Sak: 22-1385 Klage knyttet til avtaleinngåelse og avtalevilkår – Kraftriket AS

Publisert

Saken gjaldt uenighet om klagers adgang til å kreve fastprisavtale. Klager krevde å bli oppført på ny fastprisavtale etter den opprinnelige fastprisavtalens utløp. Han viste til at han etter avtalen ville få tilbud om ny fastprisavtale før avtalen gikk ut. Kraftriket AS motsatte seg klagers krav under henvisning til at selskapet ikke lenger tilbød fastprisavtaler som følge av den ekstraordinære markedssituasjonen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 
Kraftriket AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om klagers adgang til å kreve fastprisavtale. 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2. 


Historikk:  
22.12.2021 – Partene inngår en ettårig fastprisavtale.  
05.12.2022 – Klager krever ny fastprisavtale ved fastprisavtalens utløp.  
07.12.2022 – Selskapet informerer klager om at det ikke lenger tilbyr fastprisavtaler. 
25.12.2022 – Klagers fastprisavtale utløper. 
 
Krav: Klager krever å bli oppført på fastprisavtale.
 
Partenes anførsler:  
 
Klager anfører at innklagede er forpliktet etter avtalen til å tilby en ny fastprisavtale ved den opprinnelige avtalens utløp, og viser til avtalens § 5 punkt 2 nr. 3. Han mener at selskapet har misligholdt forpliktelsen ved ikke å tilby en ny fastprisavtale.

 
Kraftriket AS bestrider at det foreligger avtalebrudd og viser til at omstendighetene i etterkant av avtaleinngåelsen har nødvendiggjort endringer i praksisen deres. Selskapet peker på at den ekstraordinære markedssituasjonen har medført at det ikke lenger tilbyr fastprisavtaler til kundene sine, og at det må anses fritatt fra avtaleforpliktelsen.  

 

Selskapet viser til at klager har fått tilbud om spotproduktet «Lokalstrøm».  

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om klager hadde krav på å bli tilbudt ny fastprisavtale når den forrige fastprisavtalen utløp. 

 

Nemnda legger til grunn at partene inngikk avtale om et ettårig fastprisprodukt den 22. desember 2021. Da avtaleperioden nærmet seg slutten etterlyste klager et tilbud om en ny fastprisavtale fra selskapet under henvisning til avtalens § 5 punkt 2 nr. 3. Avtalevilkåret hadde følgende ordlyd:

 

«Du får tilbud om ny fastprisavtale før avtalen går ut.» 

 

For at en kraftleverandør skal kunne tilby en kunde en fastprisavtale, må tilsvarende prissikringsvolumer være tilgjengelig for selskapet i kraftmarkedet. 

 

Selskapet har fremholdt at det i likhet med samtlige andre kraftleverandører har gått bort fra å tilby fastprisavtaler grunnet forandringene i markedet. Selskapet har vist til at kraftprodusentene ikke lenger tilbyr å sikre volum som følge av den ustabile prisutviklingen, og at selskapet dermed ikke hadde mulighet for å tilby kunden en fastpris. 

 

Nemnda legger selskapets opplysninger til grunn, ettersom disse også stemmer med det som er kjent om markedssituasjonen for fastpriskontrakter slik den var høsten 2022. 

 

Etter nemndas vurdering utgjør den manglende tilgjengeligheten av fastpriskontrakter i markedet en hindring for selskapets mulighet til å oppfylle avtalen, selv om plikten til å tilby ny fastprisavtale som utgangspunkt var reservasjonsløs. Dersom det ikke er mulig for selskapet å inngå avtale om prissikring med en kraftprodusent, er det samtidig umulig for Kraftriket AS å tilby en ny fastpriskontrakt til sluttbrukeren. Selskapet kan ikke anses forpliktet til å levere fastprisavtaler når de i realiteten ikke er mulige å oppdrive. 

 

Selskapet var etter dette ikke forpliktet til å tilby klager ny fastprisavtale.   

 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis ikke medhold. 

 

Oslo, 23. oktober 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Astrid M. Hilde, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.