Sak: 22-890 Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – NTE Marked AS

Publisert

Saken gjaldt uenighet om selskapets adgang til å gjennomføre endringer i klagers avtaleprodukt. Klager fastholdt avtalen med prisgaranti og bestred betalingsplikt for krav som oversteg pristaket. Han mente at selskapet ikke kunne gjennomføre endringen uten hans samtykke. NTE Marked AS fastholdt avtaleoverføringen med grunnlag i at avtalen ikke lenger ble tilbudt i klagers prisområde. Selskapet anførte at varslingsplikten i standardavtalen § 6 var overholdt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

NTE Marked AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.  
 
Saken gjelder uenighet om selskapets adgang til å gjennomføre endringer i klagers avtaleprodukt. 

 
Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 6.  
 
Historikk:  

27.09.2021 – Klager inngår spotprisavtale med pristak.   

06.09.2022 – Klager blir varslet per e-post om at selskapet ikke lenger tilbyr avtaleproduktet han er oppført under.  

01.10.2022 – Klager blir flyttet over på annen spotprisavtale. 
 
Krav: Klager krever å bli satt tilbake på opprinnelig avtaleprodukt med prisgaranti. 
 
Partenes anførsler:  
 

Klager fastholder den opprinnelige avtalen med prisgaranti. Han hevder at selskapet har endret avtaleproduktet uten hans samtykke, og at endringen av den grunn ikke kan gis virkning. Klager anfører at vilkårsendringen var av vesentlig karakter og krevde uttrykkelig samtykke etter standardavtalen § 6 tredje ledd. 

 

Klager mener at selskapet ikke kan begrunne endringen i egne økonomiske hensyn. 

 

NTE Marked AS fastholder at endringen av avtalen var rettmessig. Selskapet viser til at avtaleproduktet som det ble inngått avtale om med klager i september 2021 ikke lenger ble tilbudt i hans prisområde (NO5).   

 

Selskapet anfører at varslingsplikten i § 6 er overholdt.

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om selskapets adgang til å gjennomføre endringer i klagers avtaleprodukt. Spørsmålet er om klager har krav på å bli fakturert i samsvar med prisvilkårene i den opprinnelige avtalen som inneholdt et pristak. 

 

Adgangen til å endre vilkår i avtalen er regulert i standard kraftleveringsavtale § 6. Utgangspunktet er at kraftleverandøren kan foreta ensidige endringer i avtalens vilkår. Alle endringer – med unntak av løpende endringer i spotpris o.l. – skal imidlertid varsles kunden direkte, og endringene kan tidligst tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunden. Nemnda tilføyer at endringene i prisopplysningsforskriften § 22 – som fastsetter en varslingsplikt på minst 30 dager før endringer trer i kraft – ikke hadde tredd i kraft på tidspunktet for endringen i denne saken.  

 

Ved vesentlige endringer i avtalen, kreves det imidlertid etter standardavtalen § 6 fjerde ledd at kunden gir sin uttrykkelige aksept til endringen. Dersom varsel er sendt og slik aksept ikke gis fra kunden, opphører avtalen når de varslede endringene trer i kraft. 

 

Slik saken er opplyst har klager blitt overført fra et spotprodukt med pristak til et spotprodukt uten pristak. Fjerningen av prisgarantien er en endring av avtalen, og er altså noe selskapet plikter å varsle kunden om i samsvar med standardavtalen § 6. Nemnda anser videre at endringen i denne saken, som innebar at et avtalt pristak bortfaller, er å anse som en vesentlig endring av avtalen. Det er i denne saken opplyst at pristaket var på 58 øre/kWh i perioden 01.07.2022–30.09.2022. Selv om nivået for pristaket kan endres, vil overføring av kunden til et produkt uten en slik øvre prisbegrensning innebære en endring av sentrale trekk ved avtalen.

 

Det er i denne saken ikke fremlagt dokumentasjon for at NTE Marked har fulgt fremgangsmåten for varsling ved vesentlige endringer som angitt i standardavtalen § 6 fjerde ledd. Det er selskapet som har bevisbyrden for at det er varslet i samsvar med kraftleveringsavtalen. Nemnda legger derfor til grunn at endringen ikke er varslet i samsvar med fremgangsmåten i standardavtalen § 6 tredje ledd. Det følger av nemndas praksis at virkningen av at varslingsreglene ikke er fulgt, er at endringen ikke gis virkning. Klager har derfor krav på å bli fakturert som om endringen ikke har funnet sted frem til gyldig varsling er sendt fra selskapet. Dette innebærer at han har krav på å bli fakturert i samsvar med det pristaket som gjaldt inntil klager urettmessig ble overført til det nye produktet uten pristak. 

 

Nemnda bemerker for øvrig at NTE Marked har gjort gjeldende at det aktuelle produktet med pristak ikke ble tilbudt til kunder utenfor prisområdet NO3. Nemnda kan ikke se at selskapet har godtgjort at denne begrensningen ble satt i den avtalen som ble inngått med klager. 

 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis medhold. 

 

Oslo, 23. oktober 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Astrid M. Hilde, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.