Sak: 19-368 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt. Klager hevdet at NorgesEnergi AS ikke har forholdt seg til avtalens prisgaranti eller avtalen som ble inngått. Klager hevdet også at det ble opplyst i salgssamtalen at prisgarantien gjaldt per måned, og ikke per år slik som selskapet hevder. Klager anførte også at det ikke er redegjort for hvilke andre priser hos kraftleverandører som ble lagt til grunn ved vurdering av prisgarantien. NorgesEnergi AS anførte at saken består av en misforståelse av salgssamtalen, ved at garantien for avtalen utregnes årlig, og ikke månedlig. NorgesEnergi AS påpekte at klager muntlig har bekreftet avtalen via salgssamtalen, samt at all nødvendig informasjon om vilkår ved avtalen ble tilsendt klager per e-post etter samtalen. NorgesEnergi AS hevdet at det er fakturert med riktig pris i henhold til produktet Topp 10 Garanti og gjeldende avtalevilkår, og avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold. Dissens.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår og fakturering. 

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale §1-2. 

Historikk 

10.10.18 – Kundeforhold opprettet.  

08.01.19 – Nyhetsbrev tilsendt klager per e-post om Topp 10 Garanti 

Krav

Klager hevder at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt.   

Partenes anførsler

Klager hevder at NorgesEnergi AS ikke har forholdt seg til avtalens prisgaranti eller avtalen som ble inngått.  

Klager hevder at selskapet har hatt villedende og feilaktig markedsføring. Klager hevder at det ble opplyst i salgssamtalen at prisgarantien gjaldt per måned, og ikke per år slik som selskapet fastholder ved. Klager hevder også at det ikke er redegjort for hvilke andre priser hos kraftleverandører som ble lagt til grunn ved vurdering av prisgarantien. 

Klager hevder at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt.   

NorgesEnergi AS (NE) viser til at prisgarantien i Topp 10-avtalen regnes fra nyttår til nyttår, og at referanselisten består av de 20 største leverandørene som leverer variabel kraftpris. Priser hentes løpende fra andre kraftleverandørers egne hjemmesider. Garantien tar hensyn til ukenes ulike forbruk, og hver ukespris vektes etter gjennomsnittlig forbruksprofil for NEs kunder. Prisene på vinteren teller mer enn prisene på sommeren etter denne modellen. 

NE mener at saken består av en misforståelse av salgssamtalen, ved at garantien for avtalen utregnes årlig, og ikke månedlig. NE påpeker at klager muntlig har bekreftet avtalen via salgssamtalen, samt at all nødvendig informasjon om vilkår ved avtalen ble tilsendt klager per e-post etter samtalen. Det påpekes at det er synlig i velkomstbrevet at garantien er over tid, og ikke månedlig. NE mener klager selv har ansvar for å gjøre seg kjent med inngått avtale og dens vilkår. 

NE hevder at det er fakturert med riktig pris i henhold til produktet Topp 10 Garanti og gjeldende avtalevilkår, og avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. I avgjørelsen har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet, bransjens representanter og nemdsleder, legger til grunn at klager har inngått en strømavtale, kalt Topp-10 garanti. Produktet "Topp 10-garanti" er en variabelavtale. Flertallet ser saken som et spørsmål om hva avtalen går ut på, og forstår klagen slik at den ikke retter seg mot spørsmålet om avtale i det hele tatt er inngått.

Flertallet viser til NEs leveringsbetingelser for produktet Topp-10 garanti pkt. 2 der det heter:

" Kundens pris skal på årlig basis være en av de 10 rimeligste målt mot en representativ liste over strømpriser fra kraftleverandørene hentet fra strompris.no eller leverandørenes egne hjemmesider. Gjeldende referanseliste fremkommer på NorgesEnergi sine nettsider. Garantiperioden regnes fra nyttår til nyttår."

Klager anfører at han har betalt for mye og hevder at det ble opplyst ved avtaleinngåelsestidspunktet at prisgarantien gjaldt per måned. Klager har etter alminnelige regler bevisbyrden for at saken forholder seg slik han hevder. Med utgangspunkt i den klare ordlyden i leveringsbetingelsene kan ikke flertallet se at klager har godtgjort at det er avtalt at prisgarantien gjaldt per måned.

Mindretallet, Forbrukerrådets representant, oppfatter det slik at klager bestrider at han har samtykket til den avtalen han er fakturert etter.

Mindretallet legger til grunn at det her er snakk om uanmodet telefonsalg. I slike salgssituasjoner er forbrukere særlig utsatt og er derfor gitt et særlig vern i angrl. § 10. Angrl. § 10 gjør unntak fra utgangspunktet om at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. For at avtalen skal være bindende, må et skriftlig tilbud aksepteres skriftlig av forbrukeren. At skriftlig aksept er et gyldighetsvilkår, skal den næringsdrivende gi forbrukeren opplysning om i sin skriftlige bekreftelse, og den næringsdrivende skal kunne dokumentere forbrukerens skriftlige aksept, jf. angrl. § 10. 

Mindretallet viser til forarbeidene til angrl. § 10 som sier at «[t]ilbudet som den næringsdrivende skal gi forbrukeren per telefon skal inneholde alle opplysningselementene i § 8 første ledd. Det er dette tilbudet som skal bekreftes skriftlig av den næringsdrivende etter telefonsamtalen», samt at «[d]irektivet inneholder utførlige krav i artikkel 6 til hvilke opplysninger som skal gis før en avtale inngås, og som også skal gjøres til del av eventuell senere avtale med forbrukeren, jf. også direktivets artikkel 6 nr. 5. Disse opplysningskravene, se forslag til § 8 første ledd, må inntas i bekreftelsen på tilbudet som den næringsdrivende gir forbrukeren». Mindretallet kan ikke se at NE har fremlagt en skriftlig bekreftelse av tilbudet som oppfyller kravene i angrl. § 10 jf. § 8 første ledd.

Mindretallet kan heller ikke se at NE har fremlagt noen skriftlig aksept av tilbudet fra klager.

På ovennevnte bakgrunn er mindretallet kommet til at NE ikke har dokumentert at det er inngått en gyldig avtale om Topp 10-garanti og Sparepakken. NE har dermed ikke grunnlag for å fakturere klager etter Topp 10-garanti og Sparepakken. 

Mindretallet finner også grunn til å kritisere NE for gjennomføringen av salgssamtalen. Selgeren prater fort og utydelig. Til tross for klagers innvending om at det er vanskelig å forstå hva selgeren sier, blir ikke samtalen særlig tydeligere etter dette. Klager responderer avslutningsvis med at det ikke har vært noen god samtale fordi mye av det som ble sagt var veldig utydelig. Klager gir også i samtalen uttrykk for at han oppfatter at han er blitt lovet markedets laveste pris. Selgeren hadde her en klar oppfordring om å korrigere klager slik at han fikk forsikret seg om at klager forstod at det ikke var snakk om å garantere markedets laveste kraft. Det ble ikke gjort. Etter mindretallets syn er det kritikkverdig at NE ikke ivaretok klagers interesser på en bedre måte under samtalen.

Flertallets konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er avsagt med slik dissens som fremkommer over.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas  vedtak er rådgivende.