Sak: 22-1164 Klage knyttet til avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

Publisert

Saken gjaldt uenighet om klagers betalingsplikt for leverte tilleggstjenester. Klager hevdet seg ubundet av tilleggstjenestene «Sparepakken» og «Vintertrygghet» og krevde tilbakeført alle innbetalinger. Hun mente at samtykket hennes måtte anses begrenset til kraftleveransen og til gratisperioden. NorgesEnergi AS bestred klagers krav. Selskapet mente at klager ble bundet av avtaleinngåelsen og at det ikke forelå grunnlag for å frita henne for betalingsplikten etter avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.

   

Saken gjelder uenighet om betalingsplikt for leverte tilleggstjenester.

   

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 1-3.

   

Historikk:   

17.02.2021 – Partene inngår avtale.

21.03.2021–15.11.2021 – Aktiv kraftleveranse til klager. Tilleggstjenestene løper i samme periode.

15.11.2021 – Klager avbestiller tilleggstjenestene.

   

Krav: Klager krever tilbakebetalt det hun har betalt for tilleggstjenestene «Sparepakken» og «Vintertrygghet».

   

Partenes anførsler:   

   

Klager bestrider at hun har betalingsplikt for tilleggstjenestene. Hun hevder at hennes bindende aksept bare gjaldt kraftleveransen og at hun aldri har samtykket til tilleggstjenestene. Hun fikk ved avtaleinngåelsen opplyst at hun skulle få to tilleggstjenester gratis i én måned, men hun anfører at hun aldri samtykket til et løpende abonnement utover denne ene måneden.  

 

Klager anfører at NorgesEnergi AS ikke ga henne tilstrekkelige opplysninger ved avtaleinngåelsen. Hun understreker at det ville fremstå urimelig dersom selskapet kan legge til ytelser i leveransen som det ikke er samtykket til.  

 

NorgesEnergi AS fastholder klagers betalingsplikt. Selskapet viser til at klager på avtaletidspunktet har akseptert tilleggstjenestene, både over telefon og per SMS. Klager må anses å ha samtykket til tilleggstjenestene og må i alle tilfeller være ansvarlig for å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen som vedtas.  

 

NorgesEnergi AS viser til at selskapet har handlet innenfor bransjepraksis og understreker at det ville vært upraktisk for kunden å måtte bestille produktet etter en begrenset prøveperiode. Selskapet kan ikke se at det har handlet utenfor normen. 

   

 

  

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om betalingsplikt for leverte tilleggstjenester. Spørsmålet er om klager kan kreve de foretatte innbetalingene tilbakeført. 

 

Nemnda legger til grunn at klager den 17. februar 2021 ble tilbudt strømavtale av NorgesEnergi AS med tilleggstjenestene «Sparepakken» og «Vintertrygghet» ved et uanmodet telefonsalg i form av en «win-back»-samtale. Angrerettloven § 10 regulerer den næringsdrivendes fremgangsmåte ved fremsettelse av tilbud gjennom uanmodet telefonsalg. Etter bestemmelsen skal den næringsdrivende bekrefte det muntlig fremsatte tilbudet skriftlig på et varig medium i etterkant av telefonsamtalen før gyldig avtale kan anses inngått. Den næringsdrivende plikter dessuten å opplyse forbrukeren om at vedkommende ikke blir bundet før tilbudet er akseptert skriftlig av forbrukeren. Skriftlig aksept fra forbrukeren er dermed et gyldighetsvilkår, og innebærer at forbrukeren ikke er forpliktet før et skriftlig tilbud er akseptert. 

 

Slik saken er opplyst ble det i etterkant av telefonsamtalen sendt en SMS fra NorgesEnergi til klager, der følgende melding fremgikk: 

 

«Hei! Takk for din bestilling av Topp 5-garanti med Sparepakken og Vintertrygghet. Vennligst bekreft bestillingen med å svare OK. Med vennlig hilsen NorgesEnergi.» 

 

Klager aksepterte tilbudet ved å svare «OK» på SMS-en. Bindende avtale ble derfor som utgangspunkt inngått. Nemnda bemerker likevel at SMS-en ikke inneholdt noen angivelse av avtalte priselementer, verken for kraftleveransen eller for tilleggstjenestene. Noen avtale om pris for tilleggstjenestene fremgår derfor ikke av tilbudsbekreftelsen. Slik nemnda ser det, stiller heller ikke utskriften av innsalgssamtalen dette i noe annet lys, der det heter: 

 

·               [Selger]: Yes og så får du også en måned med gratis sparepakken og vintertrygghet nå. De koster vanligvis niogførti, så de anbefaler vi bare at dere leser om dere får informasjon i posten senere og så anbefaler vi at dere setter opp E-faktura som dere slipper fakturagebyret på 59 kroner. 

·               [Klager]: Ja absolutt 

 

Noen avtale om betalingsplikt etter utløpet av måneden fremgår heller ikke her. 

 

Nemnda bemerker videre at det heller ikke i bekreftelsen ble opplyst om prisopplysninger etter angrerettloven § 8 første ledd bokstav e, om angrerett etter angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, eller om at klager var ubundet inntil tilbudet ble akseptert, jf. angrerettloven § 10.  

 

Nemnda påpeker at etter angrerettloven § 7 har den næringsdrivende bevisbyrden for at opplysningsplikten i §§ 8 og 10 er oppfylt. Slik saken er opplyst kan ikke nemnda se at NorgesEnergi AS har sannsynliggjort at de nevnte opplysningene ble gitt i den uanmodete «win back»-samtalen. Helt sentralt er at klager ikke ble opplyst om at tjenestene ville fortsette å løpe mot betaling etter utløpet av prøveperioden, og noen betalingsplikt er derfor ikke avtalt. 

 

Selskapet har påberopt at det er bransjepraksis å benytte en fremgangsmåte der klager får tilleggstjenester gratis i én måned og deretter må betale for dem hvis kunden ikke avbestiller. Nemnda tar ikke stilling til om dette er en etablert og akseptert bransjepraksis, men påpeker at en grunnforutsetning for at en slik praksis kan opprettholdes må imidlertid være at opplysningspliktene og reglene for avtaleinngåelse i angrerettloven blir etterlevd.  

 

Klager har etter dette ikke betalingsplikt for tilleggstjenestene, og hun kan derfor kreve innbetalingene tilbakeført fra selskapet, slik hun har krevd. 

 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis medhold. 

 

Oslo, 22. september 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge 

 

   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.