Sak: 22-1263 Klage knyttet til avtalevilkår og prisvarsling – Ustekveikja Energi AS

Publisert

Saken gjaldt uenighet om hvilke vilkår som var avtalt og om prisvarsling. Klager bestred betalingsplikt for variabelpris og krevde å bli avregnet etter spotpris. Hun anførte at selskapet ikke hadde gitt henne tilstrekkelige opplysninger om avtalens vilkår. Klager hevdet at hun uansett ikke hadde mottatt prisvarslinger. Ustekveikja Energi AS opprettholdt betalingskravene under henvisning til avtalen. Selskapet anførte at klager hadde samtykket til variabelavtalen og at det dessuten hadde varslet prisendringer korrekt. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Ustekveikja Energi AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.

 

Saken gjelder uenighet om hvilke vilkår som er avtalt og om prisvarsling. 

 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-3 og 6.

 

Historikk: 

26.11.2002 – Partene inngår avtale om variabelproduktet «Standard variabel pris». 
November 2019 – Avtaleproduktet endrer navn til «Ustekveikja Variabel». 

11.10.2022 – Selskapet utsteder omtvistet faktura for september på kr 7687,07.  

16.10.2022 – Klager kontakter innklagede med forespørsel om dokumentasjon på prisberegning.

17.10.2022 – Selskapet varsler kundene sine om endringer i varslingstid. Ny pris med virkning fra 31.10.2022 varsles.

28.10.2022 – Klager inngår spotprisavtale med annen kraftleverandør. 
14.11.2022 – Selskapet utsteder omtvistet faktura for oktober på kr 11 659,38. 

Krav: Klager bestrider omtvistede fakturaer fra oktober og november 2022. Klager krever å bli avregnet etter spotpris.

 

Partenes anførsler:  

 

Klager bestrider at det ble inngått variabelavtale mellom partene og hevder at selskapet i alle tilfeller ikke overholdt sin opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen. Hun anfører at hun aldri mottok informasjon om avtalens sentrale prisvilkår og at hun i realiteten aldri samtykket til en variabelavtale. Klager mener at det var en forutsetning for avtaleinngåelsen at hun skulle avregnes etter markedspris. Hun krever at selskapet leverer i henhold til denne forutsetningen.  

 

Klager bestrider at hun har mottatt varsel om prisendringer. Hun understreker at hun ikke har benyttet «Min side» og at hun ikke har mottatt prisinformasjon andre steder. Klager fremhever at selskapets prisberegning har vært lite transparent. Klager føler seg lurt og mener at innklagede ved flere anledninger har opptrådt uredelig.

 

Ustekveikja Energi AS opprettholder de omtvistede fordringene under henvisning til avtalen. Selskapet mener at det ble inngått variabelavtale mellom partene og at avtaletypen har kommet frem av de løpende fakturaene. 

 

Selskapet viser til at det ble utsendt e-post som inneholdt informasjon om avtaleproduktet samt varsel om prisendring i oktober 2022, og til at klager beviselig har lest denne e-posten. Det mener videre at prisopplysninger har ligget tilgjengelig på deres nettsider, på «Min side» og i kunde-applikasjon, men det erkjenner og beklager samtidig at opplysningene ikke i tilstrekkelig grad har nådd klager.  

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om klager har betalingsplikt for de omtvistede fakturaene for forbruk fra 1. september til 3. november 2022. Spørsmålet i saken er om endring av prisen i en standard variabel-avtale er varslet på korrekt måte. 

 

Slik saken er opplyst inngikk partene avtale om variabelproduktet «Standard variabel pris» 26. november 2002. Avtaleproduktet endret senere navn til «Ustekveikja Variabel» i november 2019. Variable kraftprodukter har den egenskap at de, i motsetning til fastprisavtaler, fluktuerer i samsvar med markedsprisene på kraft, men ikke på samme måte som spotpriser. Produktet bygger på markedets prognoser for fremtidige kraftpriser, og prisene settes til en fastpris for alle døgnets timer i en nærmere angitt periode. Produktet har en iboende risiko for at prognosene kan avvike fra den faktiske markedsutviklingen. Produktet samsvarer heller ikke med stønaden for ekstraordinære strømkostnader, som bygger på faktiske markedspriser.

