Sak: 18-150 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at det ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde, i tillegg til en måned gratis og garantistrøm. Klager viste til en sammenligning av prisene og hevdet at han var blitt villedet og feilinformert. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig og avviste krav om bruddgebyr. GNP Energy AS anførte at klager ble informert om bruddgebyr både i salgssamtalen og i bekreftelsesmeldingen. GNP Energy AS hevdet at avtalen er gyldig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder inngåelse av avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNPs særvilkår.  

Historikk 

22.01.18 – Kundeforhold opprettet.  

Krav 

Klager avviser krav om bruddgebyr.  

Partenes anførsler

Klagerble oppringt av GNP den 22.01.18 med tilbud om strømavtale.   

Klager hevder at det i telefonsamtalen ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde i LOS AS, i tillegg til en måned gratis strøm og garantistrøm.  

Klager viser til sammenligning av prisene hos GNP Energy AS og LOS AS og hevder at han er blitt villedet og feilinformert.  

Klager viser til selskapets nettsider og påpeker at det ikke står noe om bindingstid eller bruddgebyr. Klager hevder at det er stor forskjell på informasjonen på selskapets nettsider og informasjonen fra telefonselgeren.  

Klager hevder at avtalen med GNP er ugyldig. Klager avviser krav om bruddgebyr.  

GNP Energy AS(GNP) viser til salgsverifiseringen og bekreftelsesmeldingen, og hevder at klager er informert om at det gjelder garantipris første måned, og gratis strøm den andre måneden. Deretter vil forvaltningspris gjelde.  

GNP anfører at klager også er informert om bruddgebyr både i salgssamtale og i bekreftelsesmeldingen.  

GNP påpeker at klager tok kontaktet etter at angrefristen var oversittet.  

GNP hevder at avtalen er gyldig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått. 

Hvorvidt bindende avtale er inngått beror på en konkret helhetsvurdering der en rekke momenter er relevante. Et sentralt moment i denne saken er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger på en klar og forståelig måte forut for avtaleinngåelse, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 8. Dette omfatter blant annet varens eller tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris, avtalens varighet og angrerettsopplysninger. 

Klager har anført at han i telefonsamtalen med selgeren fra GNP fikk konkret informasjon om at avtalen var rimeligere enn den avtalen han hadde hos LOS AS. GNP har ikke fremlagt lydopptaket til klager eller til Elklagenemnda. 

GNP har ikke fremlagt dokumentasjon som viser hvilken informasjon som ble gitt kunden i forkant av avtaleinngåelsen, og heller ikke dokumentasjon for hva som ble sendt kunden i etterkant av telefonsalget. Etter nemndas syn har ikke GNP sannsynliggjort at opplysningsplikten i angrerettloven § 8 bokstav h er oppfylt, jf også lovens § 7 om at den næringsdrivende har bevisbyrden for at plikten er oppfylt. 

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, må etter nemndas syn være at bindende avtale ikke er inngått. Det følger av dette at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 30september 2019 

Oslo, 30. september 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.