Sak: 22-1272 Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – Gudbrandsdal Energi AS

Publisert

Saken gjaldt uenighet om avvikling av maksprisgaranti. Klager bestred prisjusteringer og avvikling av maksprisgaranti som følge av at det ikke forelå grunnlag for å foreta slike endringer i avtalen. Klager fastholdt prisen som gjaldt før ny pris ble varslet. Hun anførte videre at hun hadde mottatt mindre i strømstøtte enn det hun hadde krav på. Gudbrandsdal Energi AS anførte at det hadde hjemmel til å foreta endringer i avtalen og viste til at det var utsendt korrekt varsel. Selskapet opprettholdt omtvistet betalingskrav med grunnlag i klagers betalingsplikt etter avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Gudbrandsdal Energi AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.
 
Saken gjelder uenighet om avvikling av maksprisgaranti.
 
Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-3 og 6.  
 
Historikk: 
12.12.2021 – Partene inngår avtale om variabelproduktet «GE Trygg YS». 

Fra 17.02.2022 – Prisvarslinger sendes klager per e-post.

17.06.2022 – Maksprisgaranti for tredje kvartal 2022 settes til 349 øre/kWh. 
08.08.2022 – Varsel til klager per e-post om prisøkning til 279 øre/kWh fra 22.08.2022.

16.09.2022 – Varsel til klager per e-post om prisøkning til 499 øre/kWh samt bortfall av pristak fra og med 01.10.2022.
08.11.2022 – Klager mottar omtvistet faktura på kr 10 312,42. Klager bytter produkt til spotprisprodukt.
15.11.2022 – Klager bestrider selskapets vilkårsendring varslet 16.09.2022 og fastholder variabelpris på 279 øre/kWh. 

09.12.2022 – Klager mottar opplysninger om angrerett i PDF-format.


Krav: Klager bestrider avviklingen av maksprisgarantien. 
 
Partenes anførsler:  
 
Klager bestrider faktura for oktober 2022 der hun er fakturert med en variabelpris på 449 øre/kWh. Hun gjør gjeldende at selskapets vilkårsendring som ble varslet 16.09.2022 ikke er gyldig. Klager gjør herunder gjeldende at opphevingen av pristaket i seg selv utgjør en vesentlig endring som krever uttrykkelig samtykke fra kunden. Hun anfører videre at denne endringen, sammenholdt med variabelprisens betydelige økning, i alle tilfeller må utløse en plikt for selskapet til å innhente kundens aksept før selskapet lar endringene få virkning.  
 
Gudbrandsdal Energi AS fastholder klagers betalingsplikt etter avtalen og viser til selskapets adgang til å foreta endringer i avtalen. Selskapet mener at det uansett må foreligge adgang til å gjøre endringer når det er nødvendig av hensyn til markedssituasjonen. 
 
Gudbrandsdal Energi AS mener at opphevingen av pristaket ikke kan anses som en vesentlig endring av avtalen fordi det ikke medfører noen realitetsendring i prisen som kunden faktureres etter. Selskapet har etter deres syn gitt tilstrekkelig varsel fordi det ble utsendt prisvarsel per e-post innen 14-dagersfristen. 

 

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om betalingsplikt for faktura for oktober 2022. Nemnda oppfatter at uenigheten også gjelder den del av fakturaen som gjelder forbruk i november 2022, frem til klager gikk over på et spotprisprodukt den 8. november 2022. Saken reiser spørsmål om Gudbrandsdal Energi AS har varslet vilkårsendringer for faktureringsperioden på gyldig måte. 

 

Slik saken er opplyst inngikk partene avtale om variabelproduktet «GE Trygg YS» den 12. desember 2021. Variable kraftprodukter har den egenskap at de, i motsetning til fastprisavtaler, fluktuerer i samsvar med markedsprisene på kraft, men ikke på samme måte som spotpriser. Produktet bygger på markedets prognoser for fremtidige kraftpriser, og prisene settes til en fastpris for alle døgnets timer i en nærmere angitt periode. Produktet har en iboende risiko for at prognosene kan avvike fra den faktiske markedsutviklingen. Produktet samsvarer heller ikke med stønaden for ekstraordinære strømkostnader, som bygger på faktiske markedspriser.