 

Høsten 2022 inntraff det en rekke eksempler på at prisingen i variabelprodukter lå langt over spotprisprodukter, som følge av at prognosene for prisutviklingen lå langt høyere enn det som ble den faktiske markedsprisutviklingen. Etter nemndas erfaring med klagesaker er det dens oppfatning at produktet har en iboende risiko som ikke forbrukere nødvendigvis er fullt ut kjent med. Nemnda legger til grunn at klager i denne saken har misforstått avtaleproduktet hun har vært oppført på. Etter nemndas syn tilsier disse forholdene at kraftleverandørens informasjonsplikt etter standard kraftleveringsavtale § 1-3 omfatter hvordan slike produkter skiller seg fra spotpris og fastprisavtaler. 

 

Når nemnda legger til grunn at det ble inngått bindende avtale mellom partene om et variabelt kraftprodukt i 2002, har klager ikke krav på å bli avregnet etter spotpris.

 

Prisen for variable kraftprodukter fastsettes for en periode frem i tid på bakgrunn av prissikring og er underlagt varslingsplikt etter standard kraftleveringsavtale § 6. Utgangspunktet etter § 6 er at selskapet kan gjøre endringer i pris og øvrige vilkår, men disse må – med unntak for prisendringer knyttet til løpende spotpris – varsles kunden direkte, og endringen kan først tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunden. Hva som ligger i direkte varsling, følger av standardavtalen § 6 tredje ledd: 

 

Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel. 

 

Nemnda bemerker for ordens skyld at endringene i prisopplysningsforskriften § 22 – som legger til grunn en varslingsplikt senest 30 dager før endringen trer i kraft – ikke hadde tredd i kraft på tidspunktet for prisjusteringene i denne saken. 

 

Slik nemnda oppfatter klager, bestrider hun betalingsplikt for forbruket for september 2022 og hele perioden frem til leverandørskiftet ble gjennomført 3. november 2022. 

 

Klager ble varslet om oppjustering av variabel kraftpris med virkning fra 31. oktober 2022 ved e-post 17. oktober 2022. Selskapet har opplyst at ut fra deres systemer har klager åpnet denne e-posten, noe som underbygger at den har kommet frem til henne. Nemnda anser varselet som tilstrekkelig og rettidig fremsatt. Klager er dermed bundet av den prisen som ble varslet i e-posten fra 31. oktober 2022 og frem til leverandørskiftet 3. november 2022.  

 

Nemnda kan derimot ikke se at selskapet har godtgjort at klager ble varslet korrekt om prisen som lå til grunn for perioden fra 1. september 2022 til 30. oktober 2022. Klager har bestridt å ha mottatt varsler om prisendringer, og har opplyst at hun ikke har vært inne på «Min side». I e-posten den 17. oktober 2022 varslet Ustekveikja Energi AS blant annet om følgende endring: 

 

«Varsel om endring i pris skal gis alle kunder med avtalen via epost eller SMS. 

Tidligere har kunde selv valgt om de vil motta prisvarsel.» 

 

Utformingen av varselet på dette punktet underbygger derfor klagers opplysninger om at hun ikke tidligere har fått prisvarslinger, og nemnda legger dette til grunn. Selskapets praksis når det gjelder direkte varsling har derfor ikke vært i samsvar med standardavtalen § 6. 

 

Nemnda legger derfor til grunn at klager ikke ble korrekt varslet om prisen som gjaldt fra 1. september 2022 og frem til og med 30. oktober 2022 da den rettmessig varslede endringen fikk virkning. Følgen av at det ikke er varslet korrekt, er etter nemndas syn at klager ikke kan faktureres etter de prisøkningene som selskapet hadde gjennomført med virkning for september og oktober 2022. Klagers innsigelse mot prisen i fakturaene for september 2022 og frem til 31. oktober 2022 tas derfor til følge. Ettersom klagen ikke retter seg mot de foregående fakturaperioder før september 2022, har nemnda ikke foranledning til å gå inn på spørsmålet om også disse fakturaene bygger på en pris som ikke er varslet på korrekt vis. 

 

Klager har etter dette ikke betalingsplikt for de deler av fakturaene for september og oktober 2022 som oversteg prisen per kWh ved utgangen av august 2022. Klager plikter derimot å betale for forbruket fra og med 31. oktober 2022 og frem til leverandørskiftet ble gjennomført i samsvar med den prisendringen som ble varslet i e-post 17. oktober 2022. 

 

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis delvis medhold. 

 

Oslo, 23. oktober 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Astrid M. Hilde, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.