Sak: 22-904 Klage knyttet til oppsigelse av spotprisavtale – NordlysEnergi AS

Publisert

Saken gjaldt uenighet om grunnlag for oppsigelse. Klager bestred kraftleverandørens oppsigelse av avtalen og mente at det ikke forelå saklig grunn for oppsigelsen. Han anførte at selskapet ikke hadde godtgjort at avgjørelsen bygde på saklig grunn og mente at selskapet i stedet hadde foretatt en strategisk utvelgelse basert på hvilke avtaler som var minst lønnsomme for dem. NordlysEnergi AS innga ikke tilsvar i saken. Det fremgikk av saksdokumentene at selskapet opprettholdt beslutningen, og anså begrensede ressurser og manglende likviditet som saklig grunn til oppsigelse. Klager ble enstemmig gitt medhold.

NordlysEnergi AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.  

 

Saken gjelder uenighet om grunnlag for oppsigelse. 

 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 5-4. 

 

Historikk:  

08.04.2022 – Partene inngår avtale om spotprisproduktet «WINTER IS COMING 2.0». 

16.09.2022 – Selskapet sier opp avtalen.  

18.09.2022 – Klager bestrider oppsigelsesgrunnlaget overfor selskapet. 

01.10.2022 – Selskapet avslutter kraftleveransen. 
01.05.2024 – Selskapets kunder overføres til Kilden Kraft AS. 

 

Krav: Klager krever oppsigelsen kjent ugyldig. 

 
Partenes anførsler:  

 

Klager anfører at innklagedes oppsigelse av kraftleveringsavtalen var uten saklig grunn og dermed ugyldig, jf. standardavtalen § 5-4. Han opplever at selskapet har foretatt en bevisst utvelgelse av de minst lønnsomme kraftleveringsavtalene som gjenstand for oppsigelse. Klager understreker at selskapet ikke i tilstrekkelig grad har godtgjort at avgjørelsen bygger på en saklig begrunnelse. 

 

NordlysEnergi AS har ikke inngitt tilsvar i saken. I dokumentasjonen fremlagt av klager fastholder selskapet at oppsigelsen var i henhold til regelverket. Selskapet viser til at oppsigelsen ble sendt med 14 dagers skriftlig varsel og at avgjørelsen bygde på saklig grunn. NordlysEnergi AS hevdet i korrespondansen med klager at begrensede ressurser og manglende likviditet måtte anses som saklig grunn til oppsigelse.   

 

Selskapet fremhever at nye bestillinger av avtaleproduktet i alle tilfeller måtte avvises grunnet selskapets manglende mulighet til å videreføre produktet. 

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om opphør av kraftleveringsavtale. Spørsmålet er om det innklagede selskapets oppsigelse av kraftleveringsavtalen er rettmessig overfor klager. 

 

Nemnda bemerker innledningsvis at NordlysEnergi AS etter den muntlige behandlingen av saken har opphørt som kraftleverandør, og at selskapets kundeportefølje er overført til Kilden Kraft AS fra og med 1. mai 2024. Dette er likevel ikke til hinder for at nemnda fatter vedtak i saken, jf. nemndsavtalen av 2016 pkt. 1.3. 

 

Nemnda legger til grunn at partene inngikk avtale om spotprisproduktet «WINTER IS COMING 2.0» med etterskuddsfakturering den 8. april 2022. Slik saken er opplyst ble det ikke avtalt noe opphørstidspunkt for avtalen. 

 

Utgangspunktet etter standard kraftleveringsavtale § 5-4 første ledd er at kraftleveringsavtaler uten særskilt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden har etter bestemmelsen en ubetinget rett til å tre ut av avtalen. Dersom det er kraftleverandøren som sier opp avtalen, er det imidlertid krav om saklig grunn, jf. tredje ledd. 

 

Slik saken er opplyst sa NordlysEnergi opp avtalen 16. september 2022. For at selskapets oppsigelse skal være gyldig, må den derfor ha saklig grunn, jf. § 5-4 tredje ledd. Selskapet har ikke inngitt tilsvar i saken. Ved den konkrete bedømmelsen av om det foreligger saklig grunn til oppsigelse, baserer nemnda seg derfor på klagers saksfremstilling. 

 

Det kommer frem av korrespondansen mellom klager og NordlysEnergi at selskapet hevder å ha stått i en situasjon der markedsutviklingen har medført at det ikke lenger har vært i stand til å levere kraft til klager «og mange andre kunder». Slik nemnda forstår selskapets uttalelser til klager, hevder det å ha stått i en likviditetsrisiko i de avtalene der det er avtalt vilkår om etterskuddsfakturering, noe som har medført at selskapet ikke lenger har ansett det mulig å opprettholde disse kontraktene. Dette var bakgrunnen for oppsigelsen, ifølge selskapet.  

 

Nemnda bemerker at kraftleverandøren har plikt etter standard kraftleveringsavtale § 4-1 til å levere kraft i henhold til kundens uttak. Dersom markedet utvikler seg i en retning som vanskeliggjør oppfyllelsen av forpliktelsen, er dette som det klare utgangspunkt noe kraftleverandøren bærer risikoen for. At det som følge av markedsutviklingen blir mer byrdefullt å opprettholde en kontrakt er ikke i seg selv saklig grunn til å si seg løst fra partsforpliktelsene. Manglende likviditet er et forhold som selskapet kontraktsrettslig har risikoen for, og er noe som derfor – i alle fall som det klare utgangspunktet – ikke kan utgjøre saklig grunn til å si opp avtalen etter § 5-4 tredje ledd. 

 

Nemnda kan ikke se at NordlysEnergi har godtgjort at det foreligger saklig grunn til oppsigelse, slik at oppsigelsen var urettmessig og ikke kan gis virkning overfor klager. Rettsvirkningen er dermed at klager har hatt krav på kraftleveranse på de avtalte vilkår uten hensyn til oppsigelsen. Dette innebærer at klager – dersom den oppsagte avtalen var gunstigere enn den avtalen han gikk over på – vil kunne kreve sitt tap dekket av selskapet dersom de øvrige vilkår for dette er oppfylt. Saken ligger imidlertid ikke slik an at nemnda har grunnlag for å gå nærmere inn på de ytterligere spørsmål som dette reiser, herunder betydningen av overføringen av kundeporteføljen til Kilden Kraft AS fra og med 1. mai 2024. 

 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis medhold. 

 

Oslo, 23. oktober 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Astrid M. Hilde, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.