Sak: 18-042 Klage vedrørende avtale - bruddgebyr – GNP Energy AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig. Klager anførte at GNP Energy AS opplyste at de hadde et samarbeid med nettselskapet. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at klager ble informert om avtalen og avtalevilkår via SMS-bekreftelse. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNP Energy AS egenutviklede vilkår.  

Krav 

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 3 600. 

Partenes anførsler 

Klager ble oppringt av GNP Energy AS med tilbud om strømavtale. Klager hevder at han ikke takket ja til avtalen. 

Klager stiller spørsmål ved at selskapet ikke vil utlevere lydopptak samt at det er foretatt en kredittvurdering. 

Klager hevder at selskapet har registrert feil e-postadresse.  

Klager anfører at GNP opplyste at de hadde et samarbeid med nettselskapet slik at han vil motta nettleie og kraft på en faktura. 

Klager hevder at avtalen med GNP er ugyldig. Klager avviser krav om bruddgebyr. 

GNP Energy AS (GNP) hevder at klager er informert om avtale og avtalevilkår via SMS-bekreftelse. GNP anfører at SMS-bekreftelsen er godkjent av Forbrukertilsynet og er en godkjent form for avtaleinngåelse.  

GNP viser til at det er standard prosedyre å foreta kredittvurdering av kunder før de blir godkjent.  

GNP mener at klager ble tydelig informert om at avtalen gjaldt de og påpeker at klager selv takket ja til avtalen. 

GNP hevder at avtalen er gyldig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.

Slik saken er opplyst, herunder ved lydfil med opptak av telefonsamtalen med tilbud om strømavtale, legger nemnda til grunn at GNP Energy AS har gitt klager uriktige opplysninger om hva som er vanlig regulering i strømavtaler. GNPs selger ga klager opplysning om at det er en trygghet for klager å bli bundet i 12 måneder. Videre opplyste GNPs selger at oppsigelse forut for utløpt avtaletid medfører et «standard norsk bruddgebyr på 150 kr pr måned». Dette gir et bruddgebyr på 1 800 kr/år pr måler, noe som det etter nemndas vurdering er helt misvisende å karakterisere som «standard norsk bruddgebyr». Etter en samlet vurdering av innholdet i telefonsamtalen, er nemnda av den oppfatning at innklagede har opptrådt i strid med god forretningsskikk overfor forbrukere på en måte «som er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville truffet», jf markedsføringsloven § 6. Dette er en urimelig handelspraksis, som er forbudt etter nevnte lovbestemmelse.

I henhold til angrerettloven § 7 har kraftleverandøren bevisbyrden for at opplysningsplikten er overholdt, og er den nærmeste til å sikre notoritet. Elklagenemndas sekretariat har bedt GNP Energy AS i brev av 21.03.18 og i e-post av 08.08.18 om å dokumentere hvilken informasjon som ble gitt kunden i forkant av avtaleinngåelsen, og dokumentasjon for hva som ble sendt kunden i etterkant av telefonsalget. GNP Energy AS har ikke fremlagt slik dokumentasjon. Konsekvensen er etter nemndas syn at bindende avtale ikke anses inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.

Nemnda bemerker at GNP Energy AS med fordel kunne gitt en mer detaljert og grundigere forklaring i sitt tilsvar.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 4. mars 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Ola Bergheim, Energi Norge                                      

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.