 

Høsten 2022 inntraff det en rekke eksempler på at prisingen i variabelprodukter lå langt over spotprisprodukter, som følge av at prognosene for prisutviklingen lå langt høyere enn det som ble den faktiske markedsprisutviklingen. Etter nemndas erfaring med klagesaker er det dens oppfatning at produktet har en iboende risiko som ikke forbrukere nødvendigvis er fullt ut kjent med.

 

Endringer i pris i variabelavtaler er underlagt varslingsplikt etter standard kraftleveringsavtale § 6. Utgangspunktet etter § 6 er at selskapet kan gjøre endringer i pris og øvrige vilkår, men disse må – med unntak for prisendringer knyttet til løpende spotpris – varsles kunden direkte, og endringen kan først tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunden. Nemnda bemerker for ordens skyld at endringene i prisopplysningsforskriften § 22 – som legger til grunn en varslingsplikt senest 30 dager før endringen trer i kraft – ikke hadde tredd i kraft på tidspunktet for endringen i oktober 2022. 

 

Av standard kraftleveringsavtale § 6 tredje ledd følger det at det ved vesentlige  

endringer kreves det i tillegg uttrykkelig aksept fra kunden for at endringen kan tre i kraft. Gir ikke kunden slikt samtykke, opphører avtalen når den aktuelle endringen gjennomføres. 

 

Nemnda ser først på spørsmålet om den prisen som det er fakturert for i oktober 2022 ble varslet på korrekt måte overfor klager. Klager ble i e-post 16. september 2022 varslet om endring av variabelprisen fra 279 øre/kWh til 499 øre/kWh med virkning fra 1. oktober 2022. Nemnda finner ingen feil ved denne prisvarslingen i seg selv, jf. standardavtalen § 6. 

 

Hovedspørsmålet i saken er om Gudbrandsdal Energi gikk korrekt frem da selskapet i samme e-post varslet om at det i fjerde kvartal 2022 ikke ville gjelde et pristak i avtalen. 

 

Gudbrandsdal Energi AS har i vedlegg til sitt tilsvar fremlagt omtale av produktet «GE Trygg YS» fra selskapets nettside da klager inngikk avtalen om produktet. I ingressen i produktomtalen heter det: 

 

«GE Trygg YS er en variabel strømavtale med pristak. Det betyr at du unngår pristoppene samtidig som du får økt trygghet og forutsigbarhet for din strømpris fremover.» 

 

Videre heter det i produktomtalen: 

 

«GE Trygg YS er en variabel strømavtale som gir deg et pristak for strømprisen i en gitt periode. 

 

GE Trygg YS gir deg: 

 

En garanti mot høye pristopper, jevn pris hele døgnet, en stabil og forutsigbar strømpris sammenlignet med spotpris, fleksibilitet og forutsigbarhet; du kan enkelt bytte avtale på Min Side om du ikke er fornøyd med prisen. 

 

Produktet har ingen bindingstid. 

 

Pristaket gjelder for et kvartal, det vil si at du som kunde er garantert at prisen ikke vil overstige dette i løpet av de tre månedene pristaket gjelder. Selve pristaket handles etter vurdering av Gudbrandsdal Energi i samråd med handelspartnere. 

 

Innenfor prisperioden kan selve strømprisen endres opp eller ned dersom utviklingen i markedet skulle tilsi det, men prisen vil aldri bli høyere enn pristaket. Eventuelle prisendringer varsles 14 dager i forveien via e-post.» 

 

I Gudbrandsdal Energis e-post den 16. september 2022 varslet selskapet om følgende: 

 

«Grunnet den ekstraordinære situasjonen i kraftmarkedet har vi ikke mulighet til å gi en maksprisgaranti (sette et pristak) for strømprisen i 4. kvartal. Inntil videre vil dermed denne avtalen ikke ha et pristak.» 

 

Ut fra omtalen av pristaket som del av presentasjonen av produktet, legger nemnda til grunn at pristaket var en integrert del av produktet. Slik produktet ble presentert, var altså variabelprisen, men også pristaket, en del av det som ga produktet forutsigbarhet.  

