Sak: 20-548  Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han ikke kan lastes for feil i selskapets systemer og påpekte at han ikke kunne forutsett faktureringsproblemene. Klager anførte at han ikke fikk opplyst at det var målt et gjennomsnittlige forbruk på målerne og at dette også ga han grunn til å tro at det var fakturert etter korrekt månedsbeløp. Klager hevdet at han ikke har mottatt noen dokumentasjon om A-konto eller informasjon om at han selv må følge med på at det var beregnet riktig pris. Hafslund Strøm AS anførte at på grunn av feil i deres system for overvåking av klagers strømforbruk ble det ikke fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i klagers forbruk. Dette medførte at klager opparbeidet en negativ saldo som først ble avdekket da klager avsluttet betalingstjenesten. Hafslund Strøm AS erkjente at tilleggstjenesten ikke har fungert som forutsatt og har derfor ikke gjort gjeldende krav om betaling for tjenesten. Hafslund Strøm AS opplyste at klager var kompensert for ulempene som dette har medført, hvor beløpet dekket strømutgiftene samt kostnaden av tilleggstjenesten. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om fakturering av strømavtale.   

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.   

Historikk  

21.05.19 – Kundeforhold opprettet.   

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 12 475,16.  

Partenes anførsler

Klager avviser fakturert krav.   

Klager mener at han ikke kan lastes for feil i selskapets systemer og påpeker at han ikke kunne forutsett faktureringsproblemene.   

Klager reagerer på at Hafslund ikke har tatt kontakt på et tidligere tidspunkt eller beregnet riktig pris i første omgang.   

Klager anfører at han fikk opplyst at det var målt et gjennomsnittlige forbruk på målerne og at dette også ga han grunn til å tro at det var fakturert etter korrekt månedsbeløp.   

Klager hevder at han ikke har mottatt noe dokumentasjon om A-konto eller informasjon om at han selv må følge med på at det er beregnet riktig pris. Klager påpeker at det heller ikke fremgår noe om A-kontoen i vilkårene på selskapets nettsider. Klager påpeker at han også ved flere anledninger har bedt om dokumentasjon på inngått avtale uten hell.   

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.   

Hafslund Strøm AS (Hafslund) viser til at klager har fått levert strømleveranse i perioden 11.04.19 til 06.01.21. I perioden 21.05.19 til 06.01.21 har klager vært aktiv med tilleggstjenesten Lik Betaling. På grunn av feil i Hafslunds system for overvåking av kundens strømforbruk ble det ikke fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i klagers forbruk. Dette medførte at klager opparbeidet en negativ saldo som først ble avdekket da klager avsluttet betalingstjenesten.   

Hafslund erkjenner at tilleggstjenesten Lik Betaling ikke har fungert som forutsatt og har derfor ikke gjort gjeldende krav om betaling for tjenesten. Hafslund opplyser at klager er kompensert med kr. 8500 for ulempene som dette har medført. Beløpet dekket strømutgiftene samt kostnaden av tilleggstjenesten.   

Hafslund anfører at selv om tilleggstjenesten ikke har fungert som forutsatt, så gir det ikke grunnlag for å frita klager fra sin plikt til å betale for sitt strømforbruk.   

Hafslund opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

 I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata eller ved faktureringsfeil med mindre klager var i aktsom god tro.   

 Ut fra foreliggende opplysninger og dokumentasjon, legger nemnda til grunn at klager har vært aktiv med betalingstjenesten "Lik betaling". Denne betalingstjenesten innebærer at kunden betaler et fast månedlig beløp til en konto hos strømleverandøren, som forutsetningsvis er litt høyere enn forventet forbruk i sommerhalvåret, og litt lavere enn forventet forbruk i vinterhalvåret. Poenget med tjenesten er å jevne ut kundens månedlige innbetalingsforpliktelse over årets 12 måneder. De løpende kostnadene for kundens strømforbruk avregnes mot Lik betaling-kontoen, som kan ha positiv eller negativ saldo.  

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. Hafslund har erkjent at det har vært en feil i deres systemer som har medført at klagers økte strømforbruk ikke har blitt fanget opp. Dette har ført til at det jevne beløpet til betalingstjenesten ikke har blitt oppjustert og det er derfor blitt opparbeidet en negativ saldo på Lik betaling-kontoen.   

Spørsmålet er følgelig om klager var i aktsom god tro. Dette beror på en konkret vurdering. Nemnda legger særlig vekt på at klager fikk informasjon om den negative saldoen på klagers "Min side". Videre legger nemnda vekt på at klager fikk informasjon om Lik Betaling-kontoen i de løpende fakturaene. Etter nemndas syn har Hafslund sannsynliggjort at det er gitt tilstrekkelig informasjon om utestående krav i kontoen betalingstjenesten "Lik Betaling" til klager. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager ikke har vært i aktsom god tro og Hafslund har derfor rett til å kreve tilleggsbetaling.   

Hafslund har fremsatt et forlikstilbud for ulempene betalingstjenesten har medført. Forlikstilbudet dekker strømutgiftene samt kostnaden for betalingstjenesten. Nemnda anbefaler klager å akseptere tilbudet. 

I etterkant av nemndas møte, men før vedtaket ble skrevet, har Oslo tingrett den 25. januar 2022, saksnr. 21-172719TVI-TOSL/08, avsagt en dom som berører klagers spørsmål. Nemnda viser til denne til klagers orientering.  

Nemnda registrerer at Hafslund ikke har henvist klager til Elklagenemnda. Nemnda bemerker at den næringsdrivende skal på en klar og forståelig måte gi informasjon til forbrukere om klageorgan som kan behandle en sak mellom partene, jf. markedsføringsloven § 10 a.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 11. oktober 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.