Sak: 19-676 Klage vedrørende uenighet om avtale og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at avtale om produktet Strømkonto var ugyldig. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om kontoen og hevdet at Strømkontoen ble opprettet uten hans samtykke. Klager anførte at det var tatt trekk i Strømkontoen uten at det var gitt beskjed. NorgesEnergi AS viste til at Strømkonto er en betalingsform som gir kundene anledning til å jevne ut strømkostnadene. NorgesEnergi AS anførte at klager ble informert i lydfilen om kreditt og rente. NorgesEnergi AS hevdet at de ikke har gjort feil eller opptrådt klanderverdig. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Regelverk: 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Historikk:  

2014 – Kundeforhold opprettet.  

Krav: 

Klager hevder at avtale om produktet Strømkonto er ugyldig. Klager avviser fakturert krav på kr. 24 611,07. 

Partenes anførsler: 

Klager viser til at det ble inngått en strømavtale med produktet Strømkonto i 2014. 

Klager hevder at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om Strømkontoen. Klager hevder at han aksepterte å få informasjon om kontoen per post, men at han ikke har mottatt noe informasjon. Klager hevder også at Strømkontoen ble opprettet uten hans samtykke.  

Klager anfører at det er tatt trekk i Strømkontoen uten at det er gitt beskjed. Klager peker på han verken mottar eller har mottatt faktura og derfor ikke har noen oversikt over Strømkontoen. Klager hevder at han gjentatte ganger har kontaktet selskapet for å forhøre seg om månedlige strømutgifter og påpeker at han ikke har mottatt faktura. Klager stiller spørsmål ved at forbruket har vært så høyt og at strømkontoen er i underskudd, og at det ikke er gitt beskjed om dette før kontoen har overtrekk på over kr 15 000.  

Klager sier at han tok kontakt med selskapet i 2017, hvor det ble opplyst om etterslepet etter målerbyttet. Klager sier at han ønsket å nedbetale etterslepet, men at han fikk opplyst at han bør forholde seg til det månedlige anbefalte beløpet. Klager stiller spørsmål ved hvordan etterslepet ville bli nedbetalt med rentesats og tilleggsgebyrer.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager hevder at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om betalingsavtalen Strømkonto og hevder derfor at avtale om produktet Strømkonto er ugyldig. Klager avviser fakturert krav.  

NorgesEnergi AS (NE) viser til at Strømkonto er en betalingsform som gir kundene anledning til å jevne ut strømkostnadene. Årsforbruket delt på 12 måneder. Kunden blir gitt en kreditt med grunnlag i årsforbruket sendt av netteier. Avregningen blir oversendt Strømkontoen og trukket i fra kundens saldo.  

NE anfører at klager ble informert i lydfilen den 16.07.14 om at han har en kreditt på kr 15 000 og at det er 10 % rente. Ved kr 10 000 er den nominelle renten på 13,48 %. NE påpeker at klager har fått en bekreftelsesepost til epostadresse oppgitt på salgstidspunktet.  

NE viser til at nettselskapet har foretatt et målerbytte den 15.11.16 og at det ble avdekket et stort etterslep på grunn av manglende avlesninger. 

NE hevder at de ikke har gjort feil eller opptrådd klanderverdig. NE avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.   

Ut fra foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at klager har vært aktiv med betalingsformen Strømkonto. Strømkonto er en betalingsform som skal gi kunder anledning til å jevne ut strømkostnadene likt på årets 12 måneder.  

Klager anfører at det det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om Strømkontoen og at Strømkontoen ble opprettet uten hans samtykke.  

Elklagenemndas sekretariatet har oppfordret NorgesEnergi AS i brev av 16.01.20 og i e-post av 27.10.20 om å få tilsendt kopi av dokumentasjon som klager har mottatt i forkant og etterkant av avtaleinngåelsen. Vi kan ikke se at dette er innkommet og nemnda finner dette uheldig. Når NorgesEnergi AS velger å ikke komme med denne dokumentasjonen i saken fremstår det klart for nemnda at den bevistvil som da blir skapt må gå ut over NorgesEnergi AS. Nemnda mener på denne bakgrunn at NorgesEnergi AS ikke har sannsynliggjort at det er gitt tilstrekkelig informasjon om strømavtalen til klager og har derfor kommet frem til at NorgesEnergi AS ikke kan fakturere klager for kostnader knyttet til Strømkonto.  

Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalens innhold må endres slik at uklarheten som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at NorgesEnergi AS krediterer de fakturaer klager har fått og i stedet fakturerer han for den kraften han har brukt etter ordinære spotprisvilkår. 

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis delvis medhold. 

Oslo, 2november 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.