Sak: 18-643 Klage vedrørende fakturering – Agva Kraft AS

Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at det var fakturert for mye og påpekte at det er en markant differanse mellom faktisk spot pris med Agvas avtalefestede påslag og Agvas fakturerte pris. Agva Kraft AS påpekte at den avtalen klager viser til ikke er den avtalen som er inngått. Agva Kraft AS viser til avtalevilkårene om pris og hevdet at det ikke er feil i klagers pris. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Agva Kraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter med særvilkår.  

Saken gjelder tvist om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Agva Kraft AS egenutviklet særvilkår. 

Krav

Klager avviser fakturerte krav på kr. 3 837,54 og på kr. 1 973,59, og krever dette tilbakebetalt. 

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble inngått avtale med Agva Kraft AS om strømavtalen Agva Spot Variabel. Klager reagerer på selskapets fakturering av strømavtalen.  

Klager anfører at hun tilhører prisområde NO2, hvor snittpris i september 2018 lå like over 55 øre/kWh inkl. mva. Klager viser til snittpris og avtalevilkårene og reagerer på at selskapet fakturerer for 70 til 81,25 øre/kWh for samme tidsperiode. Klager påpeker at det er en markant differanse mellom faktisk spot pris med Agvas avtalefestede påslag og Agvas fakturerte pris. 

Klager stiller spørsmål ved om det foreligger brudd på avtalevilkårene og ved Agvas prissetting og vurdering av hva som er faktisk spot pris.  

Klager hevder at det han er fakturert for mye og påpeker at det er et påslag på i overkant av 10 øre/kWh som ikke kan forklares gjennom gjeldende spot priser i prisområdet NO2 eller selskapets avtalevilkår. Klager avviser fakturerte krav. 

Agva Kraft AS (Agva) anfører at klager har inngått en avtale kalt Agva Innkjøpspris. Agva påpeker at den avtalen klager viser til er ikke den avtalen som er inngått. 

Agva viser til at det ble utstedt prisvarsel den 03.07.18 med endring fra 01.08.18. 

Agva viser til avtalevilkårene om pris og hevder at det ikke er feil i klagers pris. 

Agva avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.

I denne saken er det omtvistet mellom partene hvilken avtale som er inngått. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold. Klager anfører at han har bestilt produktet Agva Spot Valgfri. Agva Kraft AS anfører at klager har bestilt produktet Agva Innkjøpspris.

Agva Kraft AS har ikke fremlagt dokumentasjon som viser hvilken informasjon som ble gitt kunden i forkant av avtaleinngåelsen, og heller ikke dokumentasjon for hva som ble sendt kunden i etterkant av telefonsalget. Etter nemndas syn har ikke Agva Kraft AS sannsynliggjort at opplysningsplikten i angrerettloven § 8 bokstav h er oppfylt, jf. også lovens § 7 om at den næringsdrivende har bevisbyrden for at plikten er oppfylt.

Nemnda legger til grunn at det fremgår av fakturaene at klager har inngått en avtale om produktet Agva Spot Valgfri. Nemnda er enig med klager i at fremlagte fakturaer, gjør det vanskelig å få oversikt over og forstå underlaget for fakturaene. Ut fra den fremlagte dokumentasjonen er heller nemnda ikke i stand til å danne seg en grunngitt oppfatning om det er fakturert korrekt.

Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalens innhold må endres slik at denne uklarheten og forvirringen som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at Agva Kraft AS krediterer de fakturaer klager har fått og i stedet fakturerer han for den kraften han har brukt etter ordinære spotprisvilkår med påslag på 8,9 øre/kWh. Antall forbrukte kilowattimer er ikke omstridt.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår med påslag på 8,9 øre/kWh.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.