Sak: 18-538 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om kr. 699 per måned gjaldt. Klager viste til varsel om prisendring til kr. 799 per måned. Klager reagerte på selskapets prisøkning. Klager hevdet at dette ikke var i henhold til det avtalte. GNP Energy AS viste til avtalevilkårene og anførte at de står fritt til å endre prisen dersom det er endringer i markedet. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNPs særvilkår.  

Historikk  

23.07.18 – Klager bestiller strømavtalen Huspakka. 

Krav 

Klager krever at avtale om kr. 699 per måned gjelder.  

Partenes anførsler

Klager ble oppringt av GNP Energy AS med tilbud om strømavtalen Huspakka. Klager hevder at avtalen gjaldt et produkt med fast månedspris på kr. 699 per måned.  

Klager viser til varsel om prisendring til kr. 799 per måned. Klager reagerer på selskapets prisøkning. Klager hevder at dette ikke er i henhold til det avtalte. Klager anfører at han både på telefon og e-post fikk opplyst at det var en fast månedspris på kr. 699. 

Klager stiller spørsmål ved selskapets markedsføring. Klager viser til selskapets nettside og påpeker at det følger av nettsiden at strømavtalen er på kr. 699 per måned så lenge årsforbruket er under 25 000 kWh. 

Klager krever at avtale om kr. 699 per måned gjelder.  

GNP Energy AS (GNP) viser til deres avtalevilkår pkt. 7 og anfører at de står fritt til å endre prisen dersom det er endringer i markedet.  

GNP hevder at avtalen er gyldig. GNP opprettholder krav om kr. 799 per måned etter 01.10.18. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager mottok et tilbud om en strømavtale, kalt Huspakka, fra GNP. Av tilbudet fremgår det at strømavtalen er en fastprisavtale på kr. 349 per måned de første 3 månedene, deretter er prisen kr. 699 per måned. Fastprispakken har ingen bindingstid. Dersom klager aksepterer en bindingstid på 12 måneder, vil siste måned være gratis. Videre legger nemnda til grunn at klager aksepterte strømtilbudet og en bindingstid på 12 måneder. Kundeforholdet ble opprettet den 24.07.18.  

GNP benytter Energi Norges standardkontrakter med egenutviklede særvilkår. Av særvilkårene punkt 6 fremgår at "endring i pris eller betingelser vil bli varslet direkte minimum 14 dager innen endringen trer i kraft." GNP økte fastprisavtalen med kr. 100 fra 01.10.18.

Klager har anført at selskapets prisøkning fra 01.10.18 ikke er i henhold til det avtalte. GNP viste til sine vilkår og anførte at pris kan endres ved prisendringer i markedet. 

Nemnda er av den oppfatning at GNP har tatt et uriktig rettslig utgangspunkt. I dette tilfellet har klager og GNP inngått en særavtale om fastpris på kr 349 i 3 måneder, 8 måneder med 699, og siste måned gratis strøm. Nemnda er kommet til at den inngått avtale av 19.02.18 går foran særvilkårene, slik at GNP ikke kan gjøre særvilkårene gjeldende ovenfor klager. Det vises til Elklagenemndas tidligere praksis om dette, eksempelvis sak 17-353 (ELKN-2017-353).

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 6. mai 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet                         

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                             

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.