Sak: 18-752 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte renter og krevde dette refundert. Klager viste til at det ble inngått strømavtale med hennes funksjonshemmede datter og pekte på regler om varsomhet ved salg av strømavtale til en funksjonshemmet kunde som ikke forstår hva tilbudet innebærer. Klager reagerte på etterfakturert krav på hennes strømavtale. Klager mente at det var urimelig at selskapet ikke har gjort henne oppmerksom på at det har opparbeidet en gjeld. NorgesEnergi AS viste til lydfil og mente at de ikke har noen forutsetninger til å vite at dette var en kunde som ikke kan eller bør ta avgjørelser om eget strømabonnement. NorgesEnergi AS viste til at klager var aktiv med betalingsformen Strømkonto. NorgesEnergi AS anførte at det har blitt sendt jevnlig varsling med informasjon om Strømkonto til klagers e-postadresse. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder avtale og avtalevilkår. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Krav

Klager avviser fakturerte renter og krever dette refundert.   

Partenes anførsler

Klager reagerer på innsalg av strømavtale til hennes datter og på hennes strømavtale inngått med NorgesEnergi AS.  

Klager viser til at det ble inngått strømavtale med hennes funksjonshemmede datter. Klager viser til regel om varsomhet ved salg av strømavtale til en funksjonshemmet kunde som ikke forstår hva tilbudet innebærer.  

Klager reagerer også på etterfakturert krav på hennes strømavtale. Klager anfører at hun har hatt avtalegiro og derfor har vært uvitende om at det månedlige beløpet har vært for lite. Klager mener at selskapet burde ha sendt henne et varsel eller en årsoversikt, slik at hun kunne korrigert det månedlige beløpet.   

Klager viser til selskapets anførsel om pdf-filer i nettbanken og anfører at hun ikke har mottatt disse og at banken heller ikke kan se at dette er mottatt. Klager mener det er urimelig at selskapet ikke har gjort henne oppmerksom på hun har opparbeidet en gjeld.  

Klager hevder at hun ikke har hatt tilgang til "Min side" da hennes e-post-adresse ikke ble akseptert.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager avviser fakturerte renter og krever dette refundert.   

NorgesEnergi AS (NE) viser til klagers anførsel om innsalg til hennes funksjonshemmede datter. NE anfører at det første kundeforholdet var i perioden 03.01.05 til 10.09.18. Det andre kundeforholdet var fra 13.09.18 til 23.09.18. NE anfører at de har hørt gjennom lydfilen og mener at de ikke har noen forutsetninger til å vite at dette var en kunde som ikke kan eller bør ta avgjørelser om eget strømabonnement. NE mener at det ikke er gjort noe feil ved salg av strømavtalen.  

NE viser til at klager var aktiv med betalingsformen Strømkonto fra 25.02.14. NE anfører at det har blitt sendt dialog/varsling med informasjon om Strømkonto til klagers e-postadresse, uten at dette har kommet i retur. Klager har jevnlig betalt anbefalt beløp, men det har gradvis bygget seg opp en negativ saldo da det i perioder har vært ordinære fakturaer som har vært større enn anbefalt beløp. Ved opphør av abonnementet var sluttoppgjør på Strømkonto kr. 3 900,06.  

NE sier at det er beklagelig at klager ikke har lest den årlige årsoppgaven. NE mener at de ikke kan lastes for at klager har hatt problemer med å finne pdf-filen i nettbanken. NE hevder at de gjentatte ganger har prøvd å hjelpe klager med innlogging til "Min side" og hvordan hun kan se faktura i nettbanken.  

NE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.

For det første gjelder klagen kundeforholdet til klagers datter.

Klager har anført at det ble inngått strømavtale med hennes funksjonshemmede datter. NorgesEnergi AS har vist til lydfil fra avtaleinngåelsestidspunktet og har anført at de ikke har noen forutsetning til å vite at dette var en kunde som ikke kan eller bør ta avgjørelser om eget strømabonnement.

Nemnda kan ikke se at det er dokumentert at klagers datter mangler rettslig handleevne og legger derfor til grunn at klagers datter ikke omfattes av avtaleloven § 31.  Nemnda kan heller ikke se at det er noe feil ved innsalget av strømavtalen og legger til grunn av avtalen er gyldig.

For det andre gjelder klagen kundeforholdet til klager.

Ut fra foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at klager var aktiv med betalingsformen Strømkonto. Strømkonto er en betalingsform som skal gi kunder anledning til å jevne ut strømkostnadene likt på årets 12 måneder. Etter nemndas syn gjelder ikke tvisten betalingsplikt for forbrukt strøm, men faktureringsmetoden.

Etter nemndas syn sannsynliggjør den dokumentasjonen som NorgesEnergi AS har fremlagt at det er gitt tilstrekkelig informasjon om strømavtalen til klager.

Nemnda antar det kan være vanskelig for mange forbrukere å forstå hvordan betalingstjenester som Strømkonto fungerer. Nemnda har imidlertid etter sin gjennomgang av saken ikke funnet noen feil ved faktureringen.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.