Sak: 18-681 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Meløy Energi Kraft AS

Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om 47,30 øre/kWh inklusiv aktuelle avgifter gjelder for perioden 09.08.18 til 09.08.19. Klager hevdet at det var inngått en avtale om fastpris inkludert alle avgifter. Klager anførte at selskapet har oppdatert nettsidene med informasjon som ikke var på nettsidene da han inngikk avtalen. Meløy Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Meløy Energi Kraft AS hevdet at de har oppgitt korrekte priser ved prisvarsling og i kontraktsform. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder avtale og avtalevilkår. 

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Meløy Energi Kraft AS egenutviklede særvilkår. 

Historikk

09.08.18 – Kundeforhold opprettet.  

Krav 

Klager krever at avtale om 47,30 øre/kWh inklusiv aktuelle avgifter gjelder for perioden 09.08.18 til 09.08.19.  

Partenes anførsler

Klager inngikk strømavtale med Meløy Energi Kraft AS den 06.08.18. Klager anfører at tilbudet var en strømpris på 47,30 øre/kWh. 

Klager viser til avtalevilkårene og reagerer på selskapets fakturering. Klager hevder at det er inngått en avtale om fastpris på kr. 47,30 øre/kWh inkludert alle avgifter, herunder MVA.  

Klager anfører at selskapet har oppdatert nettsidene sine med opplysninger om at MVA kommer i tillegg for kunder sør for Nordland. Klager påpeker at denne teksten ikke var på nettsidene da han inngikk avtalen.  

Klager krever at avtale om 47,30 øre/kWh inklusiv aktuelle avgifter gjelder for perioden 09.08.18 til 09.08.19.  

Meløy Energi Kraft AS (MEK) hevder at de har oppgitt korrekte priser ved prisvarsling og i kontraktsform ovenfor potensielle kunder i hele landet. MEK anfører at Nordland, Troms og Finnmark har MVA fritak på strøm og da de var lokal leverandør så hadde de ikke samme behov for å prise tariffene inkl. mva.  

MEK har tilbudt klager en kompensasjon for mulig feil, ved at klager blir løst fra fastpriskontrakten uten omkostninger, men klager har ikke gitt tilbakemelding på dette.  

MEK hevder at de har handlet korrekt samtidig som de har gjennomgått kontrakter og prisopplysninger, slik at det ikke skal være noen tvil om MVA inngår i prisen når salget ikke foregår i Nordland, Troms og Finnmark.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager mottok et tilbud om en strømavtale fra Meløy Energi AS den 27.07.18. Kundeforholdet ble opprettet den 09.08.18.  

Klager har anført at inngått fastprisavtale var inkludert alle avgifter, herunder merverdiavgift. Meløy Energi AS har anført at merverdiavgift inngår i prisen når salget ikke foregår i Nordland, Troms, og Finnmark.  

Meløy Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter med egenutviklede særvilkår. Av særvilkårene punkt 1 bokstav d. følger det at "Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er i tillegg til en del næringer fritatt for merverdiavgift".  

I dette tilfellet har klager mottatt en bestillingsbekreftelse hvor det fremgår at strømavtalen er en ettårig fastprisavtale på 47,30 øre/kWh. Etter nemndas syn må kunden ha forstått tilbudet som avtale om fastpris hvor merverdiavgift er inkludert. Nemnda er enig i at det er slik avtalen er å forstå, og at unnlatelsen av å prise med mva er en feil selskapet bærer risikoen for.  Avtalen av 27.07.18 går derfor foran særvilkårene, slik at Meløy Energi AS ikke kan gjøre særvilkårene gjeldende ovenfor klager.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 18. november 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.