Sak: 18-445 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde at GNP Energy AS betalte faktura fra netteier for leveringspliktig strøm. Klager hevdet at GNP Energy AS ikke har gitt nødvendig informasjon til netteier, slik at det ikke var blitt opprettet en strømavtale. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at flere ganger har vært i kontakt med GNP Energy AS og gitt opplysninger om målerstand og målepunktid, og at han fikk inntrykk av at alt var i orden. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at de ikke kan klandres for at oppkobling av kundeforholdet har tatt lang tid. GNP Energy AS pekte på at tilkoblingen har blitt avvist av netteier og det er sendt flere tilbakemeldinger til klager på dette. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. GNP Energy AS egenutviklet særvilkår. 

Historikk 

22.02.18 – Klager bestiller strømavtale fra GNP Energy AS 

11.06.18 – Kundeforhold opprettet.  

Krav 

Klager krever at GNP betaler faktura fra netteier på kr. 6 746,07 for leveringspliktig strøm.  

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtalen Huspakka fra GNP den 22.02.18. 

Klager hevder at GNP ikke har gitt nødvendig informasjon til netteier, slik at det ikke har blitt opprettet en strømavtale og han har mottatt leveringspliktig strøm fra netteier.  

Klager påberoper seg god tro. Klager anfører at han flere ganger har vært i kontakt med GNP og gitt opplysninger om målerstand og målepunktid, og at han fikk inntrykk av at alt var i orden i telefonhenvendelsene.  

Klager krever at GNP betaler faktura fra netteier på kr. 6 746,07 for leveringspliktig strøm.  

GNP Energy AS (GNP) hevder at de ikke kan klanders for at oppkobling av kundeforholdet har tatt lang tid.  

GNP anfører at ved hver feil som har vært i bestillingen, er det gitt beskjed til klager at de trenger informasjon om riktig juridisk eier, og at det har manglet eller vært feil avlesning. GNP hevder at de ikke kan klandres da de ikke har fått korrekt informasjon.  

GNP peker på at tilkoblingen har blitt avvist av netteier og det er sendt flere tilbakemeldinger til klager på dette.  

GNP viser til deres vilkår og anfører at det følger av vilkårene at de ikke kan klandres ved sen oppkobling til netteier.  

GNP hevder at de ikke er ansvarlig for feil i prosess ved oppkobling. GNP avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale, herunder spørsmål om klager kan kreve at GNP Energy AS skal betale for leveringspliktig strøm fra netteier.

Klager har anført at han flere ganger har vært i kontakt med GNP Energy AS og gitt opplysninger om målerstand og målepunktid, samt at han fikk inntrykk av at alt var i orden i telefonhenvendelsene.

GNP Energy AS har i sitt tilsvar og korrespondanse med klager anført at ved hver feil som har vært i strømbestillingen, er det ved autobrev gitt beskjed til klager at de trenger informasjon om riktig juridisk eier, og at det har manglet eller vært feil avlesning.

I henhold til angrerettloven § 7 har kraftleverandøren bevisbyrden for at opplysningsplikten er overholdt, og er den nærmeste til å sikre notoritet. GNP Energy AS har ikke fremlagt noen dokumentasjon på at strømbestillingen ble avvist fra netteier eller dokumentasjon på at dette ble formidlet til klager. Når GNP Energy AS ikke har sannsynliggjort eller dokumentert dette, legger nemnda til grunn klagers anførsler.

Etter nemndas vurdering er GNP Energy AS ansvarlig for differansen mellom fakturert leveringspliktig strøm og det klager skulle betalt ved en strømavtale med GNP Energy AS.

Nemnda bemerker at GNP Energy AS med fordel kunne gitt en mer detaljert og grundigere forklaring i sitt tilsvar. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold, ved at klager får dekket differansen mellom leveringspliktig strøm og det klager skulle betalt ved en strømavtale med GNP Energy AS.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 8. april 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen,Forbrukerrådet       

Jon Aadland, Eneri Norge                                                               

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.