Sak: 22-1424 Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – Agva Kraft AS

Publisert

Saken gjaldt uenighet om vilkår for variabelavtale og prisvarsling. Klager krevde å bli fakturert i henhold til avtalen. Han viste til at han på avtaletidspunktet ble forespeilet en gunstig variabelavtale med konkurransedyktige priser sammenlignet med andre strømavtaler på markedet. Klager bestred at betalingskravet var i samsvar med faktisk forbruk. Agva Kraft AS opprettholdt betalingskravet under henvisning til avtalevilkårene. Selskapet mente at klager hadde akseptert risikoen ved variabelproduktet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agva Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.
  
Saken gjelder uenighet om vilkår for variabelavtale og prisvarsling. 
  
Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-3 og 6.  
  

Historikk:  
29.08.2022 – Varsel om prisendring sendes per e-post. 

12.09.2022 – Prisendring trer i kraft. 
  
Krav: Klager krever å bli fakturert i henhold til opprinnelig inngått avtale.  
  
Partenes anførsler:  

 

Klager anfører at han inngikk en variabelavtale med selskapet under den forutsetning at avtalen skulle gi konkurransedyktige priser sammenlignet med andre strømavtaler på markedet. Han mener at faktureringskravet ikke samsvarer med det reelle forbruket.  

 

Klager anfører at det foreligger bristende forutsetninger ved at avtalen fikk en uforutsett prisendring. Klager anfører også at prisendringen ikke er tydelig nok formidlet, og at prisendringen aldri ble akseptert.

Agva Kraft AS viser til at klager selv har inngått en variabel avtale, og at han har akseptert risikoen som følger med denne avtaletypen. Selskapet viser til deres adgang til å iverksette prisendringer og hevder for øvrig at prisendringen er varslet om i henhold til avtalens vilkår. Selskapet viser til at klager mottok prisvarsel per e-post. Selskapet påpeker at det forhold at klager selv har vedlagt varselet i klagen, gir anvisning på at varselet ble mottatt og lest.   

 

Agva Kraft AS anfører at klager har blitt varslet om prisendringen i henhold til deres rutiner og avtalens vilkår. Selskapet hevder derfor at klagers krav må avvises og at mottatt faktura er korrekt og må betales i sin helhet.  

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om vilkår for variabelavtale og prisvarsling. Spørsmålet er om klager har betalingsplikt for omtvistede fakturaer. 

 

Nemnda legger til grunn at klager var oppført på produktet «Agva Kraft Variabel». Produktet er en standard variabelavtale, som har den egenskap at de, i motsetning til fastprisavtaler, fluktuerer i samsvar med markedsprisene på kraft, men ikke på samme måte som spotpriser. Prisingen bygger på markedets prognoser for fremtidige kraftpriser, og settes til en fastpris for alle døgnets timer i en nærmere angitt periode. Produktet har en iboende risiko for at prognosene kan avvike fra den faktiske markedsutviklingen. Produktet er heller ikke i samsvar med stønaden for ekstraordinære strømkostnader, som bygger på de faktiske markedspriser. Der prognosene avviker fra den faktiske markedsprisen ved at prognosene som prisingen bygger på blir høyere enn den faktiske markedsprisen, innebærer dette at stønaden i mindre grad kompenserer for strømutgiftene enn ved en standard spot-avtale. Selv om produktet var vanlig før overgangen til spotpriser, er det nemndas erfaring av produktet har en iboende risiko som ikke forbrukere nødvendigvis er fullt ut kjent med. 

 

Som følge av en uforventet høy prisutvikling på markedet i oktober 2022, materialiserte nevnte risiko seg. Ved at spotprisen gikk ned, gikk utviklingen en annen vei enn det markedet forventet, noe som resulterte i et avvik mellom spotpris og pris etter variabelavtalene. Innretningen av strømkompensasjonsordningen forsterket dette avviket, idet ordningen bygger på markedsprisen. Nemnda bemerker at det ved slike markedsutviklinger fremstår misvisende å fremstille variabelproduktet som et mindre uforutsigbart eller risikabelt produkt.  

 

Standard kraftleveringsavtale § 6 første ledd fastsetter at kraftleverandøren kan foreta ensidige endringer i avtalens vilkår. Alle endringer – med unntak av løpende endringer i spotpris o.l. – skal imidlertid varsles kunden direkte, og endringene kan tidligst tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunden. Varslingsplikten omfatter prisendringer i standard variabel-avtaler. Nemnda tilføyer at endringene i prisopplysningsforskriften § 22 – som fastsetter en varslingsplikt på minst 30 dager før endringer trer i kraft – ikke hadde tredd i kraft på tidspunktet for endringen i denne saken. 

 

Nemnda viser til at varsel kan anses gitt når kunden er varslet direkte gjennom brev, e-post,  

SMS eller melding gjennom «Min side», jf. standard kraftleveringsavtale § 6 annet ledd. For  

at varsling gjennom «Min side» skal anses som direkte varsel, er det et krav at  

kunden uttrykkelig har samtykket til slik varsling. Det påhviler selskapet å bevise at det er varslet i henhold til standardavtalen. 

 

Slik saken er opplyst ble det den 29. august 2022 utsendt prisvarsel per e-post. Prisvarselet er fremlagt for nemnda, og består av en e-post med emne «Nyhetsbrev & prisvarsling». I e-posten er det først et større oppslag om at Agva Kraft AS leverer «100 % fornybar energi» før det lenger ned på siden er inntatt følgende tekst i en egen tekstboks: 

 

«Prisendring 

Grunnet fortsatte økninger i strømprisen prisendres din avtale fra 12. sep 2022 til 799 

øre/kWt. Heldigvis har staten etablert strømstøtte, noe du vil få på din faktura i fra netteier.» 

 

 

Nemnda påpeker at i prisopplysningsforskriften § 22 tredje ledd – i kraft fra 1. november 2022 – er det inntatt et uttrykkelig krav om at prisvarsel ikke skal sammenblandes med annen informasjon. Utsendelse av prisvarsel gjennom nyhetsbrev etter forskriftens ikrafttredelse vil altså være i strid med gjeldende rett.  

 

Som følge av at prisvarselet ble utsendt i august 2022, er varselet imidlertid ikke omfattet av forskriftskravet, siden forskriften ikke fikk tilbakevirkende kraft. Nemnda ser ikke bort fra at det også før endringen i forskriften gjaldt et klarhetskrav for prisvarslinger. Etter nemndas syn var prisvarselet i denne saken likevel i samsvar med regelverket på tidspunktet for utsendelsen. Nemnda peker i denne sammenheng blant annet på at det i emnefeltet for e-posten fremgikk at e-posten inneholdt et prisvarsel. 

 

Til tross for at nemnda ved flere anledninger har ytret seg kritisk til standard variabel-produkter, kan ikke nemnda se at det foreligger holdepunkter i denne saken for at klager skal gis medhold. Agva Kraft AS har gitt korrekt varsel 14 dager i forkant av at prisøkningen trådte i kraft, og klager ble dermed gitt mulighet til å bytte avtale før endringen fikk virkning.  

 

Klager har etter dette betalingsplikt for de omtvistede fordringene. 

 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis ikke medhold. 

 

Oslo, 22. september 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.