Sak: 18-117 Klage vedrørende avtale - krav om erstatning - Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt krav om erstatning for medgått tid. Klager anførte at feilinnmelding av klagers samboer har ført til at klager ble satt på ventestrøm hos nettselskapet samt mottok et bruddgebyr fra tidligere kraftleverandør. Klager krevde kompensasjon for medgått tid. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Hafslund Strøm AS erkjente feilinnmelding og valgte å dekke bruddgebyret og de økte kostnadene i forbindelse med ventestrøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning for medgått tid.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk

12.01.18 – Feilinnmelding av klagers samboer. Kundeforhold opprettet.

09.02.18 – Oppstart av kundeforhold til klagers samboer avvist av nettselskapet.

Krav

Klager krever kompensasjon for medgått tid på kr. 5 500.

Partenes anførsler

Klager mener at Hafslund sin kundebehandling ikke er tilfredsstillende.

Klager anfører at feilinnmelding av klagers samboer har ført til at klager ble satt på ventestrøm hos nettselskapet samt mottok et bruddgebyr fra tidligere kraftleverandør. Klager hevder at det er lagt et betydelig arbeid, ca. 5 timer, for å få Hafslund til å dekke disse kravene samt få ordnet med omregistrering hos nettselskapet.

Klager viser til Hafslunds anførsel om dørsalget og hevder at signaturen er en forfalskning. Klager stiller spørsmål ved politianmeldelse av signaturforfalskning.

Klager krever kompensasjon for medgått tid.

Hafslund Strøm AS (Hafslund) viser til at det ble utført en feilinnmelding av klagers samboer den 12.01.18.Feilinnmeldingen ble håndtert internt og avsluttet. Hafslund påpeker at dette ikke er i henhold til deres prosedyrer og anfører at det skulle vært sendt melding til netteier og bedt dem avvise oppstart, samt å videreføre opprinnelig avtale med kraftleverandør. Da dette ikke ble gjort, ble oppstart på klagers samboer avvist av nettselskapet den 08.02.18.

Hafslund erkjenner feilmeldingen og at de er årsaken til at klager mottok ventestrøm i perioden 12.01.18 til 01.02.18.

Hafslund viser til kopi av bekreftelsen på avtalen som ble gjort via dørsalg og påpeker at Hafslund ikke har noe grunnlag for å si om signaturen er forfalsket.

Hafslund har valgt å imøtekomme klager ved å dekke bruddgebyret fra Akraft AS og de økte kostnadene i forbindelse med ventestrøm fra nettselskapet. Hafslund anfører at klager er kompensert for feilen og sier at de ikke kan kompensere klager ytterligere for medgått tid.

Hafslund avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning for medgått tid.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Hafslund Strøm AS har utført en feilinnmelding av klagers samboer og at dette er årsaken til at klager mottok ventestrøm hos nettselskapet samt mottok et bruddgebyr fra tidligere kraftleverandør. Hafslund Strøm AS har erkjent ansvar for feilinnmeldingen, dekket bruddgebyret samt  de økte kostandene til ventestrøm.

Medgått tid og ekstraarbeid knyttet til egen klagesak anses normalt ikke som et erstatningsmessig vernet tap. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for at klager gis erstatning for bruk av egen tid i forbindelse med klagesaken. .

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 18. desember 2018

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.