Sak: 19-673 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – NordlysEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han aldri har vært kunde hos NordlysEnergi AS da bestillingen ble kansellert fra Fjordkraft AS innenfor angrefristen. Klager hevdet at NordlysEnergi AS har forsøkt å kapre hans abonnement fem ganger uten hans samtykke. NordlysEnergi AS hevdet at det ble inngått en gyldig avtale. NorgesEnergi AS anførte at klager ikke har angret innen angrefristens utløp på 14 dager. NordlysEnergi AS opprettholdt fakturert strøm i avtaletiden og krav om bruddgebyr. NordlysEnergi AS krevde at klager må betale saksomkostningene som de har hatt i forbindelse med oppfølgning av saken. Klager ble enstemmig gitt medhold.

NordlysEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter med særvilkår.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk: 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. Nordlys Energi AS egenutviklet særvilkår.  

Historikk:  

15.04.19 – Kundeforhold opprettet. 

Krav: 

Klager avviser krav om bruddgebyr kr. 1 400. 

Partenes anførsler: 

Klager viser til at det ble inngått strømavtale med NordlysEnergi AS den 15.04.19. Klagers tidligere kraftleverandør, Fjordkraft AS, tok kontakt med klager umiddelbart etter leverandørbyttet og kom med et tilbud som klager aksepterte. Klager sier at Fjordkraft AS opplyste at de skulle ordne alt.  

Klager hevder at han aldri har vært kunde hos NordlysEnergi AS da bestillingen ble kansellert fra Fjordkraft AS innenfor angrefristen. 

Klager hevder at NordlysEnergi AS har forsøkt å kapre hans abonnement fem ganger uten hans samtykke. Klager påpeker at han aldri har godtatt noe kundeforhold med NordlysEnergi AS utover bestillingen den 15.04.19. 

Klager motsetter seg ikke å betale for fakturert strøm, men avviser krav om bruddgebyr.  

NordlysEnergi AS (NE) viser til at klager bestilte strømavtale den 15.04.19 via deres nettsider. Klager mottok umiddelbart en automatisk epost med lenke til avtalevilkårene og angrerettskjema. NE hevder at det ble inngått en gyldig avtale.  

NE anfører at klager ikke har angret innen angrefristens utløp på 14 dager. Fristen gikk ut den 29.04.19. 

NE opprettholder fakturert strøm i avtaletiden og krav om bruddgebyr.  

NE krever at klager må betale saksomkostninger som de har hatt i forbindelse med oppfølgning av saken.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager ved avtaleinngåelse har mottatt ordrebekreftelse med hyperlenke til avtalens vilkår og angrerettskjema.

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen – for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere.

Nemnda kan ikke se at selskapet har sannsynliggjort at angrerettlovens krav om å sende avtalevilkår, angrerettskjema og angrerettsopplysninger på et varig medium etter avtaleinngåelse er oppfylt, jf. lovens § 18. I denne saken har innklagede utstedt avtalevilkårene, angrerettsopplysninger og angrerettskjema via en hyperlenke. Av Forbrukerrådets veileder til angrerettloven følger det at "varig medium" defineres som en innretning hvor informasjonen kan oppbevares og gjenfinnes uendret (f.eks. papir, tekstmelding eller e-post). Nemnda er av den oppfatning at hyperlenker ikke kan anses som et varig medium da innholdet som lenkene peker til kan endres når som helst, også etter at tilbudet er sendt ut. Hadde vilkårene eksempelvis vært vedlagt i et dokument eller vært nedfelt i utstedt SMS, ville det vært tilstrekkelig. Selskapet har etter nemndas syn ikke oppfylt lovens krav til at informasjonen skal gis på et varig medium.

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, må etter nemndas syn være at bindende avtale ikke kan anses inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr. Konsekvensen av mangelfull informasjon om angrerett og angreskjema er at angrefristen utvides med 12 måneder, jf. lovens § 21 tredje ledd.

Etter nemndas syn følger det av angrerettloven (lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler), at klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 28. september 2020

Ragnar Lindefjeld, leder
Gustav Norman, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.