Sak: 17-530 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav for oktober 2017. Klager påpekte at hun ble fakturert for estimert forbruk til en pris på 47 øre per kWh selv om hun hadde meldt inn målerstand. Klager viser til at dette ble korrigert etter at hun kontaktet selskapet, men ble da fakturert for en pris på 63 øre kWh. GNP Energy AS påpekte at det ikke foreligger måleravlesning fra netteier innen faktureringsdato slik at resterende periode av måneden blir stipulert. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Nemnda kan ikke se at GNP Energy AS har begrunnet eller dokumentert hjemmelsgrunnlaget for prisøkningen. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at klager blir fakturert for 45,75 øre per kWh for oktober 2017.

Saken gjelder tvist om faktura og beregning av pris..

Ved brev av 11.12.17 ble saken brakt inn for Elklagenemnda. GNP Energy AS har i brev av 01.02.18 uttalt seg i saken. GNP Energy AS benytter Energi Norges standardkontrakter med særvilkår.

Saken ble utsatt i nemndsmøtet av 01.10.18 idet klager har kommet med korrigeringer til sammendraget.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNP Energy AS sine særvilkår.

Krav

Klager avviser fakturert krav for oktober 2017.

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble inngått avtale med GNP Energy AS den 07.04.17 om strømavtalen Folkepakka.

Klager hevder at det ble avtalt at hun skal avregnes etterskuddsvis med faktisk forbruk, men påpeker at det blir foretatt tilbakeføringer og estimeringer og dermed andre strømpriser.

Klager anfører at GNP har estimert forbruket hver måned til tross for at måleravlesning er sendt inn. Klager påpeker at når GNP korrigerer til faktisk forbruk, blir pris per kWh høyere.

Klager stiller spørsmål ved selskapets fakturering. Klager viser til avregningen for oktober 2017 og påpeker at hun hadde meldt inn måleravlesning. Likevel ble klager fakturert etter estimert forbruk til en pris på 47 øre per kWh. Etter at klager påpekte dette til selskapet, ble hun fakturert for korrekt kWh men for en pris på 63 øre kWh.

GNP Energy AS (GNP) viser til at klager har etterskuddsfakturering og påpeker at de fakturerer den 1. i hver måned Nårg at det ikke foreligger måleravlesning fra netteier innen faktureringsdato så blir resterende periode av måneden stipulert. Dette blir tilbakeført overfakturert beløp.

GNP hevder at det ikke er noen brudd på avtalen og påpeker at det er helt standard prosedyre hos strømselskaper.

GNP opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Det er ubestridt at klager har en strømavtale som er basert på etterskuddsvis betaling jf Standard Kraftleveringsavtale § 3-2, 1. alternativ. Videre legger nemnda til grunn at GNP Energy AS ikke mottar måledata fra nettselskapet innen faktureringsdato, slik at resterende periode av måneden blir stipulert. Et slikt faktureringsopplegg er vanlig i bransjen. Nemnda har ikke funnet grunnlag for å konstatere at den konkrete faktureringsmetoden som er gjort har vært feil.

I denne saken har det blitt utstedt to fakturaer til klager for forbruk for perioden 1. oktober 2017 til 1. november 2017. Den første fakturaen ble utstedt den 22.11.17, hvor pris per kWh var 45,75 øre. Den andre fakturaen ble utstedt den 29.11.17, hvor pris per kWh var 63 øre. Nemnda kan ikke se at GNP Energy AS har begrunnet eller dokumentert det juridiske grunnlaget for prisøkningen.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal kunden i utgangspunktet betale for forbruket etter de priselementer og avgiftssatser som gjaldt i den enkelte fakturatermin.

Nemnda anbefaler derfor at klager gis medhold, og at klager blir fakturert for 45,75 øre per kWh for oktober 2017.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 13. november 2018    

Ragnar Lindefjeld, leder

Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                   

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.