Sak: 17-531 Klage vedrørende inngåelse av avtale - GNP Energy AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han ikke har fått den strømavtalen han ble tilbudt. Klager hevdet at angrerettloven ikke var oppfylt. GNP Energy AS viste til at klager mottok all informasjon om avtalen ved bekreftelses-SMS og påpekte at det var en lenke til avtalevilkår. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Etter nemndas syn har GNP Energy AS ikke sannsynliggjort at opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse er oppfylt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-3. GNP Energy AS sine særvilkår pkt. 3b.

Historikk

25.09.17 – Bestilling av strømavtale

16.10.17 – Klager kontakter en annen strømleverandør.

19.10.17 – E-post fra GNP Energy AS til klager.

Krav

Klager avviser krav om bruddgebyr kr. 1 800.

Partenes anførsler

Klager avviser krav om bruddgebyr.

Klager anfører at han ikke har fått den strømavtalen han ble tilbudt. Klager hevder at han ble tilbudt en 30 % rimeligere avtale enn den avtalen han hadde. Klager påpeker at han har foretatt en sammenligning av strømpriser og hevder at den strømavtalen han ble tilbudt ikke samsvarer med den som ble inngått.

Klager viser til at han ikke har fått strøm levert av GNP Energy AS. Strømbestillingen ble avvist av netteier. Klager kontaktet derfor en annen strømleverandør. Klager mener at GNP Energy AS må ta opp bruddgebyret med netteier.

Klager hevder at angrerettloven §§ 8 og 10 ikke er oppfylt.

Klager avviser krav om bruddgebyr. 

GNP Energy AS (GNP) viser til at klager mottok all informasjon om avtalen ved bekreftelses-SMSen og påpeker at det er en lenke til avtalevilkår. Avtalen som ble inngått var en avtale med garantipris den første måneden og en måned med gratis strøm.

GNP viser at klager har besvart på deres bekreftelses-SMS og sendt inn målerstand.

GNP viser til at dersom netteier ikke har mottatt nylige måleravlesninger vil de stipulere, og dersom strømselskap sender inn tall som er forskjellig i forhold til hva de har stipulert vil de bli avvist grunnet manglende eller feil avlesning.

GNP hevder at klager er korrekt informert i henhold til avtale og avtalevilkår. GNP viser til sine særvilkår pkt. 3b og opprettholder sitt krav om bruddgebyr. 

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. En av forbrukerrepresentantene fikk forfall kort tid før møtet. Nemnda – dvs. nemndsleder, to bransjerepresentanter og én forbrukerrepresentant – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 7.1 siste ledd, som fastslår at nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. Nemnda kom derfor til at saken kunne behandles.

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.

Klager har anført at han ikke har fått levert strøm av GNP Energy AS. Strømbestillingen ble avvist av netteier og klager kontaktet da en annen kraftleverandør. Klager har anført at han ikke har mottatt informasjon om angrerett. GNP Energy AS har anført at selskapet har sendt informasjon om avtalen pr SMS. GNP Energy AS har ikke bestridt eller kommentert klagers anførsel om angrerett.

GNP Energy AS har i sitt tilsvar og etterfølgende korrespondanse med nemnda ikke fremlagt noen dokumentasjon på hvilke opplysninger som ble gitt kunden i forkant av avtaleinngåelse. Det er opplyst at kunden har fått en bekreftelses-SMS som han har svart ja på, og at denne inneholdt lenke til avtalevilkår hvor vilkåret om bruddgebyr fremkommer. GNP har ikke fremlagt utskrift av SMS-meldingen, og det er uklart for nemnda om den inneholdt tilstrekkelige opplysninger til å oppfylle opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse i medhold av angrerettloven § 8, jf. § 15. Dette omfatter blant annet plikten til å gi opplysning om at kunden har angrerett, samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å benytte angreretten, jf lovens § 8 bokstav h.

Nemnda har i en rekke saker tidligere konkludert med at GNP (tidligere Oslo Kraft) ikke har oppfylt denne opplysningsplikten. Det følger av lovens § 7 at den næringsdrivende har bevisbyrden for at plikten er oppfylt. Når GNP ikke har gjort noe for å klargjøre hvilke opplysninger om angrerett som er gitt, og klager både i klagen og i korrespondanse med selskapet har gitt uttrykk for at slike opplysninger ikke ble gitt, må nemnda legge til grunn at lovens krav ikke er oppfylt.

Konsekvensen av dette følger av lovens § 21 tredje ledd og § 26 andre ledd bokstav a. Angrefristen utvides med 12 måneder, og forbrukerens betalingsplikt for eventuelle påbegynte leveranser bortfaller.

Etter nemndas vurdering må klager anses å ha angret innenfor angrefristen, blant annet i epost til selskapet 22. november 2017. Han har ikke plikt til å betale noe bruddgebyr.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 1. oktober 2018

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge                                                        

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.