Sak: 20-282 Klage vedrørende avtaleinngåelse – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og sluttavregning. Klager krevde at avtaleinngåelsen dokumenteres, og at kostnader ved fordelsproduktet tilbakebetales. Klager hevdet at selskapets avtalevilkår har vært underkommunisert gjennom hele avtaleforholdet, og at klager derfor ikke har forstått at han har inngått en avtale hvor det ble opprettet en Strømkonto. Klager påpekte at han ikke har samtykket til avtalen om Strømkonto. NorgesEnergi AS hevdet at det var gitt tilstrekkelig informasjon om avtalen da klager ble tilsendt avtalens vilkår i en ordrebekreftelse per e-post. NorgesEnergi AS anførte at det er klagers ansvar å sette seg inn i vilkår for avtaler som inngås, og erkjente ikke at det var gjort noe feil ved avtaleinngåelsen. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse og sluttavregning.  

Regelverk

Standard kraftleveringsavtale §1-2.  

Historikk 

02.07.19 – Kundeforhold opprettet.   

03.09.19 – Tilbud om fordelsproduktet Strømkonto  

Krav

Klager krever at avtaleinngåelsen dokumenteres, og at kostnader ved fordelsproduktet    tilbakebetales.  

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble inngått avtale med NorgesEnergi. Klager anfører at det ble informert ved avtaleinngåelsen at kraftleverandøren var Norges billigste. Klager påpeker at strømregningene har vært høyere enn forventet og hever at han har fått feil strømavtale.   

Klager hevder at selskapets avtalevilkår har vært underkommunisert gjennom hele avtaleforholdet, og at klager derfor ikke har forstått at han har inngått en avtale hvor det er blitt opprettet en Strømkonto. Klager påpeker at han ikke har samtykket til avtalen om Strømkonto.   

Klager mener at selskapets salgsteknikk medførte at han takket ja til fordelsprodukter, men at han hadde bedt om at avtalevilkår ble tilsendt per e-post før han eventuelt kunne inngå avtale om disse.   

Klager krever at avtaleinngåelsen dokumenteres, samt at kostnader ved fordelsproduktet Strømkonto tilbakebetales.   

NorgesEnergi AS (NorgesEnergi) anfører at det ikke har vært snakk om en endring av strømavtalen ved salgssamtalen 03.09.19, men at det gjaldt fordelsavtaler. NorgesEnergi mener at det er gitt tilstrekkelig informasjon om avtalen, da klager ble tilsendt avtalens vilkår i en ordrebekreftelse per e-post.  

NorgesEnergi anfører at det er klagers ansvar å sette seg inn i vilkår for avtaler som inngås, og erkjenner ikke at det er gjort noe feil ved avtaleinngåelsen. NorgesEnergi oppfatter forholdet slik at klager har misforstått hva som ble tilbudt per salgssamtalen, men at dette ikke er selskapets ansvar. Det fremholdes at klager aksepterte avtalens vilkår via bekreftelse via e-post om fordelsavtalene.  

NorgesEnergi avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen – for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere. 

Ved uanmodet telefonsalg holder det ikke å bare gi opplysningene muntlig, de må også fremgå i et etterfølgende skriftlig tilbud som må gis på et varig medium etter at telefonsamtalen er avsluttet. Forbrukeren blir ikke bundet før tilbudet er akseptert skriftlig, noe den næringsdrivende skal opplyse om i det skriftlige tilbudet. Næringsdrivende skal kunne dokumentere forbrukerens aksept, jf. angrerettloven § 10. 

I denne saken er det omtvistet mellom partene om det er inngått avtale om tilleggsproduktene "100 % Fornybar energi" og "Strømkonto". Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold. Nemnda kan ikke se at NorgesEnergi AS har fremlagt noen skriftlig aksept av tilbudet fra klager. Nemnda bemerker at velkomstbrevet ikke inneholder konkret informasjon om avtalens innhold eller at vilkårene er vedlagt i velkomstbrevet.  

På ovennevnte bakgrunn er nemnda kommet til at NorgesEnergi AS ikke har dokumentert at det er inngått en gyldig avtale om Strømkonto og 100 % Fornybar energi. Det foreligger en tilbakebetalingsplikt for NorgesEnergi AS. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold, ved at NorgesEnergi AS må refundere kostnadene knyttet til tilleggsproduktene.  

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 23. august 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.