 

Nemnda finner det klart at når pristaket ble satt ut av kraft for fjerde kvartal 2022, må dette anses som en vesentlig endring som krever at selskapet innhenter uttrykkelig samtykke fra kunden for at endringen kan tre i kraft. Nemnda viser til sin begrunnelse i sak 22-1239, og peker både på den betydning et pristak normalt vil ha i en avtale, samt omtalen av pristaket i produktpresentasjonen. Nemnda har sett hen til at pristaket ikke ble satt ut av kraft på varig basis og bare ble suspendert for det aktuelle kvartalet, og at dette skjedde i en ekstraordinær prissituasjon. Nemnda kan likevel ikke se at dette utelukker at avtaleendringen for det aktuelle kvartalet utgjør en vesentlig endring. 

 

Ved varselet om vilkårsendringen som gjelder pristaket, ba ikke Gudbrandsdal Energi AS som ledd i varslingen om at kunden samtykket til suspensjonen av pristaket, og opplyste kunden heller ikke om at avtalen ville opphøre ved manglende samtykke. At Gudbrandsdal Energi AS i e-posten orienterte kunden om muligheten til å endre avtalen, er i denne sammenheng ikke tilstrekkelig. Nemnda tilføyer i denne sammenheng at Gudbrandsdal Energi i e-posten tvert imot opplyste kunden om at «dersom du velger å bytte til spotprisavtale nå, er det ikke mulig å bytte tilbake til din nåværende strømavtale GE Trygg» ettersom «[d]en avtalen er ikke lenger i salg, noe som gir oss rom til å tilby en mest mulig forutsigbar og stabil pris til dere som allerede har, og vil fortsette med, GE Trygg avtalen». Samlet sett oppfordret ikke selskapet til å bytte vekk fra avtalen, selv om man opplyste om muligheten.

 

Gudbrandsdal Energi AS har dermed ikke fulgt varslingsprosedyren ved å innhente klagers samtykke, og gyldig varsling kan ikke anses foretatt. Konsekvensen av at varslingsreglene ikke ble fulgt, er at endringen ikke kan anses tredd i kraft. I dette tilfellet innebærer dette at pristaket ikke ble satt ut av kraft. Det kommer frem av e-post fra Gudbrandsdal Energi AS den 8. august 2022 at pristaket for tredje kvartal 2022 var satt til 279 øre/kWh inkludert mva. Selv om pristaket gjaldt tredje kvartal, er det ikke gitt annet varsel om pristaket enn varselet der pristaket ble satt ut av kraft, og som ikke var gyldig. Ettersom kunden hadde krav på at et pristak ble satt i avtalen, konkluderer nemnda som i sak 22-1239 – under noe tvil – at pristaket for foregående kvartal fortsatte å gjelde. Klager har dermed krav på ikke å bli fakturert for mer enn 279 øre/kWh i fjerde kvartal 2022, noe som omfatter de omstridte fakturaene for forbruk i oktober og november.

 

Nemnda bemerker avslutningsvis at Gudbrandsdal Energi AS i desember 2022 i likhet med andre aktører i bransjen sendte ut angrerettsopplysninger på nytt som vedlegg til e-post. Klagers avtale om ovennevnte variabelprodukt ble inngått mindre enn 12 måneder og 14 dager før selskapets utsendelse 9. desember 2022. Klager gikk videre fra avtalen i november 2022 da klager gikk over til et spotprisprodukt hos Gudbrandsdal Energi AS, men uten at det foreligger holdepunkter for at dette kan anses som uttrykk for utøvelse av angrerett. Uten at klager har tatt opp spørsmålet, har Gudbrandsdal Energi i tilsvaret bestridt at klager har angrerett, ettersom angreretten bare gjelder for aktive avtaler. Nemnda bemerker at i en situasjon som dette kan klagers produktbytte anses som utøvelse av angrerett, når bakgrunnen er misnøye med eksisterende produkt og meldingen om produktbytte skjer overfor selskapet, jf. angrerettloven § 20. Saken er imidlertid ikke tilstrekkelig opplyst til at nemnda kan ta stilling til spørsmålet om angrerett, samtidig som klager ikke har gjort dette gjeldende i saken. 

 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis medhold. 

 

Oslo, 23. oktober 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Astrid M. Hilde, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge

 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.