Sak: 22-1377 Klage knyttet til angrerett – Kraftriket AS

Publisert

Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for omtvistede fakturaer ved påberopelse av angrerett. Klager krevde seg fristilt fra betalingsforpliktelsen med grunnlag i rettidig utøvd angrerett. Han anførte at den utvidede angrefristen fikk anvendelse som følge av at selskapet hadde misligholdt sin opplysningsplikt. Klager pekte på at han ikke hadde mottatt tilstrekkelige opplysninger om avtalevilkårene. Kraftriket AS opprettholdt betalingskravene og anførte at angrefristen var utløpt for samtlige avtaler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Kraftriket AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.  


Saken gjelder uenighet om betalingsplikt for omtvistede fakturaer ved påberopelse av angrerett.  
 
Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-3 og 1-4 og angrerettloven.  
 
Historikk:  
26.10.2012 – Klager inngår avtale med Valdres Energiverk AS om kraftleveranse til adresse Vestsidevegen 778. 
28.05.2013 – Klager inngår avtale med Valdres Energiverk AS om kraftleveranse til adresse Vestsidevegen 800. 

30.05.2017 – Valdres Energiverk AS fusjonerer med Kraftriket AS. 
06.10.2021 – Klager inngår avtale med Kraftriket AS om kraftleveranse til adresse Breisetvegen 507.
31.10.2022 – Klager mottar fakturaer på henholdsvis kr 12 534,17, 11 673,83 og 405,67.  
20.11.2022 – Klager påberoper angrerett. 
 

Krav: Klager bestrider betalingsplikt for fakturaene fra oktober 2022 med grunnlag i at han hevder å ha utøvd angreretten.

Partenes anførsler:  

Klager bestrider de tre fakturaene fra 31.10.2022 med grunnlag i at han ikke lenger er bundet av avtalene. Han hevder at han hadde angreretten i behold da han utøvde denne for alle tre avtaler han hadde med Kraftriket AS i november 2022. Klager anfører at han som følge av angrerettutøvelsen er løst fra forpliktelsene og ikke behøver å betale fakturaene.  

 

Klager mener videre at selskapet har misligholdt sin opplysningsplikt. Han mener han ikke mottok tilstrekkelige opplysninger om variabelavtalen og at han over lang tid har vært uvitende om at avtalen ikke har fulgt markedspris. Han hevder videre at selskapet ikke ga ham tilstrekkelig informasjon om angrerett da avtalene ble inngått. 

 

Klager viser til at andre kunder i samme situasjon har fått sine betalingskrav kreditert. 
 
Kraftriket AS opprettholder betalingskravene med grunnlag i at angrefristen i alle tilfeller må anses oversittet for samtlige av avtalene. Selskapet peker videre på at klager uttrykkelig aksepterte vilkårene for variabelavtalen inngått den 06.10.2021. Selskapet anfører at det har varslet klager om alle prisendringer og gitt tilstrekkelig informasjon om avtalens vilkår, og at den utvidede angrefristen dermed ikke er utløst. 

 

Kraftriket peker videre på at klager uansett er utenfor den utvidede angrefristen for avtalene inngått før fusjoneringstidspunktet.

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om klager plikter å betale de omtvistede fakturaene fra oktober 2022. Spørsmålet i saken er om klager er fritatt fra forpliktelsen til å betale for forbrukt strøm, med grunnlag i at han har utøvd angrerett i de tre avtalene.  

 

Nemnda legger til grunn at klager inngikk to avtaler for to ulike målepunkt med Valdres Energiverk AS i 2012 og 2013. Den 30. mai 2017 fusjonerte Valdres Energiverk AS med Kraftriket AS, og klagers avtaler ble videreført under den nye selskapsstrukturen. Klager inngikk deretter avtale om et variabelt kraftprodukt med Kraftriket AS for et tredje målepunkt den 6. oktober 2021. Den 20. november 2022 påberopte klager seg angrerett for alle avtalene. 

