Sak: 18-461 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – GNP Energy AS

Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at selskapet har hatt villedende markedsføring. Klager anførte også at GNP Energy AS opplyste at selskapet hadde et samarbeid med LOS AS, samt at avtalen skulle være garantert rimeligere enn strømavtalen han hadde hos sin daværende leverandør. Klager hevdet at avtalen var ugyldig. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS anførte at klager fikk tydelig opplysninger om nettleie, avtaletid og brytningsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder avtale og avtalevilkår.  

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. GNP Energy AS særvilkår. 

Historikk

19.07.18 – Kundeforhold opprettet. Bekreftelsesmelding om strømavtale.  

Krav 

Klager avviser krav om bruddgebyr på kr. 1 650 per målepunkt, totalt kr. 3 300. 

Partenes anførsler 

Klager ble oppringt av GNP den 19.07.18 med tilbud om strømavtalen Folkepakka.  

Klager hevder at opplysningene som ble gitt i telefonsamtalen var uriktige/ufullstendige på en slik måte at de påvirket klager til å treffe en beslutning han ellers ikke ville truffet. Klager mener at selskapet har hatt villedende markedsføring i henhold til markedsføringsloven § 6. 

Klager anfører at GNP opplyste at selskapet hadde et samarbeid med LOS AS, samt at strømavtalen skulle være garantert rimeligere enn strømavtalen han hadde hos sin daværende leverandør.  

Klager hevder at det ikke ble opplyst om strømprisene etter den andre måneden. Klager hevder at det heller ikke ble gitt opplysninger om bruddgebyr.   

Klager hevder at avtalen med GNP er ugyldig og avviser krav om bruddgebyr.  

GNP Energy AS(GNP) viser til at klager mottok et tilbud på strømavtalen Folkepakka med garantipris 36 øre/kWh den første måneden, andre måned gratis strøm og deretter forvaltningspris.  

GNP anfører at klager fikk tydelig opplyst at hun ville få nettleie fra sin lokale netteier og strømforbruket fra GNP, samt om avtaletid på 12 måneder, brytningsgebyr på kr 150 per gjenstående måned ved brudd på avtalen. GNP hevder at LOS AS ikke blir nevnt. 

GNP anfører at det er opplyst om mulighet for angrefrist og påpeker at informasjon om angreskjema også ligger i SMSen.  

GNP hevder at avtalen er gyldig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr. 

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen – for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere. 

Ved uanmodet telefonsalg holder det ikke å bare gi opplysningene muntlig, de må også fremgå i et etterfølgende skriftlig tilbud som må gis på et varig medium etter at telefonsamtalen er avsluttet, jf. angrerettloven § 18. Av Forbrukerrådets veileder til angrerettloven følger det at "varig medium" defineres som en innretning hvor informasjonen kan oppbevares og gjenfinnes uendret (f.eks. papir, tekstmelding eller e-post). Nemnda er av den oppfatning at hyperlenker ikke kan anses som et varig medium da innholdet som lenkene peker til kan endres når som helst, også etter at tilbudet er sendt ut.  

Det er uomtvistet at klager har mottatt en bekreftelsesmelding i forbindelse med telefonsalget, hvor det fremgår at strømavtalen gir en garantipris på 36,9 øre/kWh første måned og at andre måned er det gratis strøm. Deretter opplyses det at avtalen gir strøm til forvaltningspris og har et fastledd på kr. 49 per måned. Det står også at avtalen har 12 måneders avtaletid, og det er lenket til de fulle vilkårene, hvor det fremgår at det påløper et bruddgebyr på minimum kr 150 per gjenstående måned ved oppsigelse i avtaleperioden. Det er også lenket til et angrerettskjema 

Nemnda mener innklagede ikke har overholdt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse i medhold av angrerettloven § 8, jf. § 15, herunder de helt sentrale opplysningene om at kunden har angrerett, vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å benytte angreretten, jf lovens § 8 bokstav h. Opplysningene følger ikke av innholdet i SMS-bekreftelsen på tilbudet som ble gitt i telefonsamtalen. Den dokumenterte SMS-bekreftelsen inneholder en lenke til et angreskjema. Som nevnt ovenfor er lenken ikke fullgod dokumentasjon for hvilke opplysninger som ble gitt, all den tid innholdet bak slike lenker kan endres. I tillegg vil lenken ikke gi noen informasjon hvis kraftleverandørens nettsider er ute av drift. Nemnda anser derfor at angrerettsskjema også må leveres på et varig medium, både for å sikre at opplysningene når forbrukeren og for å sikre dokumentasjon for at riktige opplysninger er gitt. Dette kan gjøres ved enkle grep, for eksempel ved at skjemaet følger som et pdf-vedlegg til den etterfølgende skriftlige bekreftelsen på avtalen som uansett gis pr epost. Selskapet har etter nemndas syn ikke oppfylt lovens krav til at informasjonen skal gis på et varig medium. 

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, er at bindende avtale ikke kan anses inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr. Konsekvensen av dette er at angrefristen utløper først 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. lovens § 21 tredje ledd. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 16. desember 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.