Sak: 22-1490 Klage knyttet til angrerett og tilbakebetaling – Helgeland Kraft AS

Publisert

Saken gjaldt uenighet om tilbakebetalingskrav der klager påberopte seg angrerett. Klager krevde samtlige foretatte innbetalinger tilbakeført med grunnlag i angrerettutøvelsen, og anførte blant annet at angreretten var i behold da den ble påberopt. Helgeland Kraft AS bestred klagers krav under henvisning til blant annet at angrefristen var oversittet da klager gjorde angreretten gjeldende. Selskapet anførte at klager i alle tilfeller ikke hadde krav på å få tilbakebetalt vederlag for strøm som var forbrukt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Helgeland Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.
 
Saken gjelder uenighet om tilbakebetalingskrav ved påberopelse av angrerett.
 
Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-3 og 1-4 og angrerettloven.  
 
Historikk:  
20.11.2021 – Partene inngår avtale.
07.12.2022 – Selskapet sender ut angrerettopplysninger.
21.12.2022 – Klager påberoper angrerett og fremsetter krav om tilbakebetaling.
21.12.2022 – Selskapet bestrider tilbakebetalingskravet.
 

Krav: Klager krever tilbakebetalt samtlige innbetalinger foretatt i avtaleforholdet. 

 
Partenes anførsler:
 
Klager hevder å ha hatt sin angrerett i behold da den ble påberopt den 21. desember 2022. Klager mener at selskapet har misligholdt sin opplysningsplikt etter angrerettloven § 8, og at den utvidede angrefristen dermed får anvendelse. Klager mener å ha krav på tilbakebetaling som følge av rettidig utøvelse av angrerett under henvisning til angrerettloven.
 
Helgeland Kraft AS bestrider klagers tilbakebetalingskrav og anfører at klager har forpliktet seg til å betale for strøm som er levert og forbrukt. Ved avtaleinngåelsen aksepterte klager førtidig oppstart.

 

Selskapet anfører videre at det oppfylte sin opplysningsplikt etter angrerettloven ved avtaleinngåelsen, og at angrefristen i alle tilfeller er oversittet av klager.

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om hvorvidt klager har rett til tilbakebetaling ved påberopelse av angrerett. Det sentrale spørsmålet i saken er om angreretten er utøvd i rett tid. 

 

En kraftleverandørs unnlatelse av å gi lovpålagte opplysninger om angreretten etter angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, vil kunne innebære at den ordinære angrefristen på 14 dager fra dagen etter avtaleinngåelsen ikke begynner å løpe, jf. angrerettloven § 21 første ledd. Etter § 21 tredje ledd, utløper imidlertid angrefristen senest 12 måneder etter den dagen den ellers ville utløpt etter § 21 første ledd. Der en forbruker utøver angrerett før angrefristen har utløpt, har et flertall i nemnda lagt til grunn at klager ikke bare er ubundet av avtalen med virkning fra angrerettutøvelsen, men at forbrukeren også er fritatt for å betale for kraft som er levert og forbrukt, og å få tilbakeført betalinger under avtalen, jf. angrerettloven § 26. 

 

Basert på det som er opplyst i saken, legger nemnda til grunn at avtalen mellom partene ble inngått 20. november 2021. I melding til blant annet klager, sendte Helgeland Kraft AS ut opplysninger om feil ved oppfyllelsen av opplysningsplikten etter angrerettloven § 8 første ledd bokstav k i e-post den 7. desember 2022, der det også ble opplyst at angrefristen etter avtalen på 14 dager løp fra dagen etter, den 8. desember 2021. Ved melding 21. desember 2022 utøvde klager angreretten. 

 

I samsvar med angrerettloven § 21 tredje ledd, utløp angrefristen for klager 12 måneder og 14 dager etter den påfølgende dagen etter avtaleinngåelsen, det vil si 5. desember 2022. Klagers angrefrist var utløpt da Helgeland Kraft AS sendte informasjon om angreretten til klager. 

 

Nemnda finner det uheldig og misvisende at en kraftleverandør sender informasjon om angrerett til kunder som ikke har angreretten i behold på det tidspunktet informasjonen gis. Nemnda kan likevel ikke se at klager kan bygge en angrerett på den informasjonen klager mottok, når angrerett ikke har rettslig grunnlag i angrerettloven. Nemnda viser til samlevedtak i ELKN-2023-11 m.fl. av 12. juni 2023 og ELKN-2023-110 m.fl. av 23. oktober 2023.

 

Når klagers angrerett ikke var i behold på det tidspunktet klager gjør gjeldende at angreretten er utøvd, er det ikke nødvendig for nemnda å ta stilling til de øvrige spørsmål som saken reiser. 

 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis ikke medhold. 

 

 

Oslo, 23. oktober 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Astrid M. Hilde, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.