 

Nemnda påpeker at angreretten må utøves innen angrefristen. Det kommer frem av angrerettloven § 20 første ledd at forbrukeren har rett til å gå fra avtalen dersom melding gis til den næringsdrivende innen utløpet av klagefristen. Angrefristen reguleres i § 21, der det i bestemmelsens første ledd angis en hovedregel om angrefrist for tjenester på 14 dager fra avtaleinngåelsestidspunktet. Av § 21 tredje ledd følger det videre at der den næringsdrivende ikke har overholdt sin opplysningsplikt etter angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, utløper fristen uansett senest 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen som følger av første ledd, jf. § 6 – det vil si senest 12 måneder og 14 dager etter avtaleinngåelsen.  

 

Slik denne saken står, finner nemnda ikke grunn til å gå inn på en nærmere bedømmelse av om selskapet har oppfylt sin opplysningsplikt etter § 8 første ledd, siden det er klart at angrefristen hadde utløpt for samtlige av avtalene da klager gjorde angreretten gjeldende.  

 

Nemnda viser til at avtalen som senest ble inngått – den 6. oktober 2021 – ble angret 13 måneder og to uker etter avtaleinngåelsen. Nemnda bemerker videre at selskapsfusjonen i 2017 ikke utløste noen ny angrefrist for de to avtalene som ble inngått i 2012 og 2013. Slik saken er opplyst, ble avtalene videreført i uendret form uten øvrige vilkårsendringer. Fusjoner bygger på en kontinuitetsbetraktning og anses ikke som et leverandørskifte, selv om motparten endres. Etter nemndas syn utløste derfor ikke fusjonen alene en ny angrefrist. Uansett er det klart at også fusjonstidspunktet lå for langt bak i tid til at angreretten var i behold.

 

Klagers syn om at han er fritatt fra betalingsplikt som følge av utøvelse av angrerett kan derfor ikke føre frem. 

 

Klager har gjort gjeldende at Kraftriket AS ikke har gitt tilstrekkelige opplysninger om variabelavtalen, og at han har vært uvitende om at avtalen ikke fulgte markedspris. Nemnda bemerker at for alle tre målepunkter var det inngått variabelavtaler.  

 

Variable kraftprodukter har den egenskap at de, i motsetning til fastprisavtaler, fluktuerer i samsvar med markedsprisene på kraft, men ikke på samme måte som spotpriser. Produktet bygger på markedets prognoser for fremtidige kraftpriser, og prisene settes til en fastpris for alle døgnets timer i en nærmere angitt periode. Produktet har en iboende risiko for at prognosene kan avvike fra den faktiske markedsutviklingen. Produktet samsvarer heller ikke med stønaden for ekstraordinære strømkostnader, som bygger på faktiske markedspriser.

 

Høsten 2022 inntraff det en rekke eksempler på at prisingen i variabelprodukter lå langt over spotprisprodukter, som følge av at prognosene for prisutviklingen lå langt høyere enn det som ble den faktiske markedsprisutviklingen. Etter nemndas erfaring med klagesaker er det dens oppfatning at produktet har en iboende risiko som ikke forbrukere nødvendigvis er fullt ut kjent med. 

 

Endringer i pris i variabelavtaler er underlagt varslingsplikt etter standard kraftleveringsavtale § 6. Utgangspunktet etter § 6 er at selskapet kan gjøre endringer i pris og øvrige vilkår, men disse må – med unntak for prisendringer knyttet til løpende spotpris – varsles kunden direkte, og endringen kan først tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunden. Nemnda bemerker for ordens skyld at endringene i prisopplysningsforskriften § 22 – som legger til grunn en varslingsplikt senest 30 dager før endringen trer i kraft – ikke hadde tredd i kraft på tidspunktet for endringen i oktober 2022.

 

Kraftriket AS har i korrespondansen med klager opplyst at det hadde blitt sendt ut  

varsel på e-post ved hver eneste prisendring til klager på den samme e-postadressen som han har brukt i sin korrespondanse med nemnda. Selskapet har tilbudt å fremlegge disse for nemnda dersom nemnda har ønsket dette. Klager har ikke bestridt dette, men har i stedet gitt uttrykk for at han har misforstått avtalen. Nemnda legger etter dette til grunn at formriktige prisvarslinger har blitt sendt, men at klager ikke har forstått produktet.

 

Selv om det er uheldig at klager ikke har forstått produktet, kan nemnda ikke se grunnlag for å frita klager fra plikten til å betale de tre fakturaene.

 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis ikke medhold. 

 

 

Oslo, 23. oktober 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Astrid M. Hilde, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.