forbrukerrepresentantene fikk forfall kort tid før møtet. Nemnda – dvs. nemndsleder, to bransjerepresentanter og én forbrukerrepresentant – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 7.1 siste ledd, som fastslår at nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. Nemnda kom derfor til at saken kunne behandles.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr etter at GNP kjøpte kundeporteføljen til Tinde Energi AS (Tinde). GNP overtok strømleveransen til Tindes kunder den 1. september 2017.

Klager har anført at GNP har opprettet avtale uten hans samtykke. GNP har anført at selv om klager ikke har godkjent en faktisk avtale med GNP, så er dette uvesentlig når et selskap kjøper opp en kundeportefølje og kunden blir informert om dette oppkjøpet.

Etter nemndas syn har GNP tatt et uriktig rettslig utgangspunkt. Overføring av gjensidig bebyrdende avtaler krever samtykke fra kontraktsmotparter, jf. eksempelvis Ole Kristian Aabø-Evensen, Om oppkjøp av selskaper og virksomhet (Universitetsforlaget 2011), på sidene 149-150. De som har inngått avtale med Tinde blir ikke bundet til en avtale med GNP ved en ren informasjon fra GNP om at selskapet har overtatt kundeforholdet. En annen sak er at samtykke etter omstendighetene kan anses gitt hvis kunden forholder seg passivt og begynner å betale regninger fra ny leverandør.

I denne saken har klager ikke passivt begynt å betale til GNP. Tvert imot har klager protestert fra første stund. Etter nemndas syn har det derfor aldri oppstått noen rettslig forpliktende avtale mellom klager og GNP.

Nemnda påpeker i tillegg at GNP ikke har dokumentert avtalevilkårene klager hadde i avtaleforholdet med Tinde. Det er heller ikke gjort andre forsøk på å sannsynliggjøre utsagnet om at klager hadde «tilsvarende vilkår» i avtalen med Tinde. Det er ikke underbygget at GNPs vilkår om bruddgebyr på 150 kroner pr. gjenværende måned av avtaletiden også fantes i den opprinnelige avtalen klager inngikk med Tinde.

Etter de opplysninger klager har gitt i saken, er det også usikkert om avtalen med Tinde i sin tid ble inngått på en slik måte at den ble bindende for klager, herunder om han fikk nødvendige opplysninger om angrerett. Nemnda ser ikke grunn til å gå nærmere inn på dette. Det er etter nemndas syn klart at klager ikke har noen forpliktelse til å betale bruddgebyr til GNP.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 1. oktober 2018

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet                             

Jon Aadland, Energi Norge                  

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.