Sak: 20-187 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Nordvest Nett AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager bestred fakturert krav. Klager hevdet at selskapet har holdt standard tilknytningsvilkår skjult og at han aldri har akseptert å være registrert som abonnementseier. Klager anførte at det var feil at selskapet registrerte han som kunde, da det ikke var klager selv som opprettet avtalen, men klagers huseier. Klager hevdet selskapet ikke har tilstrekkelig dokumentert at avtale er inngått. Nordvest Nett AS anførte at klager har akseptert abonnementsforholdet via betaling av faktura. Nordvest Nett AS opplyste at det ble informert om at ved å betale fakturaer så var dette å forstå som aksept av leveringsvilkår. Nordvest Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Nordvest Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse. 

Regelverk 

Standard nettleieavtale § 2-1. 

Historikk

12.08.19 – Kundeforhold opprettet.  

11.12.19 – Kundeforhold avsluttet.  

Krav

Klager bestrider fakturert krav på kr 10 255,98. 

Partenes anførsler

Klager hevder at selskapet har holdt standard tilknytningsvilkår skjult for ham, og at han aldri har akseptert å være registrert som abonnementseier. 

Klager mener det er feil at selskapet registrerte ham som kunde fra 12.08.19, da det ikke var klager selv som opprettet avtalen, men klagers huseier. Klager mener det er bemerkelsesverdig at selskapet har opprettet en avtale uten hans aksept, og anerkjenner ikke sin betaling av faktura 27.09.19 som en aksept av inngått avtale om strømleveranse. 

Klager påpeker at han har bodd i boligen fra mai 2018, og at strømutgifter frem til august 2019 ble betalt direkte til huseier. Det opplyses om at det ikke er egen strømmåler for kjellerleiligheten som klager har bodd i, og at han ikke hadde tilgang til hovedenheten hvor strømmåler er montert. 

Klager hevder selskapet ikke har tilstrekkelig dokumentert at avtale er inngått. 

Klager bestrider fakturert krav.  

Nordvest Nett AS (NVN) anfører at klager har akseptert abonnementsforholdet via betaling av faktura 27.09.19. NVN fastholder sitt krav, og mener at det ikke er noe som tilsier at klager ikke skulle være registrert som kunde frem til 11.12.19. NVN hevder å ha informert huseier gjentatte ganger om at klager måtte opprette avtale med kraftleverandør for å opprette avtale hos dem, men at dette ikke ble gjort av klager. 

NVN viser til klagers anførsel om at strømutgifter ble betalt direkte til huseier og påpeker at dette ikke er relevant for klagen, da selskapet har forholdt seg til bestilling gjort av huseier og det som anses som aksept fra klager via betaling av faktura. 

NVN avviser klagers påstand om at det ikke er blitt opplyst om standard tilknytningsvilkår, og mener at klager er blitt opplyst om at vilkår er å finne på selskapets hjemmesider. 

NVN opplyser om at de via korrespondanse med klagers far fikk inntrykk av at de burde vært klar over at klager ikke var i stand til å ivareta egne forpliktelser. NVN opplyser at det ble informert om at ved å betale fakturer så er dette å forstå som aksept av leveringsvilkår. NVN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale.

Klager anfører at Nordvest Nett AS har opprettet avtale uten hans samtykke. Nordvest Nett AS anfører til at de har forholdt seg til bestilling fra huseier og klagers aksept er gitt fra klager ved betaling av faktura.

Etter nemndas syn har Nordvest Nett AS tatt et uriktig rettslig utgangspunkt. Overføring av gjensidig bebyrdende avtaler krever samtykke fra kontraktsmotparten. I denne saken har Nordvest Nett AS opprettet avtale etter oppfordring fra huseier uten klagers samtykke. Nemnda kan derfor ikke se at det har oppstått noen rettslig forpliktende avtale mellom klager og Nordvest Nett AS og klager har derfor ikke noen forpliktelse til å betale fakturert krav.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.