Sak: 19-395 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lyse Energisalg AS

Saken gjaldt tvist om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde utgifter fra 07.03.19 til 15.06.19 tilbakebetalt. Klager hevdet at Lyse Energisalg AS har opprettet avtale uten hans samtykke. Klager anførte at han ikke har mottatt noen bestillingsbekreftelse eller annet som tilsier at det er gjort en bestilling. Lyse Energisalg AS hevdet at det ble gitt et tilbud til klager etter at klager byttet til annen kraftleverandør. Lyse Energisalg AS påpekte at klager har bekreftet avtalen via bestillingslenke i tilbudet. Lyse Energisalg AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Lyse Energisalg AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om avtaleinngåelse og avtalevilkår. 

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk

01.03.19 – Kundeforhold avsluttet. Klager inngår avtale med ny kraftleverandør.  

07.03.19 – Avtale hos ny kraftleverandør avsluttet.  

Krav 

Klager krever strømutgifter for perioden fra 07.03.19 til 15.06.19 tilbakebetalt. 

Partenes anførsler

Klager hevder at Lyse har opprettet avtale uten hans samtykke den 04.03.19. 

Klager byttet kraftleverandør den 01.03.19. Den 04.03.19 mottok klager en epost hvor leverandørbyttet ble bekreftet samt et tilbud om å fortsette som kunde. Klager sier at dette ikke var ønskelig da han hadde inngått avtale med ny kraftleverandør.  

Den 07.03.19 mottok klager en velkomstmelding fra Lyse, hvor det bekreftes at han ble kunde igjen. Klager mener at velkomstmeldingen bærer preg av å være en automatisk generert SMS.  

Klager hevder å ikke ha bestilt en strømavtale fra Lyse etter at han byttet leverandør den 01.03.19. Klager anfører at han ikke har mottatt noen bestillingsbekreftelse eller annet som tilsier at det er gjort en bestilling.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager viser til korrespondansen og mener at Lyse ikke viser noen vilje til å rydde opp i feilen, avslutte kundeforholdet og overføre han tilbake til den nye kraftleverandøren.  

Klager krever strømutgifter for perioden fra 07.03.19 til 15.06.19 tilbakebetalt. 

Lyse Energisalg AS (Lyse) hevder at det ble gitt et tilbud til klager etter at klager byttet til annen kraftleverandør. Det ble utstedt et tilbud på kr 300 i avslag mot 6 måneder binding. Lyse påpeker at klager har bekreftet avtalen via bestillingslenke i tilbudet.  

Lyse viser til skjermbilde og påpeker at klager har åpnet tilbudet 17 ganger og deretter trykket på bestillingslenken. Lyse hevder derfor at det ikke ble gjort noen feil.  

Lyse opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått.

Klager har anført at Lyse Energisalg AS har opprettet avtale uten hans samtykke. Lyse Energisalg AS har anført at klager har bekreftet avtalen via bestillingslenke i tilbudet.

Hvorvidt bindende avtale er inngått beror på en konkret helhetsvurdering der en rekke momenter er relevante. Et sentralt moment i denne saken er hvorvidt innklagede har gitt tilstrekkelige opplysninger på en klar og forståelig måte forut for avtaleinngåelse, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 8. Dette omfatter blant annet varens eller tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris og metode for beregning av pris, avtalens varighet og angrerettsopplysninger.

Lyse Energisalg AS har ikke fremlagt dokumentasjon som viser hvilken informasjon som ble gitt kunden i forkant av avtaleinngåelsen, og heller ikke dokumentasjon for hva som ble sendt kunden i etterkant av telefonsalget. Etter nemndas syn har ikke Lyse Energisalg AS sannsynliggjort at opplysningsplikten i angrerettloven § 8 bokstav h er oppfylt, jf. også lovens § 7 om at den næringsdrivende har bevisbyrden for at plikten er oppfylt.

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, må etter nemndas syn være at bindende avtale ikke er inngått. Det følger av dette at klager har krav på å få tilbakebetalt differansen mellom avtale hos Lyse Energisalg AS og avtalen klager har inngått hos LOS AS.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 11. januar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.